Gå til sidens hovedinnhold

Situasjonen kystfylkene er havnet i, skyldes nesten syv år med en Høyre-styrt regjering. Fylkene er nedprioritert

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre kutter i fylkene og skylder på fylkene!

Stortingsrepresentanten Jonny Finstad angriper til stadighet fylkesrådet, samtidig forsvarer han regjeringens kutt i overføringer til Nordland!

Den virkeligheten han beskriver, er i beste fall villedende. Kanskje er det mer rett å kalle det for «fake news».

Situasjonen kystfylkene er havnet i, skyldes nesten syv år med en Høyre-styrt regjering. Fylkene er nedprioritert, og samtidig er store penger flyttet fra distriktsfylker til sentrale strøk gjennom et nytt inntektssystem som regjeringen presset gjennom. Nordland kom verst ut av alle fylkene.

I tillegg stilles krav om grønt skifte for buss, ferge og hurtigbåt, uten at det følger penger med som monner.
Når inntektene skrelles så kraftig bort, av høyreregjeringen – ja så må vi som ansvarlig fylkesting også kutte på utgiftene. Dette vet også Finstad, som nå prøver å dekke over regjeringas kutt til Nordland.

Fylkestinget har, til tross for kuttene en strategi for samferdsel i Nordland. For å skape verdier og velferd i hele fylket, må infrastrukturen settes i stand til å transportere våre ressurser «fra kyst til marked». Dette er ett arbeid som er påbegynt, og som vi fortsatt skal jobbe videre med.

Ikke troverdig

Når stortingsrepresentant Jonny Finstad (H) raser mot fylkesrådet for at de tvinges til å ta ned tilbud eller øke prisene, er det ikke troverdig. Dette kommer fra de samme representantene som har stemt for å legge ned lærerutdanninga på Nesna, kraftig kutt til Brønnøysundregistrene, nedleggelse av lisenskontoret på Mo og vært med på å innføre nytt inntektssystem som Nordland kom dårligst ut av. Enhver som har greie på geografi, værmessige utfordringer og tilgang på passasjerer skjønner at det blir feil når sambandet Stokkvågen-Træna får samme tilskudd som Moss-Horten.

For Nordland fylkeskommune må utgiftene reduseres med om lag 500 millioner. Bakgrunnen er først og fremst regjeringens omlegging av inntektssystemet, nye omfordelinger og stor underfinansiering av fylkesveiene.

I tillegg taper Nordland på nedgang i aldersgruppen 16-19 år. Dette får store konsekvenser for fylkeskommunens tilbud på båt, ferge, buss og videregående skoler, selv om fylkesrådet skjermer samferdsel og videregående ved å kutte mye mer på alle andre områder

Og «moroa» som regjeringa har lagt grunnlaget for, stopper ikke med det:

Nordland fylkeskommune har 4.100 km fylkesvei etter at 1.500 km vei ble overført fra staten til fylkeskommunen i 2010. Forslag til statsbudsjett gir ingen mulighet for å gjennomføre opprusting og nødvendig vedlikehold på fylkesveier/broer.

Nordland har 25 fylkesvei-tunneler som er mer enn 500 meter lange. Kostnadene våre knyttet til å oppfylle tunnelforskriften er beregnet til 2 milliarder mens det ligger inne 83 mill. kroner i 2020 som særskilt fordeling i tabell c. Det er positivt at midlene ligger inne i forslag til statsbudsjett for 2020, men med høyreregjeringens tempo tar det nesten 25 år å komme i mål, mens den samme regjeringen forventer at fylkene skal være i mål innen 2025.

Avsetter

I debatten om fylkeskommunens budsjett er det noen som snakker mye om resultatgrad. Det hevdes at fylket har stort «overskudd», og at vi setter penger i banken i stedet for å bruke dem på innbyggerne.

Dette er en underlig debatt. Vi bruker selvsagt alle pengene våre, det skulle bare mangle. Hver eneste krone!

La meg forsøke å forklare dette med resultatgrad. Dette er en indikator på om fylket driver sunt – og er i stand til å avsette penger til nødvendige formål og bl.a. investeringer.

I budsjettet for 2020 er resultatgraden satt til 483 millioner kroner. Det gir 6,8 %. Når for eksempel Høyre sier at de vil kutte dette med 285 millioner, forsøkes det å gi et bilde av at dette ikke har noen konsekvenser. Jeg vil derfor si noe om de største postene i den omtalte resultatgraden.

115 millioner kroner er avsetning til det som kalles premiavviksfond. Dette er egentlig en teknikalitet. De samme pengene finnes igjen i de beregnede inntektene våre. Hvis man reduserer dette beløpet, betyr det egentlig at man bruker av de ansattes pensjoner. Det er uaktuelt for oss, men kanskje ikke så nøye for Høyre?

83 mill. er satt av til tunellvedlikehold. Dette er midler som vi får fra staten, og som må føres som investeringer. Derfor havner de inn i resultatgraden. Hvis disse kuttes, betyr det at tunellene ikke blir vedlikeholdt.

62 millioner kroner er til skredsikring. Dette er midler som kommer på samme måte som tunellpengene. Hvis dette kuttes, så bruker vi penger departementet har gitt oss for å trygge veiene, til andre formål. Det bør vi ikke gjøre.

Til sammen er dette 260 mill. kroner som må føres i budsjettet slik vi gjør. Høyre villeder folk når de kaller det overskudd eller å bygge fond.

Får konsekvenser

Da er det 178 mill. kroner igjen. Her er det penger til Europeisk kulturhovedstad, til elektrifisering av busser og utstyr til skolene. Dette kan man selvsagt prioritere bort hvis man er uenig. Høyre har sagt at de er enige.
Her ligger også penger til andre investeringer, på 106 mill. kroner. Hvis disse kuttes, må man, i beste fall, bruke mer penger på renter og avdrag.

Når for eksempel Høyre vil fjerne 285 mill. fra resultatgraden, så må dette få konsekvens for noen av de viktige punktene overfor.

Siden 285 er større enn 178 og jeg forutsetter at Høyre ikke jukser med pensjonstallene, så må de hente penger fra vedlikehold av tuneller eller rassikring, Da bruker de penger som deres egen regjering har øremerket.

Stjerne i boka i Oslo

Jeg sliter med å skjønne om dette er uforstand eller om det er bevisst tåkelegging. Resultatet blir uansett galt for befolkningen og næringslivet i Nordland.

Høyrepolitikere trekker i tvil de økonomiske utfordringene til Nordland fylkeskommune. De nevner at fylkeskommunen får tapskompensasjon, men dette er for å dempe fallet i inntekter, og gjøre overgangen til et lavere driftsnivå «enklere». Bare i 2020 får Nordland 73 millioner mindre enn lønns- og prisveksten.

Det er trist å se politikere fra Nordland som er mest opptatt av å få stjerne i boka på Høyres hus i Oslo og ikke opptatt av å ivareta dem som har valg dem inn.

Ny regjering

Arbeiderpartiet har hvert eneste år satt av ekstra midler til fylkene i sitt alternative budsjett. Skal Nordland slippe kutt i sine tjenester, og ha bedre muligheter for utvikling så må vi få en ny regjering styrt av Arbeiderpartiet.

Mona Nilsen og Bjørnar Skjæran,
Leder og gruppeleder Nordland Arbeiderparti

Kommentarer til denne saken