Dette rapporterer NAV Rana i budsjettdokumentet. Fra 2015 til 2019 økte antallet unge uføre i alderen 18 til 29 år fra 1,8 prosent til 3,2 prosent, noe som betyr en økning på 77%. Kartlegginger viser at en fellesnevner er lav utdanning, ikke fullført i tillegg til sosialt utenforskap.Først og fremst er det ingen god følelse å ikke oppleve mestring gjennom å få fullført utdanningen. Det er liksom «billetten» for mange til de neste stegene i livet. Ei heller følelsen av sosialt utenforskap.

Men det er også bekymringsfullt fordi vi trenger virkelig alle de hendene og hodene etterhvert for å sørge for inntekter til å dra samfunnshjulene og velferden frem.

NAV Rana og ungdomsskoler - et prosjekt for å redusere antallet unge uføre

Det har vært prosjekter mellom NAV og videregående skole, men mye tyder på at det er for sent. SV fikk derfor gjennomslag for et toårig prosjekt mellom NAV og ungdomsskolene i Rana der man i fellesskap skal se på hvilke ytterligere tiltak som kan gjøres. Tvil ikke, det gjøres mye godt arbeid i ungdomsskolen og på Rana ungdomsskole har man blant annet tverrfaglige team i elevtjenesten, helsesøstertjeneste hver dag og flere valgfag å velge mellom for variasjon og mestring. Men det er NAV Rana som får unge voksne inn døra som blir unge uføre. Vi ønsker at den kunnskapen de har opparbeidet tas i bruk sammen med ungdomsskolene for å se hvilke muligheter som kan finnes for å redusere denne økningen av unge uføre.

Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier

'Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier i Rana er et annet NAV prosjekt som kunne fått begrenset varighet dersom ikke et enstemmig kommunestyre hadde stilt seg bak SVs forslag om at dette skulle bli en fast del av NAV Ranas portefølje. Orienteringen om resultatene av prosjektet fikk frem engasjementet og hvordan en slik støtte til selvhjelp forandrer liv både for store og små. Hjelp til å fullføre utdannelse, kjøpe bolig som man eier i stedet for dyre leieavtaler, hjelp til førerkort som utvider mulighetene til å søke jobb, en tverrfaglig vifte av tiltak som øker mulighetene til å bryte en vond sirkel. Ingen barn har det bedre av foreldre som ligger våken på natta og lurer på om det er vinterklær eller mat som må prioriteres foran strømregning eller andre faste utgifter. At folk med unger som i en periode lever av sosialstønad på lik linje med sykemeldte og arbeidsledige slipper fratrekk for barnetrygd var også et viktig tiltak for å få slutt på en systematisk urettferdighet for de som har minst å leve av.

Tidlig innsats i barneskolen

Tidligere er det politisk vedtatt at vi skal ha tidlig innsats i barneskolen, alle skal kunne lære å skrive og lese. Dette håper vi alle vil kunne gi ungene de ballasten de trenger for å kunne ta inn annen lærdom i andre fag. Det viser seg at selv matematikk blir vanskelig hvis man ikke klarer å lese godt nok til å forstå hva oppgaven går ut på.

Barnehagene er viktige for barns språkutvikling

Kartlegginger viser at unger som har dårlig utviklet språk i barnehagen, oftest ikke tar igjen de andre. Og det er en sammenheng mellom dårlig utviklet språk på barnehagestadiet og vanskeligheter senere med å lære å lese og skrive. Videre kan dette også gi sosiale utfordringer i samspill og lek når man ikke klarer å uttrykke seg godt nok. Her har vi fortsatt en utfordring i Rana: vi må komme oss opp på normen for pedagoger i barnehagen. Det finnes mange uvurderlige voksne i barnehagen, som ikke er pedagoger. For Rana, i likhet med mange andre kommuner, har vi strevd over tid med å få rekruttert nok pedagoger.

Vi tenker at her er det både og; flere ansatte må få muligheten til å ta utdanning mens de er i jobb og vi må klare og tiltrekke oss flere ferdigutdannede.

Det tar et helt liv å bli ung ufør

Ofte sier man som trøst at «Han/hun er bare litt sein, det går seg nok til», men dette kan altså på sikt ha konsekvenser for voksenlivet også. Det tar tid å bli ung ufør og tiltakene for å snu dette må settes inn i hele livskjeden til barn og unge. Vi må ha et helhetlig blikk på dette - slik kan vi sammen skape et samfunn der alle teller.

Hilde Rønningsen, SVMaria Saltirova Rausanaksel, SV