Flere unge kvinner har i det siste stått frem og fortalt om sine erfaringer med seksuell trakassering mens de har arbeidet om bord i fiskefartøy. De forteller rystende historier, som ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv. Vi har en tydelig beskjed til næringen: Rydd opp!

Susanne Mortensens fortelling i NRK Ytring om hvordan det er å være kvinne i fiskeryrket, gjør sterkt inntrykk. Susanne forteller om mobbing og seksuell trakassering, trass i varsling, og fraråder andre kvinner å velge fiskeryrket. Yrkesfiskerne Ania Johanne Nikolaisen og Linda Larsen har fortalt liknende historier til Fiskeribladet og Rana Blad.

La oss være krystallklare: Seksuell trakassering er forbudt! Å bli utsatt for seksuell trakassering er krenkende og belastende, først og fremst for den som opplever det, men også for de rundt. Seksuell trakassering er ukultur, kan gå ut over helsa til dem som er utsatt og skaper et dårlig og farlig arbeidsmiljø.

Seksuell trakassering er et alvorlig likestillingsproblem, og kan hindre kvinners muligheter i arbeidslivet. Dette vil regjeringen til livs. Vi skal ha et likestilt samfunn. Fritt for vold og fritt for trakassering. Likevel vet vi at mye arbeid gjenstår før alle jenter og kvinner er fri fra trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Unge kvinner utgjør flertallet av de som rapporterer om seksuell trakassering, men det kan selvfølgelig også ramme menn. Det er ingen tvil om at deler av arbeidslivet fortsatt har en vei å gå.

Fiskerinæringen er mannsdominert næring. Bare mellom 3 og 4 prosent av fiskerne er kvinner. Dette er for lavt. Ikke alle kvinner som er yrkesfiskere har negative erfaringer. Like fullt skal hver og en av dem, i likhet med alle andre i arbeidslivet, ha en god og trygg jobbhverdag, fri for sjikane og trakassering. Skal vi nå målet om økt kvinneandel i næringen er vi helt avhengige av at kvinner opplever næringen som et trygt og godt sted å jobbe.

Det er derfor avgjørende at næringen arbeider grundig og målrettet med å endre holdninger til kvinner som fiskere. Dette må prioriteres. Det er ikke kvinnene som har opplevd dette som har ansvar for å rydde opp. Det er ikke kvinnenes ansvar å unngå seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det er arbeidsgivers plikt å ta vare på sine ansatte, og arbeidstakerne har både rett og plikt til å si ifra dersom de blir kjent med trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. For å få bukt med de alvorlige problemene som er avdekket, må alle aktører i næringen - redere, organisasjonene og myndigheter - jobbe sammen.

Vi forventer at fiskerinæringen arbeider mer systematisk for å forebygge og hindre seksuell trakassering. For å lykkes med dette arbeidet, er det viktig at det forankres i ledelsen i bedriftene og i fiskeriorganisasjonene og salgslagene.

Vi har nylig hatt et møte med organisasjoner i fiskeri- og havbruksnæringen, hvor representanter fra Likestillings- og diskrimineringsombudet også deltok. Hensikten var å få oversikt over hvordan partene jobber med problemet i dag, hvilke tiltak som finnes, hva de ulike aktørene mener problemene består i og hvordan de kan løses. Det var et fruktbart møte, og vi opplevde at hele næringen er svært motivert for å ta tak i problemet.

Vi uttrykte klare forventninger om at næringen skal følge dette opp umiddelbart.

Det aller viktigste er at vi faktisk tar tak i problemet her og nå, og at organisasjonene i fiskerinæringen er sitt ansvar bevisst. De må etablere tiltak som skal forebygge diskriminering, og sørge for at de har et system for å håndtere saker som dukker opp på en profesjonell og ordentlig måte. Kolleger som observerer trakassering, må våge å si ifra. Vi utfordret også næringen til aktivt å rekruttere flere kvinner inn i styrer, utvalg, råd og nemnder. Her er kvinnene underrepresentert i dag.

Vi vil vurdere virkemidler som kan bidra til bedre likestilling innenfor fiskeriene. Her vil vi blant annet se på de tiltakene som allerede er foreslått, og vurdere hvilke ytterligere tiltak som er nødvendige for å øke rekrutteringen av kvinner til fiskeriene. Vi vil samarbeide på tvers av departementene om mulige tiltak, for å sikre at fiskerinæringen skal være en trygg arbeidsplass for alle, uansett hvem du er.

Seksuell trakassering er uakseptabelt. Nå forventer vi at næringen rydder opp.

Av fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen