Kronikk 1 av 2

29. januar i år annonserte Freyr sine planer om å gå på New York Stock Exchange. Med det så skal ideen realiseres og mange spørsmål dukker opp. Hva betyr dette for Mo i Rana og hva kan vi se for oss av utfordringer og muligheter? Dette var noen av spørsmålene som vi i Rana Utvikling, Rana kommune og Nordland fylkeskommune diskuterte i dagene etter denne nyheten.

Vi som hadde jobbet i flere år med å støtte opp om, og tilrettelegge for etableringen, hadde da et behov for å bli sett utenfra. Derfor besluttet Nordland fylkeskommune og Rana kommune å få en ekstern vurdering av Freyr sine videre planer, og hvilken betydning dette vil ha for vår region. Det er mange som har fått med seg at Menon Eonomics nå har ferdigstilt rapporten «Ringvirkning og samfunnseffekter av Freyrs etablering i Mo i Rana». Det er gode grunner til å sette seg nærmere inn i deres funn og anbefalinger.

Rapporten påpeker en rekke effekter som vi må ta inn over oss, og gjøre noe med. En av Norges største fastlandsinvesteringer vil naturligvis påvirke vår region og samfunnet vi lever i. Det er derfor helt nødvendig å gjøre ting i forkant. Både for å redusere mulige voksesmerter, men også rett og slett for å sikre at etableringen faktisk blir en suksess. Funnene i rapporten er relevante og gir oss et godt bilde av hvilke utfordringer og muligheter vi står ovenfor.

Rapporten, som er offentlig, har blant annet vurdert følgende:

· Ringvirkninger og sysselsetting

· Befolkningsutvikling

· Boligmarked

· Kompetanse

· Offentlige tjenester

· Samferdsel

· Kraftforsyning

Det er med andre ord sett på en hel rekke felt og kan i liten grad oppsummeres i én kronikk. I denne kronikken adresseres ringvirkningene og effektene. I del to adresseres noen av behovene og tiltakene som må håndteres for å sikre befolkningsveksten.

Menon har beregnet verdiskapingen av Freyr sin etablering. Dette er summen av bedriftens avkastning som går til henholdsvis arbeidstakere (lønn), kapitaleiere (overskudd), kreditorer (renter) og stat og kommune (skatt). Også kjent som bruttoprodukt eller BNP. De samlede verdiskapingseffekter er summen av verdiskapingen som finner sted hos Freyr, og verdiskapingen som Freyr legger grunnlag for hos sine leverandører og underleverandører. Basert på Freyrs egne data på driftsresultat (EBITDA) og ringvirkningsmodellens resultater for den resterende verdikjeden finner Menon at de samlede verdiskapingseffekter er på 10,5 milliarder kroner årlig ved full drift fra 2027. Brorparten av verdiskapingseffektene er beregnet å komme fra Freyr sin egen aktivitet. Her forventes verdiskaping på 8,2 milliarder kroner ved full drift. Det er 16 ganger mer enn verdiskapingen ved Celsa Stål i 2020 og vil doble verdiskapingen i kommunen fra dagens nivå. Hvis anslagene holder mål, er det en helt formidabel verdiskaping som bil bidra til å finansiere velferdsstaten.

Menon anslår det vil bli 3000 nye arbeidsplasser i Mo i Rana totalt, fra en kombinasjon av Freyrs etablering i seg selv, leverandører, samt nye butikker og flere i offentlig sektor som et resultat av økningen i innbyggertall. I tillegg kommer ringvirkningene fra investeringsfasen hvor mange milliarder skal investeres i fabrikkene.

Det vil i sin tur bety 5000 nye innbyggere fordelt i alle aldersgrupper. Dette er basert på informasjon fra Freyr om hvem de ser for seg skal jobbe ved de fem fabrikkene. Den største befolkningsveksten vil komme i aldersgruppen 25-35 år. Her vil Freyrs etablering bidra til en befolkningsøkning på 60 %. Gruppen med nest høyest befolkningsvekst vil være barn i alderen 0-5 år. Dette vil gjøre seg mest synlig i økningen av barn i barnehage og skole, men også ved at markedet etablerer flere kulturtilbud, restauranter og uteliv i sentrum, som vi vet unge mennesker etterspør. Jeg kan ikke annet enn å se for meg vekst i både barnehager og utesteder. En flott kombinasjon. Dette kan bli livlig!

Menon har forsøkt å analysere antall sysselsatte som man forventer vil følge av Freyr sin etablering. 150 sysselsatte er forventet å komme i allerede etablerte bedrifter i Mo i Rana, mens 150 ansatte forventes hos nyetableringer. Utover dette forventes det konsumeffekter på 300 arbeidsplasser. Dette er forbruk de ansatte hos Freyr har på matbutikker, restauranter, frisører og lignende. Vekst i offentlig sektor forventes til 400, men Menon påpeker her at det foreligger noe usikkerhet rundt dette tallet.

Hvor skal de ansatte komme fra? Det er mange som stiller dette spørsmålet, også Menon. De peker på seks kilder; Mindre utflytting, mer innflytting, økt innpendling, redusert utpendling, arbeidsledige som returnerer til arbeid og personer utenfor arbeidsstyrken som returnerer til arbeid.

Det er lav arbeidsledighet i både Rana, nabokommunene og for så vidt landet som helhet. Tilflytting, rekruttering og behov for kompetanse vil bli en åpenbar utfordring for både privat og offentlig sektor i årene som kommer. Ikke bare må vi rekruttere fra andre fylket, vi må også rekruttere godt fra utlandet. Muligheten i dette, ligger i at mange av de ansatte i Freyr har med seg en partner, som vil kunne gå inn i arbeidslivet.

I denne kronikken har jeg løftet fram prognoser for verdiskaping og befolkningsutvikling fra rapporten til Menon. Og kun hovedtall. For den interesserte leser anbefaler jeg rapporten i sin helhet. Den er lettlest og har mye nyttig informasjon for både offentlig og privat sektor som har behov for gode analyser i sitt eget arbeid. I neste kronikk vil jeg se nærmere på hvilke konkrete behov og løsninger som vil være nødvendig for å håndtere etableringen. Målet med disse kronikkene er å belyse nåsituasjonen, se litt inn i framtiden, men også bidra til økt diskusjon og debatt rundt hvordan fremtidens Mo i Rana skal se ut. Den betydelige befolkningsøkningen presser naturligvis frem noen valg vi som samfunn må ta, og mange av problemstillingene har positivt fortegn. Vi er i ferd med å snu en negativ trend til befolkningsvekst og utvikling. Vi kan se positivt på fremtiden, men det gjenstår hardt arbeid i årene som kommer.

Ole M. Kolstad

Administrerende direktør i Rana Utvikling