Rana Blad på nett skrev mandag at Arturas Vaitkevicius hadde som hadde overtatt restauranten i Mo sentrum i sommer, fortvilte over økonomiske tap så lenge ikke han fikk skjenkebevilling fra kommunen.

Anmeldt forsøk på korrupsjon

Administrasjonen mente det var forhold som gjorde at søknadssaken burde opp til politisk behandling i helse- og omsorgsutvalget. Rådmann Robert Pettersen bekrefter også at det foreligger en politianmeldelse for forsøk på korrupsjon i saken.

Tirsdag behandlet det nevnte utvalget saken, hvor saksutredningen var unntatt offentlighet.

Enstemmig avslag

Et enstemmig utvalg ga tilslutning til rådmannens innstilling om å avslå søknaden om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i klasse 1,2 og 3.

Avslaget begrunnes i «en skjønnsmessig vurdering om at bevillingssøker ikke er egnet til å inneha en skjenkebevilling med det samfunnsansvar det innebærer». Avslaget hjemles i alkoholloven, og kan også med hjemmel i den påklages til Fylkesmannen innen tre uker.