Denne uka har det stormet godt rundt Helse Nord og Helgelandssykehuset, der innbyggerne på Nord-Helgeland er tydelige på at de setter foten ned for det de opplever som en reell fare for nedbygging av Helgelandssykehuset i Mo i Rana og Vefsn.

Forventninger

Da Helse Nords administrerende direktør Cecilie Daae kom til Rana og kommunestyret denne uka for, sammen med Helgelandssykehuset, å informere om status og framdrift for Nye Helgelandssykehuset hadde folk i solid antall droppet lunsjen og møtt opp på rådhusplassen.

De ville advare mot det de frykter kan bli en nedbygging av spesialisthelsetjenestetilbudet i Rana-regionen og Vefsn, og samtidig protestere på at pasienter fra Helgeland må vente lenger enn anbefalte frister på tarmkreftkirurgi etter at Helse Nord flyttet disse operasjonene ut av Helgeland for ett år siden.

Noen dager senere i har landet fått ny statsminister Jonas Gahr Støre og ny helseminister i Ingvild Kjerkol. Begge er partifeller av Geir Waage, ordfører i Rana kommune der Ap fikk 40 prosent av stemmene til stortingsvalget.

– Hvilke forventninger har du til den nye helse- og omsorgsministeren, Geir Waage?

– Jeg er helt sikker på at Ingvild vil bli en god statsråd. Hun har jobbet med fagfeltet lenge, og kan dette, sier Geir Waage.

Vi må vi sørge for at Helgelandssykehuset på hele Helgeland utvikles

Geir Waage (Ap), ordfører i Rana

Ordføreren viser til mulighetsstudien Menon Economics laget for Sparebank 1 Helgeland, og som ble presentert på konferansen Drivkraft i slutten av august i år.

– Hele Helgeland

– Den anslår at det kan være mulig å skape 9.000 nye jobber på Helgeland fram til 2035, og målet om 100.000 innbyggere kan være innen rekkevidde. Et velfungerende Helgelandssykehus er en forutsetning for at vi skal lykkes. I den forbindelse blir Helse Nord og Helgelandssykehuset viktige medspillere, sier Geir Waage og legger til:

– For å få det til må vi sørge for at Helgelandssykehuset på hele Helgeland utvikles.

Ranaordføreren gjentar budskapet fra dialogmøtet med Helse Nord i kommunestyresalen tirsdag:

– Dagens bærekraftsanalyse sier at det er tre milliarder til disposisjon for Nye Helgelandssykehuset. Skal 2,8 milliarder brukes til nytt sykehusbygg i Sandnessjøen og omegn, da blir investeringer i Mo i Rana og Mosjøen skjøvet ut i tid. Det er den store utfordringa jeg ser nå, der jeg forventer at Helgelandssykehuset blir en medspiller og ikke en bremsekloss, sier Waage og legger til:

– Dette er blant sakene jeg vil ta opp i dialog med den nye helseministeren. Jeg er glad for regjeringsskiftet og ser fram til å møte Ingvild Kjerkol.

Geir Waage gjentar også at Rana støtter strukturvedtaket vedtatt av helseminister Bent Høie, om ett Helgelandssykehus bestående av to akuttsykehus på Helgeland, lokalisert til Mo i Rana og Sandnessjøen og omegn.

Blant det den nye regjeringa vil se nærmere på er helseforetaksmodellen. I regjeringsplattformen står det:

Utrede endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen, med mål om å sikre fortsatt statlig eierskap, sterk regional, politisk og demokratisk styring og stedlig ledelse, samt redusert markedstenking og mindre bruk av innsatsstyrt finansiering. Utredninga skal gjennomgå regionale og lokale helseforetak og tydeliggjøre hvilke beslutninger som skal avgjøres av helseministeren.

Hovedpunkter fra Hurdalsplattformen

* Det samlede skattenivået holdes uendret.

* Ap og Sp vil godkjenne Troms og Finnmarks søknad om å oppløse fylket i nord. I tillegg vil de sette i gang en prosess for å oppløse Viken hvis fylkestinget søker om det.

* CO2-avgiften skal økes gradvis til om lag 2.000 kroner fram mot 2030.

* Den nye regjeringen vil kutte norske utslipp med 55 prosent mot 2030, sammenlignet med 1990.

* Ap og Sp er enige om å utrede abortnemndene og står fritt til å søke flertall på hver sin front.

* Det innføres merverdiavgift på beløpet over 600.000 kroner ved kjøp av nye elbiler.

* Regjeringen ønsker en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

* Ap og Sp vil utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål for ulv og bjørn med mål om å redusere belastningen for beitenæringene og lokalsamfunn.

* Kravet om at studentene må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen skal bort. Ap og Sp vil omgjøre den såkalte "avskiltingen av lærere" utdannet før 2014.

Ap og Sp er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, men en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri.

* EØS-avtalen og norsk medlemsskap i Nato ligger fast.

Ranaordføreren er for øvrig generelt positiv til den felles regjeringsplattformen Ap og Sp har meislet ut.

– Den viser ei regjering som ønsker en aktiv nærings- og industripolitikk. Det er viktig for Rana og Helgeland at rammebetingelsene for industrien og det grønne skiftet er forutsigbare og minst like gode som nabolandene våre. Regjeringsplattformen legger opp til det, og har mange gode punkter for å bidra til samfunnsutvikling i Rana og Helgeland.

Sykehus og styring

For helse og sykehus sier den nye regjeringen bestående av Ap og Sp at den blant annet vil:

 • Gi mer penger til sykehusene gjennom økt grunnfinansiering.
 • Sikre at nye sykehus bygges med tilstrekkelig kapasitet ut ifra behovet i befolkningen.
 • Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen.
 • Få ned ventetidene.
 • Holde egenandeler på et lavt nivå.
 • Slå fast at hele og faste stillinger skal være standarden i helsetjenestene.
 • Sikre pasienter rett til å velge behandlingssted, og avvikle godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg.
 • Lage en ny nasjonal kreftplan som blant annet setter ambisjoner for å desentralisere deler av kreftbehandlingen.
 • Legge fram en ny stortingsmelding om prehospitale tjenester som omfatter legevakttjenesten, responstider og en faglig standard for innholdet i ambulansetjenesten.
 • Sikre beredskapen for ambulanse, særlig der det er lange avstander til sykehus.
 • Forberede statlig overtakelse av luftambulansen, og utrede modeller for samarbeid med ideelle, for å avskaffe anbud i tjenesten.
 • Legge fram en ny stortingsmelding om det helhetlige føde- og barselstilbudet.
 • Redusere mål- og resultatstyring og fjerne unødvendig rapportering i helsesektoren, sammen med partene i arbeidslivet.
 • Avvikle ordningen med nøytral merverdiavgift i helseforetakene og sette en stopper for outsourcing av renholdstjenester og andre kritiske driftsfunksjoner.
 • Gjennomgå antallet lederstillinger i helsesektoren og vurdere regelverk som kan understøtte en fornuftig lederstruktur.
 • Sette en stopper for lukrative etterlønns- og sluttavtaler i helsesektoren.