Industrihovedstaden Rana må få tilbudet industriteknologi søkbart allerede kommende vår! Vi kan ikke vente til høsten 2020

DEL

Kommunestyret i Rana har nå ferdigstilt sin høringsuttalelse til strukturmeldinga i Nordland fylke: Polarsirkelen videregående skole er Nordlands nest største skole med over 1000 elever og rekrutterer først og fremst fra egen kommune, men får også elever fra nabokommuner som ikke er vertskommuner for videregående utdanning.

Polarsirkelen konkurrerer i svært liten grad om elevene fra Mosjøen og Sandnessjøen. De endringene som skjer i Polarsirkelen er i første rekke en konkurranse om programområder internt i organisasjonen. Dermed vil vedtak som bevarer tilbud i Rana ikke ramme våre naboskoler i sørfylket.

Elever i videregående opplæring er lite mobile og en opprettelse av et tilbud på Mosjøen vgs. vil i liten grad tilflyte elevene i Rana. På Helgeland i dag har vi seks elever som går industriteknologi, mens Rana alene hadde 27 elever som ønsket industriteknologi i vår (men som ikke var villig til å flytte for få skoleplass). Dermed får ikke næringslivet de ungdommene de trenger for å kvalifisere til det lokale næringslivet, og næringslivet i Rana har et skrikende behov for kvalifiserte ungdommer.

Det lokale næringslivet er helt fundamentalt for å kunne gi elevene fagbrev som en del av utdanningsløpet. Rana-bedriftene ønsker å ta det ansvaret. Polarsirkelen videregående skole har fagmiljøet og en helt nybygd skole, Rana har ungdommen, læreplassene og det næringslivet som kreves.

Industrihovedstaden Rana må få tilbudet industriteknologi søkbart allerede kommende vår! Vi kan ikke gjøre som fylkesadministrasjonen ønsker: å vente med Vg2-tilbudsstrukturen til høsten 2020. Innen den tid har private ad hoc-løsninger tvunget seg fram gjennom Industriparken. I praksis må politikerne ta stilling til om de ønsker en offentlig helhetlig skole eller en stadig mer fragmentert utdanningssektor, med private tilbydere i små sektorenheter – uten å ha kompetanse på samfunnsoppdraget som skolen besitter.

Studieforberedt blir alle elever som tar fag som språk, økonomi, samfunnsfag eller programområder som påbygging, mediene, drama, kunst eller idrett. Disse elevene kan bli jurister, lærere, sykepleiere, psykologer. Elevene fra disse programområdene kan også få spesiell studiekompetanse gjennom å velge realfag, slik elever som velger forskerlinja eller vanlig realfagløp gjør. Studieforberedt blir altså elevene, også uten realfag.

Kunst, design og arkitektur (KDA)-løpet i Rana er den siste, sammen med Bodin, som eksisterer i Nordland, og sammen med den yrkesfaglige veien om håndverkskunsten, Design og håndverk, er utdanningsløpet marginalisert i hele Norge. Det er mange 1000 års tradisjoner som kan forsvinne fra opplæringsløpet, i et programområde der elevene lærer å reparere, gjenbruke og tenke framtidsrettet for å kunne skape det grønne skiftet.

Partiene må være bevisste på at det er kvinnetradisjonene som velges bort. Selv om alle grunnlagsdokumenter framhever viktigheten av skaperglede, kreativitet, nytenking og innovasjon, velger man altså kortsiktige spareløsninger, framfor samfunnsoppdraget: «Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet», og «elever som lærer (...) gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å (...) løse problemer og stille nye spørsmål1»

Når det gjelder søkertall, er KDA-klassen full, da to halve klasser (KDA og Media) er slått sammen til én. Dermed er lave søkertall ingen argument i så måte. 1 Udir.no, overordna del av læreplanverket, kap. 1.4

Rana kommunestyret ber om at fylkestinget vedtar at Kunst, design og arkitektur opprettholdes videre i Rana i Vg1-strukturen. Industriteknologi Vg2 må gjøres søkbart ved Polarsirkelen videregående skole våren 2020 slik at de to største industribyene i nord, Mo i Rana og Mosjøen, får tilgang på næringsretta tilbud som regionen har behov for, skriver kommunestyret i Rana i sin høringsuttalelse til strukturmeldinga.

Artikkeltags