Fylkets økonomiplan for 2018-2021: - Det strammeste budsjettet på flere tiår

Artikkelen er over 2 år gammel

Fylkesråd for økonomi i Nordland, Knut Petter Torgersen, la tirsdag fram fylkets økonomi for de neste fire årene.

DEL

Det sier fylkesråd for økonomi Knut Petter Torgersen (Ap). I dag la han fram forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.

Fylkesrådets forslag til driftsbudsjett er brutto på 6,3 milliarder kr i 2018. Investeringsbudsjettet er på 1,2 milliarder kr. Investeringene i perioden 2018-2021 er på ca. 4 milliarder. kr. Dette er midler som vil bli benyttet til beste for innbyggere og arbeids- og næringslivet i Nordland.
 

Viktige politiske prioriteringer:


- Stimulere grønt næringsliv, herunder flere industriarbeidsplasser, redusere utslipp
- Redusere utenforskap fra arbeidsliv og utdanning
- Fellesskolen er viktig for å motvirke at  noen faller utenfor. Det er grunnen til at det prioriteres store penger til utvikling av skolene i hele Nordland, inkludert tidsriktig utstyr og læremidler
- Omstillingsarbeidet i Andøy kommune gir vi spesiell oppmerksomhet
-Til tross for store innsparingskrav og arbeid med å sikre en fortsatt sunn økonomi i Nordland, foreslår fylkesrådet at det skal investeres for vel 4.000 mill. kr frem mot 2021.

-Fylkesrådet er ellers fornøyd med å sette i gang anskaffelsen av to nye miljøvennlige Nordlandsekspresser.

Store utfordringer


Knut Petter Torgersen forteller at Nordland fylkeskommune står overfor stor  nedgang i inntektene.

- Dette skyldes at staten reduserer Nordlands inntekter med 284 millioner kroner fram mot 2020. I tillegg til det er det en betydelig reduksjon i ungdomskullene i Nordland, særlig i gruppen 16-18 år, noe som gir et ekstra inntektstap og færre søkere til de videregående skolene.

Må ta grep


- Fylkesrådet er opptatt av at fylkeskommunen fortsatt skal ha styring på egen økonomi og foreslår derfor å tilpasse kostnadene til et lavere inntektsnivå. Det er et grep vi må ta for å ivareta vår rolle som samfunnsutvikler. Så langt som mulig skjermes viktige tjenesteområder, men med de store innsparingskravene som en står overfor er det umulig å opprettholde samme tjenestetilbud som i dag.

Utgiftsreduksjon


Samlet er det innarbeidet kostnadsreduksjoner på ca. 350 millioner kr de neste fire årene

-Alle sektorområder reduseres med 1 % av nettobudsjett i 2018.

-Ordinære utstyrs- og driftsposter prisjusteres ikke i 2018.

-Administrativ bemanning i sentral- og sektoradministrasjonene reduseres med 30 mill. kr innen 2020. Bemanningsreduksjonen starter i 2018.

-Regionale utviklingsmidler er i statsbudsjettet foreslått redusert med 48,8 mill. kr dersom man ser bort fra egen bevilgning med omstillingsmidler til Andøya på 6 mill. kr. Dette betyr tilsvarende reduksjon i utgiftene til næring- og regional utvikling i fylket. Dette mener fylkesrådet er svært uheldig, ikke minst i en tid da fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler skal styrkes.

-Regjeringen har varslet at bevilgningen til tunnelsikring skal tas ut av rammetilskuddet fra 2020. Dette beløper seg til ca. 55 mill. kr og ligger som reduksjon på fylkesveier i 2020. Dette vil gi et ytterligere svekket grunnlag for fylkesveger/tunneler.

- Det er vi helt uenig i. Vi arbeider derfor for å unngå inntektsbortfall, og samtidig med hvordan man skal prioritere innretningen på reduksjonstiltaket dersom man ikke får gjennomslag i Stortinget.

-Nedgang i ungdomsgruppene vil måtte bety endret tilbudsstruktur i den videregående opplæringen.

Nye skoler


På tross av dette satser fylkesrådet tungt på nettopp utdanning.

- Det avspeiles blant annet i vår satsing på nye bygg og nye skoler i Hadsel, Bodø, Narvik, Vefsn, Fauske og på Andøy. Vi satser også på en oppdatering av utstyret ved alle skolene våre. Slik blir utstyret ved skolene mer likt det som brukes ute i arbeidslivet, og utdanningen mer relevant, sier fylkesråden.

- Nye Hadsel videregående skole vil bygges i tre og med ny teknologi, noe som vil redusere energiforbruket og faktisk gi energioverskudd i deler av året. Vi øker ellers midlene brukt til utstyr ved skolene fra 40 til 80 millioner kroner i landtidsperioden. Dette for at utstyret som brukes i utdanningen skal matche det som brukes ute i næringslivet.

- I 2018 fortsetter vi arbeidet med å bedre forholdene for elevene som bor på hybel. I denne forbindelsen vurderer vi etablering av hybelhus.

- 2018 vil bli et meget arbeidsomt år for oss alle i fylkeskommunen, oppsummerer og avslutter fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken