Nordland fylkeskommune melder på sine nettsider at Meløy kommune har satt en stopper for planene om uttak av is fra Svartisen.

- Jeg er glad for at kommunestyret i Meløy kommune tar innsigelsen fra fylkeskommunen til følge og vedtar å avvise forslaget for uttak av is på Svartisen.  At de nå har stoppet planene, oppfatter jeg som at de har lyttet til våre argumenter om hvorfor man ikke bør slippe til en slik type næring i et slikt område.

Det sier fylkesråd Aase Refsnes (Sv) til fylkeskommunens nettsider.

 

I planforslaget fra kommunen ble det lagt til rette for uttak av 3600 kubikk is årlig. Dette skulle fordeles på fire uttaksområder på vestsiden av Storglomvatnet i Meløy.

- Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel, hvor området er avsatt til landbruk, natur- og friluftsformål samt reindrift. At de nå velger å lage en langsiktig plan for hvordan man skal bruke og verne Svartisen er positivt, sier Refsnes.