Det er av en pressemelding det fremgår at Senterpartiet vil fremme en uttalelse på fylkestinget som partiet håper på bred støtte til. Forslaget kommer som en direkte konsekvens av erfaringer i forbindelse med åpningen av Liatindtunnelen, heter det i pressemeldingen, der Sp viser til den lange prosessen mellom fylket og vegdirektoratet. Det tok til slutt fem søknader om godkjenning før tunnelen endelig ble åpnet før helga.

– Prosessene slik de er lagt opp til i dag er alt for tidkrevende. Det er viktig at det blir sett på bedre løsninger, for det kan ikke være slik at det går seks måneder fra ferdigstilling av anlegget til det kan tas i bruk. At folk har vært utålmodige og oppgitte over prosessen er veldig forståelig. Det kan ikke være slik i andre slike prosjekt, verken i Nordland eller i resten av Norge, sier Iren Beathe Teigen, som er både fylkestingsrepresentant og kommunestyremedlem i Lurøy.

Teigen får støtte av stortingsrepresentant for Nordland, Siv Mossleth (Sp).

– Overdreven byråkratisering skaper frustrasjon for alle. Det fører til ineffektivitet, stjeler tid, og undergraver all fornuft. Det er bra om Nordland fylkesting kan peke på konkrete tiltak som kan bedre rutinene. Da kan andre unngå å kjøre i rasområder i lang tid etter at tunnelen som skal befri folk for rasfaren står ferdig, uttaler Mossleth.

Dette er forslaget til uttalelse Sp vil fremme:

«Med bakgrunn i de problemstillinger som har framkommet i forbindelse med åpning av tunnelen i Liafjellet, ber Nordland fylkesting departementet gjennomgå rutinene knyttet til åpning av nye tunnelprosjekt.

Erfaringene viser at systemet for åpning av tunneler i Norge ikke er godt nok, og at det finnes et stort forbedringspotensial for å kunne åpne nye samferdselsprosjekt raskere, uten at det går ut over sikkerheten til brukerne. Den byråkratiske prosessen er lang, uforutsigbar og tidkrevende. Tunnelen ble ikke endelig godkjent og åpnet før 22. april 2022, altså hele seks måneder etter at byggearbeidet var ferdig. I dette halve året har lokalbefolkningen kjørt gjennom rasfarlig område og rett forbi en splitter ny, lysende og trygg tunnelåpning.

Vegdirektoratets retningslinjer for å åpne nye tunnelprosjekt må forbedres. Nordland fylkesting mener det må være mulig å unngå lange forskyvninger av åpningsdato på nye prosjekt, selvsagt uten at det går ut over sikkerheten til brukerne. Det må kunne opprettes en midlertidig bruksløsning som trer i kraft så snart det har vært befaring og man har kvalitetssikret nybyggets fysiske bruksflater. Øvrig dokumentasjon og byråkratiske avgjørelser må gjennomføres fortløpende fram mot endelig godkjenning. I dag er erfaringen at byråkratiske bagateller automatisk utsetter åpning med opptil flere måneder, selv om nødvendige rettelser kan være gjort i løpet av få dager.

Nordland fylkesting ber regjeringen se spesielt på nye løsninger som framskynder åpnings-tidspunkt når det gjelder nye tunneler i rasutsatte områder.

Nordland fylkesting mener at regjeringen snarest må se på hvordan man på en ny og hensiktsmessig måte kan gjøre saksbehandlingen rundt nyåpning av tunneler og øvrig infrastruktur mer effektiv.

Nordland fylkesting mener det må etableres en tidsbegrenset midlertidig brukstillatelse mens nødvendig byråkratisk dokumentasjon framskaffes og tuneller kan få endelig godkjenning.»