Gå til sidens hovedinnhold

Nordland fylke setter av 20 millioner kroner til oppstart av Bustneslia i 2022

Artikkelen er over 2 år gammel

Onsdag presenterte fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen økonomiplan og budsjett for Nordland i perioden 2019-2022.

Der går det frem hvilke planer fylket har for flaskehalsen på fv12 i Bustneslia.

- Til tross for de utfordrende tidene med reduserte rammer fra staten, har fylkesrådet en ambisjon om en økt satsing på veg. Fylkeskommunen står overfor store økonomiske utfordringer hvor nye og store investeringsprosjekter er nødt til å gjennomføres for å holde vegnettet åpent og tilgjengelig for trafikanter og for å utvikle nordlandssamfunnet videre.

Fylkesrådet ønsker derfor å sette av 750 mill. kr i perioden på en satsing på viktige næringsveger i Nordland. Dette er i tråd med strategien i Regional transportplan (RTP) 2018-2029 «Fra kyst til marked». Før midlene disponeres må det gjøres en rullering av handlingsplanen i RTP. Behovene og kostnadene på de ulike prosjektene må sees opp mot hverandre.

På tross av at dette er et betydelig løft for vegsektoren i Nordland, er det likevel begrensninger på hva som er mulig å få til. Det er derfor nødvendig å gjøre en ny vurdering av prioriteringslisten i handlingsplanen i RTP gitt de nye rammene, slik at det blir til størst mulig nytte for Nordland. Saken om dette vil bli lagt frem for fylkestinget i 2019.

Fylkesveg 12 over Bustneslia i Rana kommune er et stort prosjekt som er under planlegging. Veien er viktig for næringslivet og prosjektet vil inngå som et av prosjektene som kan prioriteres i revidert handlingsplan RTP som legges frem for fylkestinget i 2019.

Av avsetningen på 250 mill. kr i 2022 er 20 mill. kr avsatt som oppstartsmidler til dette prosjektet. Beløpet vil kunne bli endret når kostnad og fremdrift er mer avklart, står det i budsjettforslaget.

Når det gjelder rundkjøringen på Mjølan er det satt av 96 millioner kroner til denne.

- Dagens kryssløsning på Mjølan blir erstattet med rundkjøring, og det etableres planfri kryssing for gående og syklende, samt oppgradering av kollektivløsninger. Arbeidene startet høsten 2018, og forventes ferdigstilt i forkant av skolestart høsten 2019. Foreløpig beregnet sluttkostnad er 96 mill. kr, står det i budsjettforslaget.

Ny ferjekai på Tonnes er også med.

- I forslaget til nytt samferdselskart legges det opp til bygging av ny ferjekai på Tonnes i Lurøy kommune. Det vil bidra til et mer helhetlig reisetilbud og bedre ressursutnyttelse. Ei ny ferjekai på Tonnes vil gi kortere reisetid for reisende med bil, og det gir nye reisemuligheter fra Rødøy/Lurøy til Mo i Rana. Reguleringsarbeid er under igangsetting. Totalkostnaden anslås til 102 mill. kr, men det presiseres at dette tallet er usikkert.

Fylkesrådet har også med den planlagte etableringen av gang- og sykkelveg på Båsmo.

- Etablering av gang- og sykkelveg med samlet lengde på 5,2 km på strekningen Lillealteren - Båsmo. Prosjektet er delt i to delstrekninger. Delstrekning 1 er Gamle Nesnaveg- Altermarkvegen og delstrekning 2 er Altermarkvegen-Lillealteren. Delstrekning 1 utgjør 2,6 km, og er den strekningen med størst behov for gang- og sykkelveg. Anleggsarbeidet startet høsten 2018, og forventes ferdigstilt tidlig 2020. Total kostnad for delstrekning 1 er beregnet til 82 mill. kr, skriver fylkesrådet i sitt forslag til økonomiplan.

I økonomiplanen presiseres også skredsikringen på fv 17 mellom Liafjell og Olvikvatnet.

- Prosjektet startet opp høsten 2016 og forventes ferdig høsten 2019. Prosjektet strekker seg over ca. 5,5 kilometer, med to tunneler og ei kort bru. Den ene tunnelen gjennom Liatinden med lengde på 1 990 meter, og den andre tunnelen med lengde på 415 meter.

Olvikvatnet krysses med fylling i vatnet og en bru på ca. 15 - 20 meter. Eksisterende anslag viser en totalkostnad på 465 mill. kr i 2016-kr. Prosjektet er pågående og totalprognosen er beregnet til 647 mill. kr i 2019-kr. Økningen i totalramme forutsettes dekket opp av nye skredmidler som fordeles gjennom NTP 2018-2029, skriver Nordland fylke.

 

Fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen, sier det er et stramt budsjett.

- Sist vi la fram et budsjett sa vi at det var noe av det strammeste fykeskommunen hadde lagt fram, men denne gang er det sikkert at vi aldri har lagt fram noen budsjett som har vært strammere. Det har ført til harde prioriteringer, men vi har funnet en vei, sier han.

Les også

Waage om Bustneslia: - Denne saken må finne sin løsning i desember. Jeg kan forsikre at vi jobber hardt for å få til det

Les også

Er lyssignal og bom i Bustneslia en sovepute for fylkeskommunen?

 

Kommentarer til denne saken