Kommunestyre i Rana vedtok 20. mars disse rekreasjonsløypene:

* Umbukta-Riksgrensen

* Østerdalen – Kvesendalsbukta

* Melfjellet (brøytestasjonen) – kommunegrense Rødøy

Samtidig ble disse løypene vedtatt som fiskeløyper:

* Umbukta- Fisklausvatnet

* Andfjellet – Virvassdammen

Noen av disse løypetraseene er allerede merket, godkjent og åpnet av kommunen, mens to pr. i dag har status som stengt, og hvor det ennå gjenstår godkjenning av kommunen.

 

Klager på scooterløypene

Rana Turistforening har i brev av 21. mars påklaget kommunens vedtak om scooterløyper, og har anmodet om oppsettende virkning. Det vil si utsatt iverksetting av vedtaket, noe som betyr at løypene som allerede er åpnet skal stenges, og de som ennå ikke er åpnet forblir stengt, inntil klagen er behandlet av rette myndighet.

– Vi i turistforeninga bruker de formelle mulighetene vi har til å tilkjennegi vårt syn i denne saken. Så får vi avvente hva det endelige utfallet blir. Vi tar til etterretning at kommunen ikke har benyttet seg av muligheten de hadde til å utsette gjennomføringen til saken var endelig avgjort. Ut over det, og det vi har skrevet i klagen, har vi ikke noen ytterligere kommentar, sier daglig leder i Rana turistforening, Robert Bjugn.

Vi i turistforeninga bruker de formelle mulighetene vi har til å tilkjennegi vårt syn i denne saken. Så får vi avvente hva det endelige utfallet blir.

Robert Bjugn, daglig leder Rana turistforening

 

I klagen fra turistforeninga heter det blant annet at «kommunens politikere har med dette totalt sett bort fra ett av hovedkravene for etablering av snøskuterløyper, nemlig å vektlegge friluftslivet framfor øvrige hensyn. Det beklager vi på det sterkeste».

Turistforeninga medgir at det vil være vanskelig på dette tidspunktet, én dag etter vedtaket – å argumentere med uopprettelige skader som følge av vedtaket, – men mener at «føre var prinsippet»- må gjelde i denne saken. At en derfor kunne hatt «is i magen» og avventet med vedtaket de kanskje fire ukene som var igjen av årets scootersesong.

Anmodning om settefylkesmann

Miljøvernrådgiver Allan Berg i Rana kommune, sier at en fra kommunens side ikke har vurdert at det er grunnlag for oppsettende virkning.

– Det skal gode grunner til for utsatt iverksetting. Vi kan ikke se at det vil oppstå uopprettelige skader ved at de løypene kommunestyret har vedtatt er åpne – mens klagefrist og – behandling pågår. Inntil annet er bestemt gjelder kommunestyrets vedtak, sier Berg.

Fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak. Turistforeninga har for det tilfellet at kommunen ikke utsatte iverksettingen av scooterløypevedtaket bedt fylkeskommunen sørge for at løypene ikke blir etablert før klagene er endelig avgjort.

Hos Fylkesmannen i Nordland, føler de seg inhabile i saken, og har derfor i brevs form anmodet Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å oppnevne en settefylkesmann i denne saken. Det vil si at behandling av spørsmålet om oppsettende virkning og dernest behandling av klager på kommunens scooterløype-vedtak skal gjøres hos fylkesmannen i et annet fylke.

– Vi anmoder departementet om dette, fordi vi har vært inne i denne saken på så mange måter. Vi har selv klaget på kommunens tidligere vedtak. Samtidig som vi bes om behandle klager fra andre, vurderer vi fortsatt om vi selv skal levere klage på deler av Rana kommunes vedtak, sier seniorrådgiver ved miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland, Hanne M.K. Hanssen.

I anmodningen fra Fylkesmannen i Nordland om at det oppnevnes settefylkesmann, heter det at dette er særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet i klagebehandlingen.

 

Kan måtte stenge åpne løyper

Seniorrådgiver Hanssen sier det er ganske vanlig at det blir anmodet om settefylkesmann i denne typen saker.

Anmodningen ble sendt departementet 26. mars, men Hanssen og Fylkesmannen i Nordland har foreløpig ikke mottatt noen beskjed om at settefylkesmann er oppnevnt. Seniorrådgiveren vil ikke gi seg ut på å anslå hvor lang tid dette kan ta, eller hvor lang tid det vil ta før den eventuelle settefylkesmannen har tatt stilling til spørsmålet om oppsettende virkning – og endelig klagebehandling er gjennomført.

Hun bekrefter imidlertid at dersom saken gis oppsettende virkning, må de allerede åpne løypene stenge til klagesakene er ferdig behandlet.

 

Scooterløyper

Rana kommune vedtok før påske opprettelsen av fem rekreasjons- og fiskeløyper for snøscooterkjøring.

Rana turistforening har påklaget vedtaket.

Hos Fylkesmannen i Nordland føler de seg inhabile i saken og har anmodet om at det oppnevnes en settefylkesmann i saken.