Det har vært påfallende lite å lese om forhold som berøres av NVE's revisjonsdokument - kunngjort gjennom en annonse i Rana Blad den 14. juli 2021. Har kun registrert et oppslag i RB den 22. oktober - med overskriften "Rører ikke Raudvatnet".

Selv ble jeg gjort oppmerksom på revisjonen av en bekjent - for noen uker siden. En ringerunde til 8-10 hytte- og nausteiere ved Rauvatnet bekreftet det jeg hadde mistanke om: Ingen hadde fått med seg at det var revisjonsvilkår ute på høring! (Kanskje ligger noe av forklaringen i valget av tidspunkt for annonseringen: 14. juli - midt i fellesferien.....?!)

Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVE's internettside: www.nve.no/konsesjonssaker - og er et særdeles omfattende og detaljert dokument. Her står det mye om minstevannstand i Raudvatnet og minstevannføring i Tverråga - men nesten ingenting om overskridelser av høyest tillatte vannstand i Raudvatnet - og de skader dette har påført spesielt båtnaust og tomtegrunn ved vatnet. Problemet var særlig stort på 70-, 80- og 90-tallet. Dette er i rapporten behendig utelatt.

Jeg vil oppfordre hytte- og nausteiere ved Raudvatnet til å benytte denne muligheten til å sende inn høringsuttalelser til NVE - bygd på egne erfaringer opp gjennom årene. Ikke minst gjelder dette erosjon - som følge av overtredelser av reguleringsbestemmelsene. Det kan bli mange tiår til neste gang!

Høringsuttalelser sendes helst pr Mail til: [email protected](Merk e-post med "Høringsuttalelse" og saksnummer 201911759 i emnefeltet.

Høringsfristen - som opprinnelig var 20. oktober - er nå forlenget til 20. november.

Mvh

Kjell Arve Moa

Hytte- og nausteier