IHR prioriterer ny løsning for Bustneslia på topp med 400 millioner kroner, skriver de i en pressemelding.

- Regionrådet har i dag hatt regionrådsmøte og behandlet innspill til RTP som hadde høringsfrist i dag. Forslaget er nå oversendt Fylkeskommunen. Saken skal behandles i fylkestinget i juni. IHR kommunene prioriterer det nye innspillet om Bustneslia på topp og forventer at denne kommer inn i første 6 års periode av Fylkets RTP 2022-2027 med en foreløpig ramme på 400 millioner kroner Videre forventer Regionrådet at Fylkeskommunen utreder det nye innspillet om ny trase for Bustneslia og gjennomgår kalkylen slik at Fylkestinget kan ta stilling til bevilgning i kommende økonomiplan som skal behandles i desember 2022. Regionrådet ber også Fylkeskommunen om garantere for at de midlertidige tiltakene for å bedre vintervedlikeholdet over Bustneslia må videreføres inntil en varig utbedring av Bustneslia er på plass, står det i pressemeldingen.

Dette er ordlyden i selve innspillet:

Fv 810 Bustneslia må prioriteres

Utbedring av Bustneslia må inngå i handlingsprogrammet som en avstrekningene med høyeste prioritet. Dette er kritisk for å løse transportbehovene til næringslivet. IHR viser til alternativ løsning uten tunnel etter forslag fra lokal entreprenør som er oversendt fylkeskommunen. IHR ber om at denne løsningen blir prioritert i første periode i Handlingsplan 2022-2027 med en ramme på 400 mill.kr. Forslaget og kostnadskalkyler må utredes videre frem til økonomiplanbehandlingen høsten 2022 slik at denne kan prioriteres i kommende økonomiplan.