12. mai vedtok kommunestyret i Rana å kjøpe aksjer i Freyr AS innenfor en økonomisk ramme på ti millioner kroner, med 21 mot 15 stemmer. Dette skjedde i et lukket møte. Sakspapirene har også vært unntatt offentlighet. Nå har Rana kommune gitt Rana Blad innsyn i rådmannens saksfremlegg, et notat skrevet av Rana Utvikling og Ole M. Kolstad, samt et prospekt fra Freyr AS.

I sakspapirene til formannskapet og kommunestyret, er rådmann Robert Pettersen klokkeklar på at det er knyttet høy risiko til investeringen. Han skriver i halvfet skrift:

– Rådmannen vil framheve at en investering i ethvert oppstartsselskap er generelt forbundet med svært høy risiko for investor. Risikoen ved å investere er at man taper den innskutte kapital.

Ordene «svært høy risiko» er i tillegg understreket.

– Øvrig særskilte risiko utover dette ved investering i Freyr AS har rådmannen ikke tatt stilling til, fordi dette eventuelt må avdekkes gjennom en eventuell selskapsgjennomgang, skriver rådmannen videre.

Investeringen finansieres gjennom næringsfondet, som per 31. desember 2019 hadde en beholdning på 66,5 millioner kroner.

Tre grunner til RUs råd

Saken havnet på sakskartet etter at Freyr AS henvendte seg til Rana Utvikling for å forhøre seg om Rana kommune ville gå inn som aksjonær i selskapet, som planlegger å bygge en batterifabrikk i Rana, samt etablere en vindmøllepark på Sjonfjellet. Rana Utvikling har så rettet en tilråding til Rana kommune om å gå inn på eiersiden i Freyr AS. Dette gjøres i et notat som er skrevet av adm.dir. Ole M. Kolstad. Også har peker på risikoen knyttet til investeringen.

– Risikoen vurderes som høy, men det gjør også oppsiden, skriver han.

Kolstad og RU peker på at befolkningsutviklingen på Helgeland og i Nord-Norge har stagnert eller gått ned. Befolkningen blir stadig eldre. Det er derfor Kolstad mener oppsiden blir så stor, når en stor batterifabrikk i seg selv vil kunne gi over 2.000 direkte arbeidsplasser. Det vises til Skellefteå kommune som anslår at fabrikken som bygges der vil generere totalt 7.500 nye arbeidsplasser i regionen.

Rana Utvikling og Kolstads begrunnelse for å tilråde investeringen er tredelt:

  • Selskapet har behov for kapital, og toneangivende eksterne kapitale krefter etterlyser dokumentert lokal tro på prosjektet. – Uten lokal tiltro til prosjektet, vil eksterne investorers tro på prosjektet kunne reduseres. Det er en vesensforskjell på å uttrykke positivitet til et slikt prosjekt, kontra det aktivt å investere selv i prosjektet, mener Kolstad.
  • Ved å gå tidlig inn i prosessen, mener RU at Rana kommune kan oppnå en bedre pris på aksjene enn man kan gjøre på et senere tidspunkt. – Dette betyr svært mye med tanke på forventet verdistigning av aksjekjøpet, skriver Kolstad.
  • Til slutt vil et sterkt lokalt eierskap i Freyr AS styrke Ranas muligheter for å bli den endelige lokaliseringen for Norges første battericellefabrikk.

Selv om en etablering av en stor batterifabrikk vil kunne ha svært gunstige ringvirkninger for Rana kommune, kan man ikke investere i selskapet med dette som mål. Ifølge rådmannen vil det trolig komme i konflikt med reglene om offentlig støtte.

– Etter Rådmannens vurdering må Rana kommunes beveggrunner være at man ønsker å ta den risikoen det er å investere i et oppstartsselskap fordi det framstår som en investering som vil lønne seg, på samme måte som for private investorer, skriver Pettersen i saksframlegget.

– Ikke innvirkning på rollen som planmyndighet

Folkeaksjonen Spar Sjonfjellet er blant dem som har kritisert Rana kommune for aksjekjøp i Freyr, blant annet på bakgrunn av at de mener kommunen vil ha liten troverdighet som planmyndighet når de også har selskapets interesser i tankene som aksjonær. En slik «dobbeltrolle» er også kommentert i saksframlegget til kommunestyret.

– Kommuneadvokaten kan ikke på dette tidspunkt se at en investering i Freyr AS direkte vil ha innvirkning på kommunens rolle som planmyndighet etter plan- og bygningsloven, en eventuell ekspropriasjon etter samme lov eller som høringspart i en konsesjonsrunde for NVE. Kommunen må uavhengig av om kommunen indirekte eller direkte eier en aksjepost i Freyr AS utøve sine lovgitte roller etter de regler og de prinsipper som gjelder for den enkelte sak, står det i sakspapirene.

Investeringen med en ramme på ti millioner kroner ble vedtatt med 21 mot 15 stemmer. Arbeiderpartiet, SV, Høyre, MDG og Fremskrittspartiets Allan Johansen og Johnny Ronesen stemte for. Senterpartiet, Rødt, Venstre, samt Frps Nina V. Mikkelborg stemte mot aksjekjøpet.