– Forsvarlig vurdering

Advokat Goud Helge Homme Fjellheim og prosjektsjef i Rana kommune, Jostein S. Jacobsen, mener kommunen gjorde en korrekt vurdering, og at Kofa har feil. Foto: Hugo Charles Hansen

Advokat Goud Helge Homme Fjellheim og prosjektsjef i Rana kommune, Jostein S. Jacobsen, mener kommunen gjorde en korrekt vurdering, og at Kofa har feil. Foto: Hugo Charles Hansen

Artikkelen er over 5 år gammel

– Kommunens avgjørelse var i samsvar med normal språklig forståelse av ordlyden i forskriften.

DEL

Det sa Rana kommunes prosessfullmektig Goud Helge Homme Fjellheim i sin avsluttende prosedyre i saken der Bolt Constructions krever inntil 2,2 millioner kroner i erstatning fordi kommunen i 2011 ikke avviste konkurrenten MBA Entreprenørers tilbud på renoveringa av Selfors barneskole.

Forskriften det er snakk om gjelder offentlige anskaffelser, hvor det blant annet heter at det offentlige skal avvise leverandører som er dømt for korrupsjon. En på det tidspunktet medeier og prosjektleder i MBA var to år tidligere dømt for grov korrupsjon.

Leverandør og ansatte

Stridens kjerne i erstatningsspørsmålet er om en med «leverandør» også må forstå sentrale ansatte i firmaet. Klageorganet for offentlige anskaffelser (Kofa) har gitt Bolt medhold i sin klage om at så er tilfellet, og at MBA derfor skulle vært avvist.

Prosessfullmektig Fjellheim og kommunen er ikke enige, og viser først til den konkrete ordlyden i forskriften. Han framholdt også at på det aktuelle tidspunktet ikke forelå rettskilder som sa at også leverandørens ansatte måtte vurderes. Seinere er det kommet direktiver og Kofa-avgjørelser som tar inn dette. I forkant av anbudskonkurransen hadde MBA gjort tiltak både de og deres jurister mente var tilstrekkelige for å unngå å bli avvist av det offentlige. Den aktuelle prosjektlederen hadde redusert sin aksjepost fra 80 til 25 %, han hadde en stillingsinstruks som gjorde at han ikke skulle ha noe med anbud eller utførelse av prosjekt for det offentlige å gjøre. Også kommunen gjorde den vurderingen at dette var tilstrekkelig da Bolts klage på MBA-tildelingen ble vurdert.

– Det var en fullt ut forsvarlig vurdering, mente Fjellheim.

LES OGSÅ: Mener kommunen må punge ut

Bolt Constructions prosessfullmektig John Erik Nygaard, mener Kofa-avgjørelsen er riktig og klar på at også sentrale ansatte rammes av bestemmelsen at prosjektlederen fortsatt hadde en reell maktposisjon i og tette bånd til MBA. Og at tiltakene som var gjort kun var formelle, og ga anledning til å omgå regelverket. Nygaard og Fjellheim var sterkt uenige i om det var ført beviser for dette siste i retten.

– Kommunen har gjort en for dårlig jobb, og hatt mangelfullt faktagrunnlag da de foretok vurderingen, sa Nygaard.

– Det er vanskelig å se hvilke ytterligere undersøkelser kommunen skulle gjort, mente Fjellheim.

Vesentlig feil

Bolt og Nygaard mener feilen kommunen har gjort er så vesentlig at den utløser et erstatningsansvar som ikke bare gir Bolt krav på erstatning for de utgifter de har hatt til utforming av sitt anbud og utgifter i forbindelse med Kofa-klage, søksmål og renter (til sammen drøyt 213.000 kroner) men at de i tillegg må erstatte det dekningsbidraget Bolt ville hatt om de hadde fått utføre jobben, til sammen et erstatningskrav oppad begrenset til 2,2 millioner kroner.

Dette avvises av kommunen og Fjellheim, som primært mener at det ikke er begått noen feil ved vurderingen. Dernest, om retten skulle komme til det motsatte, bestrider kommunen at den har et erstatningsansvar i den størrelsesorden som det Bolt har krevet. Fjellheim påstand ble etter dette at Rana kommune frifinnes.

# Etter Kofa-avgjørelsen gjorde MBA Entreprenører ytterligere tiltak for å unngå avvisning i forbindelse med offentlige prosjekter. Den aktuelle prosjektlederen er i dag ikke lenger ansatt i selskapet.

Artikkeltags