Rana Senterpartis prioritering framover med henhold til barn og unge

Senterpartiets landsmøtet vedtok å gå inn for løpende barnehageopptak i partiets stortingsprogram. Barnehageplass er en forutsetning for at nye familier skal bosette seg i kommunen. Derfor vil Rana Senterparti prioritere disponeringer til dette i det kommunale budsjettet som skal vedtas i desember.

Senterpartiet mener at barnehagens viktigste oppgave er å fremme lek. Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold. De ansatte skal kjenne barna og se deres behov. Barnehagelærerne må ha faglig handlingsrom til å velge metoder og arbeidsmåter, og barnehagene må være en attraktiv arbeidsplass.

Det er viktig at barnehagene reelt er en del av lokalsamfunnet, der foreldre og folkevalgte skal kunne kjenne barnehagens ledelse, styre og drift. Barnehagene må være en del av nærmiljøet. Det at barnet vokser opp i nærmiljøet gir trygghet for foreldre og vekst for barna. Ved barnehageopptak må det tas hensyn til hvor barnet bor.

Senterpartiet vil:

Fullfinansiere bemannings- og pedagognormen med statlige tilskudd til kommunene. Bemanningsnormen må gjelde i hele åpningstiden.Innføre krav om at 50 % av de ansatte skal være barnehagelærere og minimum 25 % skal være fagarbeidere.Støtte samiske barnehager, særlig fordi de spiller en viktig rolle når det gjelder å legge grunnlag for videre opplæring i samisk språk og kultur.Sikre at private barnehager har lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som ikke er dårligere enn ansatte i offentlige barnehager har.Lovfeste at husleieavtaler for barnehager godkjennes av kommunen slik at gjengs leie i kommunen kan følges.Innføre meldeplikt for private barnehager ved salg, samt forkjøpsrett for kommunen.

Hvorfor nærskoler?

Senterpartiet vil ha en sterk offentlig skole for kunnskap og utvikling der alle elever kan få utnytte potensialet sitt. Skolen skal se hver enkelt elev og sikre elevene mestringsfølelse og gode ferdigheter i alle fag.

Utdanningssystemene må møte og svare på endringer – i samfunnet, vitenskapelige disipliner og teknologi – og svare på de behov det fremtidige arbeidslivet har.

Senterpartiet vil ha en sterk og gratis offentlig skole. Kvaliteten på utdanningen skal ikke være styrt av geografi eller sosial bakgrunn. Senterpartiet vil ha desentraliserte utdanningstilbud, både når det gjelder grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Vårt mål er at utdanningsinstitusjonene benytter seg av lokale og regionale fortrinn – og spiller på lag med nærmiljøet.

Samfunnsaktive nærskoler er viktig og ofte eneste samlede institusjon i bydeler og tettsteder. Det som er godt dokumentert, er at skoler nært der elever bor, har et potensiale for å utgjøre en betydelig ressurs i sitt lokalsamfunn, noe som også er i tråd med læreplanens intensjoner andre kommuner. Det synes innlysende at dette potensiale er større for kombinerte barne- og ungdomsskoler enn for rene barneskoler. Aller størst er dette potensialet for oppvekstsenter som har ansvar for barn og unge fra 1 - 16 år. Det er sannsynliggjort at eksistensen av barnehage og skole, i et lokalsamfunn, kan være avgjørende for nyetablering av familier på stedet, og dermed være en ressurs for vedlikehold og videreutvikling av lokalsamfunnet på lengre sikt. Med andre ord en avgjørende faktor for bærekraftige bygder og bydeler i Rana kommune. Storforshei og Utskarpen skole er gode eksempler på dette

Rana Senterparti vil at alle elevene skal kunne gå eller sykle til skolen, samt kunne føle seg trygg i et læringsmiljø de vil kjenne til over lengre tid. I tillegg skal eleven få faglige utfordringer og oppgaver ifht sine evner og forutsetninger for å skape mestring i et livslangt perspektiv. Det skal etableres tverrfaglig samarbeid rundt de sårbare elevene, slik at de kan få støtte til å gjennomføre sin skolehverdag på en god måte.

Det er sannsynliggjort at eksistensen av barnehage og skole, i et lokalsamfunn, kan være avgjørende for nyetablering av familier på stedet, og dermed være en ressurs for vedlikehold og videreutvikling av lokalsamfunnet på lengre sikt. Med andre ord en avgjørende faktor for bærekraftige bygder og bydeler i Rana kommune.

Rana Senterparti er derfor ønsker derfor å gi klare signaler på at vi ønsker å opprettholde de skoler som er igjen i kommune.

Godt valg.

Hilde Lillerødvann,
Leder Rana Sp

Karl-Hans Rønning,
Gruppeleder Senterpartiet Nordland fylkesting