Styremedlemmene i Rana KrF får med jevne mellomrom bekymringsmeldinger fra foreldre og pårørende om det som skjer i skolene i Rana – både i barneskolen og ungdomsskolen.

Derfor tok man initiativet til å kontakte noen skoler for å høre hvordan lærere og foreldre (via FAU) ser på situasjonen – både de gode og dårlige sidene.

Problemer man ofte møter i hverdagen på skolene;

Sparing gir en del uheldige bivirkninger, som at ledelsen ved skolene må jobbe unødvendig mye med administrasjon, framfor å få tid til pedagogisk ledelse og utvikling.

Ved fravær og ferier er det vanskelig – og ofte umulig – å få tak på vikarer som er kvalifiserte (med formell lærerutdanning). Dette gjør at kvaliteten på undervisningen blir redusert. Man har – grunnet sparetiltakene de siste årene – også vært nødt til å fjerne flere stillinger, noe som ikke gjør saken bedre.

Sparetiltakene gjør at det blir lite penger til lærebøker og materiell, i tillegg til å få tak på ekstra personale når det trengs. Det at nettkapasiteten på noen skoler ikke er så gode som ønskelig, kan også være en stor utfordring.

Det er lite midler til generelt vedlikehold, noe som igjen medfører at bygningers tilstand forfaller. Med tanke på at enkelte skolebygg har vært revet de senere år nettopp grunnet manglende vedlikehold, så kan man nesten si at man «sparer seg til fant». Dårlig økonomi er også en utfordring i forhold til det å få kjøpt inn nytt (og bedre) utstyr til undervisningen

Ved noen skoler er det en utfordring i forhold til skolevei og transport av elever. Det gjelder kanskje spesielt ved barneskolene. Dette er noe man bør se nærmere på.

Det positive er at man har fått til gode systemer i forhold til det å hindre mobbing. Det er forholdsvis mindre mobbing i dag enn det var tidligere.

Ett stort hjertesukk hører vi til stadighet; Vaktmesterne må tilbake i skolen.

Rana KrF ønsker med dette – i disse budsjettider – å sette skolen i Rana på dagsorden. Vi vil ha en bedre dialog mellom skolene, kommunens administrasjon og politikerne. Kvalitet på utdanning er viktig. Det er framtiden for våre barn dette handler om.

Styret i Rana KrF
ved Eivind Nicolaysen
Sekretær, Mo i Rana