Administrerende direktør i Helse Nord anbefaler oppgradering av sykehuset på Mo til 85,3 millioner kroner

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I innstillingen til neste styremøte i Helse Nord har administrerende direktør, Lars Vorland kommet med sin anbefaling i saken "Helgelandssykehuset Mo i Rana-renoveringavoperasjonsstuer og ny nødstrøm".

Der går det klart fram at han anbefaler at renoveringen og ny nødstrøm gjennomføres.

- Anbefalt løsning

I samarbeid med Sykehusbygg HF og eksterne konsulenter er det utarbeidet forslag til løsning som vil gi Helgelandssykehuset Mo i Rana tidsriktige og forskriftsmessige operasjonsstuer. Tiltaket vil bøte på etterslep på vedlikehold, og vil gi sykehuset en mer robust løsning for reservekraft.

Vurdering

I årene 2014, 2015 og 2016 har årsresultatet i HSYK vært bedre enn resultatkrav fra eier. I 2016 var kravet fra eier 20 mill. kroner, mens det endelige resultatet ble et overskudd på 33 mill. kroner.

I HSYK styresak 97/2017 og 105/2017 er det tatt med tre scenarier for økonomisk effekt av investeringen. Alle disse vil påvirke bærekraftsanalysen positivt fra 2019. Ingen av disse eventuelle inntektsøkningene er innarbeidet i bærekraftsanalysen. Økte avskrivningskostnader knyttet til disponibel investeringsramme er innarbeidet.

Omstillingsutfordringene for HSYK viser at helseforetaket for 2018 har et omstillingsbehov på 23,9 mill. kroner. Hovedårsaken er reduksjon i ramme på grunn av reversering av overgangsordning for pensjon og økte IKT-kostnader. På grunn av dette forverres også bærekraften for de påfølgende årene 2019 og 2020, men blir igjen positiv fra og med år 2021. HSYK har ikke en ferdig risikovektet tiltaksplan klar for 2018, men jobber intensivt med den frem mot fremleggelse av endelig budsjett.

Konklusjon:

Fremlagt forslag til renovering av operasjonsområde og oppgradering av nødstrøm til sykehuset i Mo i Rana vurderes fullt forsvarlig med hensyn til helseforetakets økonomiske bæreevne og likviditet.

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner at Helgelandssykehuset HF gjennomfører renovering av operasjonsområde, nødstrøm m. m. på sykehuset i Mo i Rana innenfor en ramme på 85,3 mill. kroner.

2. Styret ber om at en oppdatert økonomisk analyse av investeringen, som tar hensyn til at dette er en investering som skal sikre behandlingstilbudet frem til realiseringen av Helgelandssykehuset 2025, innarbeides i bærekraftsanalysen som presenteres for styret i Helse Nord RHF, så snart den er behandlet av styret i Helgelandssykehuset HF.

Adm. direktørs vurdering

Adm. direktør er tilfreds med at Helgelandssykehuset HF i 2016 og 2017 har gjennomført nødvendige oppgraderinger både i Mosjøen og Sandnessjøen både for å møte pasientene med bedre fysiske behandlingsforhold, bedre forhold for medarbeidere, oppfyllelse av forskriftskrav og reduksjon i etterslep på vedlikehold. Som følge av lange ventetider også i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF er det ønskelig å øke kapasiteten på Helgeland.

Oppgradering av operasjonsstuene i Mo i Rana er nødvendig, og saken er tilfredsstillende utredet. Forslag til løsning kan gjennomføres innenfor helseforetakets handlingsrom for investeringer.

Økningen i forventet kostnad har skapt debatt i grensedragningen mot langsiktig sykehusstruktur på Helgeland. Det vil enda ta åtte til ti år før nye/nytt sykehus i Helgeland står klart, samtidig som det ikke er tvil om at operasjonsstuer og el-forsyning i dagens sykehus må oppgraderes.

Mulige justeringer eller andre løsninger som kan redusere omfanget av investeringen er vurdert. Adm. direktør mener det er riktig å ikke velge kortsiktige alternativ med lav kost-/nytte-effekt. Oppgraderingsbehovet er et resultat av mange års utsatt vedlikehold.

I påvente av beslutning og gjennomføring av den langsiktige sykehusstrukturen på Helgeland, får pasientene et godt tilbud, som i tillegg kan bidra til at andelen gjestepasienter ut av helseforetaket reduseres. Dette er både en fordel for pasienter, medarbeidere og den økonomiske bæreevnen til helseforetaket.

På denne bakgrunn anbefaler adm. direktør at Helgelandssykehuset HF får styrets godkjennelse til å gjennomføre prosjektet. Vedtakets punkt 4 og 5 i styresak 105/2017 i HSYK forutsettes fulgt opp i en orienteringssak også til styret i Helse Nord RHF i styremøtet 13. desember 2017, står det i anbefaleingen som er underskrevet av Lars Vorland.

Saken skal behandles i styremøtet som avholdes 25. oktober.

LES OGSÅ:

Artikkeltags