Krever lovlighetskontroll av omstridt ferge- og hurtigbåttilbud

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

[AVISA NORDLAND] – I tiden etter fylkestingets samling har vi blitt kontaktet av mange bedrifter og innbyggere i Nordland som er svært opprørt over fylkestingets vedtak, og dette har underbygget vår påstand om at saken ikke er forsvarlig utredet.

Ville på møte om fergekutt - fikk det ikke til fordi fergeruta var lagt om- - Dette er en katastrofe for kysten vår!

Det kommer fram av en pressemelding sent til blant andre Avisa Nordland. Her kreves lovlighetskontroll av vedtaket i saken om ferge og hurtigbåttilbudet i Nordland.

Kravet er signert May Valle (Venstre), Bent Bakkan (MDG), Dagfinn Olsen (Frp) og Kai H. Henriksen (Høyre).

Les pressemeldingen i sin helhet nederst!

Det nye forslaget til ferge og hurtigbåttilbud, vekket stor oppstandelse.

May Valle krever nå lovlighetskontroll av det omstridte vedtaket om ferge og hurtigbåttilbud i Nordland.

May Valle krever nå lovlighetskontroll av det omstridte vedtaket om ferge og hurtigbåttilbud i Nordland. Foto:

Som generelt grunnlag for kravet legges forhold som rettssikkerhet, faglig kvalitet på fylkestingets avgjørelser og fylkestingets omdømme.

Da båtruta brått ble lagt om, måtte Laila si opp jobben

– I saker som vedtas skal enkeltindivider, organisasjoner samt andre berørte parter høres i saker som skaper konsekvenser av urimelig karakter for den som berøres, heter det i pressemeldingen.

De undertegnede mener at fylkestingets vedtak ikke har gitt mulighet for berørte parter å uttale seg. Samtidig er legges det til grunn at saken er jobbet med i 30 måneder, men til tross for dette er det svært mange uklarheter.

Anne Grete frykter at butikken blir nedlagt som følge av kutt i fergeruta

– Det er mangelfulle vurderinger av økonomi, statistikkføring av antall reisende på rutene, økonomisk effekt av anbudsmodell, flåtebehov, klimaeffekter, og generelt mangelfull informasjon om effekter av tiltak, skrives det.

Som kjent er det flere som har reagert på feil i statistikken fylkeskommunen operer med i forhold til antall passasjerer.

– Dette har 2 konsekvenser; tallgrunnlaget som brukes, kan være feil og at oppgjør til ekspeditør blir feil.

Pressemeldingen i sin helhet:

Lovlighetskontroll 

Gjelder vedtak fattet i sak om fremtidig ferje - og

hurtigbåttilbud i Nordland Fylkesting.

I medhold av kommunelovens paragraf 59, ber vi om lovlighetskontroll av fylkestingssak 143/17.  Som generelt grunnlag for kravet legges forhold som rettssikkerhet, faglig kvalitet på fylkestingets avgjørelser og fylkestingets omdømme. 

Ad. Rettssikkerhet- Vi vil vise spesielt til kommuneloven. 

I henhold til kommunelovens paragraf 20.2 skal kommunerådet og fylkesrådet påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og de vedtak som er truffet blir iverksatt. Til dette er å bemerke: I saker som vedtas skal enkeltindivider, organisasjoner samt andre berørte parter høres i saker som skaper konsekvenser av urimelig karakter for den som berøres. Fylkestingets vedtak gjort i ovennevnte fylkestingssak har gjennom flere vedtak ikke gitt mulighet for berørte parter om å uttale seg i de ulike vedtakene som ble fattet.

Ad. Faglig kvalitet på fylkestingets avgjørelser 

Fylkesrådet har arbeidet med saken i 30 måneder. Til tross for dette er det svært mange uklarheter i saken. Det er mangelfulle vurderinger av økonomi, statistikkføring av antall reisende på rutene, økonomisk effekt av anbudsmodell, flåtebehov, klimaeffekter, og generelt mangelfull informasjon om effekter av tiltak.

Fylkeskommunen fører statistikk på antall reisende, men dette tallet viser å ha store avvik i forhold til de registreringer som ekspeditør har ført. Dette har 2 konsekvenser tallgrunnlaget som brukes, kan være feil og at oppgjør til ekspeditør blir feil. Forslaget som er vedtatt, omfatter mange endringer som aldri har vært ute til høring i kommunene. Det store antall innspill, underskriftslister m.m. som er kommet direkte til fylkestinget, viser med all mulig tydelighet at dette ikke har vært noen god prosess.

Utgangspunktet var å effektivisere tilbudet med sikte på innsparing. Det har gjennom arbeidet i samferdselsutredningen ikke vært etterspurt og heller ikke belyst nettoeffektene av tiltakene, og av den grunn ikke synliggjort i saken.

I saken er ikke økonomiske forhold, konsekvenser for ansatte og hviletidsbestemmelser belyst. 

Ad. Fylkestingets omdømme:

Til grunn for fylkeskommunens oppgaver og lovgrunnlag kan nevnes: 

Lov om Grunnskolen og videregående opplæring

Samferdselsloven

Yrkestransportloven

Kollektivtransport, planlegging og drift av lokal og regional rutetransport.

Arbeidsmiljøloven

Fylkeskommunens rammer har sitt utspring fra et komplekst system med inntektsnøkler hvor hurtigbåt og ferge har sin vektede inntektsnøkkel, med bakgrunn i disse inntektsnøklene som er vedtatt av stortinget ligger det en klar forventning til at fylkeskommunen skal ivareta dette samfunnsoppdraget.

Vedtakene som fylkestinget fattet i den saken har medført at ruteproduksjon til lokalsamfunn med 9 fastboende har mistet sitt tilbud, og en forventning om at kommunene skal overta denne tjenesten. Kommunenes rammeoverføringer har ingen inntekter fra staten som har som formål å dekke inn slike tjenester, og kan vanskelig overta dette samfunnsoppdraget.

Et viktig spørsmål blir derfor om hvorvidt fylkeskommunen ivaretar det samfunnsoppdraget som stortinget har forventninger til at de skal ivareta, samt har vedtatt rammer for at de skal ivareta?

Mye av det som ligger i forslaget er ganske sikkert bygget på grunnende forslag. Problemet er imidlertid at det også foreligger en del forslag som hverken har vært med i utredningen eller kommer fra høringsinstansene. 

Konsekvensen av fylkestingets behandling av saken gjør at vi tillater oss å fremme sak 143 / 2017 for lovlighetskontroll.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken