Dette temaet dukker opp i media stadig vekk, nå senest i Helgelands Blad for 24 juli. Denne gangen i forbindelse med ny flyplass i Rana. Innvendingen er at den ikke er plassert sentralt på Helgeland, men i utkanten. Det er to måter å se det på, enten kan man ta en rent geografisk utgangspunkt. Da kan man ta å merke av på kartet og trekke ei linje mellom det nordvestligste punkt og det sørøstligste punkt på Helgeland. Så kan man trekke ei linje mellom det nordøstligste punkt og sørvestligste punkt. Der disse to linjene krysser hverandre har man ett bestemt sentralt punkt rent rent geografisk. Gjør man det er skjæringspunktet i nærheten av Bjerka som ligger i Hemnes kommune og rimelig midt i kommunen.

Ser vi det ut fra E6 eller jernbanen er det ifølge Google Maps ca 210 km fra nordligste punktet og til sørligste punktet på Helgeland. Fra det nordligste punktet og til Bjerka er det ca 110 km og fra det sørligste punktet og til Bjerka er det ca 100 km. I kjøretid innenfor fartsgrensen er det kanskje noe kortere fra Bjerka og nordover fordi det er 90 km/t fra Mo og nordover. Dette er en liten forskjell som vel vil komme til å forsvinne etter hvert som E6 bygges ut.

Vi ser at på Helgeland blir svaret omtrent det samme enten man ser geografisk på det eller langs veien. Sentralt på Helgeland er ca på Bjerka. Spørsmålet er om folk flest mener at dette er rett. Svaret på det avhenger nok av geografisk ståsted og postnummer.

En helt annen måte å se dette på er hvor folk bor og hvilken utvikling i folketallet som kan registreres og hvilken utvikling man kan forvente i tiden framover. La oss se litt på det og da deler vi Helgeland inn i fire områder. Sør-Helgeland med fem kommuner og et folketall på 12980 ved utgangen av 2019. I 2000 bodde der 13475 innbyggere i det samme området. Indre Helgeland med tre kommuner har et folketall på 16057 personer. I 2000 var det 16839 innbyggere i dette området. Ytre Helgeland med fire kommuner har et innbyggertall på 12889 personer i 2019 og 13148 personer i 2000. Vi kan konstatere at alle tre områder har hatt en tilbakegang de siste 20 årene. Ytre Helgeland har imidlertid klart seg noe bedre enn de to andre områdene. På Nord-Helgeland med seks kommuner har et folketall på 36037 personer i 2019 mot 35969 innbyggere i 2000. Området har stagnert de siste 20 årene.

Tilbakegangen i fem av kommunene samlet er omtrent den samme som veksten i Rana på ca 1000 personer. Samlet sett er Helgeland i tilbakegang. Det samme gjelder hele Nord-Norge. Det er ca en håndfull kommuner i hele landsdelen som har vokst de siste 20 årene. Hele Nord-Norge skriker etter vekstimpulser. På Helgeland er det flyplassen på Hauan, batterifabrikk i Rana og utviklingsmulighetene på Nesna knyttet til industriområdet der som kan sies å være vekstmotorer.

Flyplassen på Hauan har neppe muligheter for å fange opp trafikk fra og til Sør-Helgeland. Erkjennes det så vil «sentralt på Helgeland» geografisk sett flytte seg noe nordover i forhold til Bjerka. Folketallet som vil sokne til Hauan direkte eller indirekte vil dreie seg om ca 65 000 personer, hvorav ca 55,4% bor nord for Korgenfjellet og ca ca 44,6% sør for Korgfjellet.

På Helgeland passer begge de begge kriteriene på geografi rimelig godt. Sentralt på Helgeland blir ca på Bjerka. Ser vi på tre områdene som naturlig vil sokne til Hauan direkte eller indirekte så flytter deg geografiske tyngdepunktet den noe nordover, men det er ikke avgjørende.

Ser vi på avstander og kjøretider er bildet følgende:

Mosjøen – Mo i Rana 88 km og 1 t 22 minutter

Sandnessjøen – Mo i Rana 110 km og 1 t 37 minutter

Nesna – Mo i Rana 68 km og 1 t

Stokkvågen – Mo i Rana 73 km og 1 time og 8 minutter.

I forhold til kjøretider til Gardermoen både sørfra og nordfra er ikke avstander og kjøretider avskrekkende. Det er åpenbart at debatten om avstander og «sentralt på Helgeland» må nyanseres.

Nå blir flyplassen på Hauan bygget og investeringsbeslutningen kommer tre år før oppstart ift gjeldende NTP. Det er helt utenkelig at regjeringen skal gå tilbake på statsministerens inngripen i flyplassprosessen. Og opposisjonen fremmet forslag i Stortinget i vår om å starte opp arbeidet med den kontrakt på bygging som PLU har forhandlet fram etter er forutgående anbudsprosess.

Da er tiden inne for å starte en bredest mulig anlagt arbeid om hvordan flyplassen kan utnytte på en god måte ift videre vekst og utvikling på Helgeland. Det er en prosess som bør stimuleres. Det gjør man ikke ved å forsøke kappe hodet av de som allerede har begynt med å tenke høyt.

Mo i Rana 28 juli 2020.

Per Waage