Fylkesmannen fraråder at det fastsettes scooterløype mellom Umbukta og riksgrensen

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Mener det blir for mye støy og at det går ut over viktige friluftsområder.

DEL

I høringsuttalelsen vedrørende scooterløyper i Rana kommer det fram at Fylkemannen i Nordland fraråder fastsettelse av scooterløype på strekningen Umbukta-riksgrensen.

– Vi er tilfreds med at kommunen har tatt ut noen av de mest konfliktfylte løypeforslagene som tidligere har vært gjenstand for høring, og til dels også tidligere er vedtatt. Dette er løypene Fylkesmannen mener inngår i den aktuelle høringen.

  • Umbukta – Riksgrensen
  • Umbukta – Fisklausvatnet
  • Østerdalen – Kallvatnet – Kvepsendalsbukta
  • Andfjellet – Virvassdammen
  • Melfjellet – kommunegrense Rødøy

Reindriftsfaglig uttalelse

– Når det gjelder de enkelte traseene som er på høring, har vi ikke noen ytterligere reindriftsfaglige kommentarene enn det vi har uttalt tidligere. Vi vil understreke at det er positivt og viktig at de traseene som vi tidligere har frarådet (og påklaget) av hensyn til reindriftsinteressene, nå er tatt ut av kommunens forslag.

Umbukta – Riksgrensen

– Vi viser til vår uttalelse datert 6. mars 2015 og kommunens konsekvensutredning, og fraråder ut fra friluftsinteressene i området at løypa fastsettes.

Kommunene har plikt til å ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Dette følger av både motorferdselslov- og forskrift. Kommunene bør ikke legge løyper i svært viktige eller viktige friluftslivsområder, og de bør søke å holde store sammenhengende vinter-friluftslivsområder fri for snøscooterløyper.

Dette følger av merknadene gitt til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag.

Miljødirektoratet anbefaler i sin veiledning om støy og snøscooterløyper å bruke en grenseverdi på 40 dB i naturområder som kommunen definerer som svært viktig eller viktig, jf. kartleggingen av friluftslivsområdene. Dette vil være områder der det ofte forventes stillhet og mulighet til å drive med ulike aktiviteter uten å bli forstyrret av fremmed støy. En grenseverdi på 40 dB betegnes som godt hørbart, skriver fylkeskommunen i sitt høringssvar.

Når det gjelder løypa mellom Umbukta-Fisklausvatnet har Fylkesmannen også litt motforestillinger, hvis det ikke bli en løype med begrensninger. Dette betyr blant annet at Fylkesmannen ikke vil at man skal kunne raste ved løypa.

LES OGSÅ: Fersk meningsmåling: Stort flertall for scooterløyper i Rana, og de unge er mest positive

Umbukta – Fisklausvatnet

– Løypa foreslås lagt gjennom Langtjørnlia naturreservat, langs samme trasé som eksisterende isfiskeløype. Utgangspunktet er at løyper ikke skal legges i verneområder, men det er åpnet for at allerede eksisterende løyper i eksisterende verneområder kan videreføres slik de framgår av verneforskriftene.

Fylkesmannen viser til det vi tidligere har sagt om dette, gjengitt i kommunens konsekvensutredning. Vi kan imidlertid ikke se at de aktuelle begrensningene når det gjelder bruk er fanget opp i forslaget til forskrift.

Forbud mot å kjøre utenfor løypa for å raste er viktig også for den delen av løypa som er foreslått nær reservatet. Dette for å forhindre at det ved rasting kjøres inn i reservatet.

Det vil være grunnlag for klage herfra dersom en snøscooterløype gjennom verneområdet ikke underlegges de samme begrensninger som eksisterende isfiskeløype, og også dersom det åpnes for å kjøre utenfor løypa for å raste på en slik måte at det er fare for at brukere av løypa kjører andre steder i verneområdet enn i løypetraseen.

Løypa vil også gå gjennom svært viktige og viktige friluftslivsområder. Vi viser til det som er sagt ovenfor om hvilke vurderinger som må gjøres når det er snakk om å legge snøscooterløyper i viktige friluftslivsområder.

Konsekvensutredningen slik den foreligger er etter vår oppfatning noe mangelfull når det gjelder hvordan friluftslivsinteressene vil bli påvirket av den aktuelle løypa.

Kommunen sier i sin konsekvensutredning at Røde kors-hytta ved løypas start ligger i skjæringspunktet mellom rød og gul sone. Vi viser til det som er sagt ovenfor om ny støyveileder, og forutsetter at kommunen forholder seg til denne i videre planlegging av løypa.

  • Kommunens administrasjon har anbefalt at løypa etableres, under forutsetning av at følgende betingelser er oppfylt:
  • Av hensyn til friluftslivet og naturmangfold settes fartsgrensen til 20 km/t.
  • Løypen stenges 25. april for å ta hensyn til naturmangfoldet i området.
  • Reindriftsnæringen i området skal tas hensyn til og løypa stenges ved behov. Fylkesmannen eller reindriftsnæringen, i dialog med kommunen, kan stenge løypene.

Disse forutsetningene er imidlertid ikke fanget opp i forslaget til forskrift. Vi forutsetter at dette gjøres. Dette er spesielt viktig ettersom Litllangtjønna og Austerbukta er viktig hekkeområde for smålom. Tidspunktet for smålommens ankomst og tidspunkt for eggleggingen er i stor grad styrt av når isen forsvinner fra hekkevannet.

Ved den politiske behandlingen er det foreslått at fartsgrensen for denne løypa heves til 40 km/t, og også en generell bestemmelse om at redusert fartsgrense skal være 30 km/t. Fylkesmannen vil påpeke at fartsgrensen er av stor betydning ved vurderingen av løypas konsekvenser for friluftsliv og støyømfintlig bebyggelse. Økt fartsgrense innebærer at konsekvensene må vurderes på nytt, ut fra den fartsgrense en vurderer å fastsette. Kommunen kan etter vår oppfatning i alle fall ikke vedta fartsgrense 40 km/t i hele den aktuelle løypa, skriver Fylkemannen.

LES OGSÅ: Det må være lov å være scootermotstander, og for den del scooterforkjemper, uten at en skal bli utsatt for ufine kommentarer og karakteristikker 

Dette mener Fylkesmannen om de resterende traseene som er foreslått i Rana:

Østerdalen–Kallvatnet–Kvepsendalsbukta

– Vi viser til det som er sagt om daværende løype 7 i vår uttalelse av 6. mars 2015, og registrerer at løypa er trukket ut på vatnet i stedet for å gå langs østsiden av Kallvatnet. Løypeforslaget har nå større avstand til registrerte fjellrevhi og til støyømfintlig bebyggelse.

Miljødirektoratet har i sitt notat om naturmangfold og planlegging av snøscootertraseer angitt en varsomhetssone på 300 meter når det gjelder fjellrev og funksjonsområdet yngleplass, og en sårbar periode på mars-juli.

Der er sagt at scootertraseer bør legges utenom hilokaliteter eller yngleplasser for fjellrev. Fjellrevhi kan bestå av et omfattende gangsystem. Hvis tispa blir forstyrret, kan hun flytte med seg ungene til et nytt hi, eller i verste fall forlate ungene.

Kvepsendalsbukta er registret som hekkeområde for havelle. Arten ankommer innlandet fra vinteroppholdsområdene langs kysten allerede i april-mai, noe som åpenbart er en viktig premiss for fastsettelse av løypas åpningsperiode.

Fylkesmannen forutsetter at kommunen legger de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven kapittel II til grunn, og at vurderingen framgår av kommunens beslutning.

Løypa foreslås lagt gjennom det viktige friluftslivsområdet Lille-Kallvatnet, med områdebeskrivelse hyttefriluftsliv. Det er i kommunens konsekvensutredning sagt at Kallvatnområdet er et mye brukt utfartsområde. Kallvatnet nedslagsfelt brukes i dag som område for rekreasjonskjøring med scooter for personer med bevegelses-/funksjonshemning og er allerede preget av motorisert ferdsel. Som avbøtende tiltak er det angitt stenging av løype i påsken, ev. andre store utfartsdager.

Kommunen skriver i sin konsekvensutredning at det ved løypas start i Østerdal ligger to bolighus i gul sone, og at det langs løypa er flere hytter i gul sone. Som avbøtende tiltak er det oppgitt nedsatt fartsgrense til 20 km/t forbi denne bebyggelsen, å skjerpe inn tidspunkt og tidsrom for kjøring og tilbud om støyskjerming. I saksframstillingen og det sammendrag og konklusjon som der er gitt, er en hastighetsreduksjon på 30 km/t angitt som avbøtende tiltak som vil bidra til å minske konfliktnivået i tilstrekkelig grad ift. boliger og hytter som ligger i gul sone.

Konsekvensutredningens samlede vurdering er at rekreasjonsløype vil ha negativ virkning for friluftsliv i området og vil bidra til å øke støynivået. Etter gjennomføring av avbøtende tiltak vurderes konfliktnivået av kommunen til å være akseptabelt for reindrift, naturmangfold og friluftsliv.

For at de avbøtende tiltakene skal kunne legges til grunn som en premiss for å vurdere konfliktnivået, må de framgå av forskriften. Vi kan ikke se at forslaget til forskrift omtaler stenging av løypa på store utfartsdager eller skjerping når det gjelder tidsrom for kjøring. Det er også usikkerhet om hvilken fartsgrense som skal gjelde, og dette må klargjøres. Dersom avbøtende tiltak ikke kommer inn i forskriften, kan det ut fra konsekvensutredningen se ut til at løypa ikke kan fastsettes. Det må også klargjøres i forskriften at dette er en løype som berører kalvingsland, og som skal stenges senest 25. april, sier Fylkesmannen i sitt høringssvar.

Andfjellet–Virvassdammen

- Konsekvensutredningen gir for alternativ 4 «Andfjell–dammen» følgende beskrivelse: «Løypa følger anleggsveien ved Andfjellet fram til dammen». Det er også sagt at løypa vil ha samme bestemmelser og betingelser som allerede fungerende isfiskeløype.

Fylkesmannen legger ut fra dette til grunn at kommunen mener at løypa skal stanse ved dammen, samme sted som isfiskeløypa fastsatt herfra i 1998.

Verneområdet er ikke til hinder for å vedta den del av løypa som sammenfaller med eksisterende isfiskeløype, forutsatt at bruken underlegges de samme begrensninger som isfiskeløypa. Begrensningene må framgå av forskriften, inkludert forbud mot kjøring utenfor løypa. Forbud mot å kjøre utenfor løypa for å raste er viktig også der løypa går nær reservatet.

Det ble i forbindelse med at MPR-utvalget besluttet å legge forslaget ut på høring foreslått at den aktuelle traseen skal legges til høring som rekreasjonsløype og at det må tillates rasting langs løypa. Dette vil være i strid med gjeldende lov og forskrift.

Det vil være grunnlag for klage herfra dersom en snøscooterløype gjennom verneområdet ikke underlegges de samme begrensninger som eksisterende isfiskeløype, og også dersom det åpnes for å kjøre utenfor løypa for å raste på en slik måte at det er fare for at brukere av løypa kjører andre steder i verneområdet enn i løypetraseen. Vi presiserer for ordens skyld at det også vil være grunnlag for klage dersom løype vedtas lengre enn eksisterende isfiskeløype.

Det er i kommunens konsekvensutredning sagt at løypa vil ha samme bestemmelser og betingelser som allerede fungerende isfiskeløype, og at det er lite formålstjenlig å opprette rekreasjonsløype med samme bestemmelser og formål. Kommunen må være oppmerksom på at isfiskeløyper fastsatt etter nasjonal forskrift § 8 faller bort 19. juni 2021. Inntil da vil de imidlertid gjelde og kunne benyttes i samsvar med forskrift for den enkelte løype, skriver Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Snøscootermotstandere laget Facebook-side for å ta bilder av det de tror er ulovlig kjøring: - Oppgitt over uthenging

Melfjellet–kommunegrense Rødøy

– Vi viser til vår uttalelse datert 12. februar 2016 når det gjelder friluftslivsinteresser.

Under konsekvensutredningens vurdering av friluftsliv er det angitt følgende avbøtende tiltak «Stenging av løype på store utfartsdager. Skjerpe inn tidspunkt og tidsrom for kjøring». Dette avbøtende tiltaket er imidlertid heller ikke nå fanget opp i forskriftsbestemmelsene. Dersom dette skal kunne legges til grunn som avbøtende tiltak, må det i forskriften angis hvilke dager og tidsrom løypa skal være stengt.

Vi kjenner heller ikke nå til at Rødøy kommune har startet opp planlegging av snøscooterløyper. En løype inntil kommunegrensa må avklares med dem.

Vi minner om at kommunen ikke kan treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har samtykket, skriver Fylkesmannen i sitt høringssvar.

Artikkeltags