Jeg er usikker på om klubbhuset i det hele tatt kan selges. Det ligger i allefall an til noen durabelige oppgjør i rettsapparatene framover

Foto: Trond Isaksen

Foto: Trond Isaksen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Leder i Prosjektgruppa for Klubbhuset skriver i leserbrevet en kanskje litt ukjent historikk om klubbhuset til Mo IL.

DEL

LESERBREVFor dem som leser dette er vel store deler av Mo ILs Klubbhus sin historie velkjent. 

Vårt ønske og drøm var å bygge et klubbhus for å ha et hjem for klubben vår, for å få på plass en åpen og framtidsrettet organisasjon.

Det som kanskje ikke alle vet er at det lenge var stor motstand i Mo IL for prosjektet vårt. Vi skulle for eksempel ikke få benytte Mo ILs navn i prosessen. Først etter aksjon fra Æresmedlemmene Kjell Ringstad og Tore Hagh ble Formann i Mo Allianseidrettslag (Mo AIL) 
Sturle Valla og hans styre tvunget til å støtte prosjektet.

Fortsatt uvillighet mot vårt arbeide kom likevel godt til syne under byggeprosessen da ingen andre fra Mo IL enn gammel-gjengen var med på noe dugnadsarbeid, andre var totalt fraværende under byggingen.


ETIKK
 

Det som etter min mening er det mest umoralske og uetiske i det forrige og det sittende styret sitt ønske om å selge klubbhuset for å betale toppfotballs gjeld, er at de først motarbeider prosjektet, hjelper ikke til, men nå når det allikevel er oppe og står og er gjeldfritt, så skal de samme motstanderne stjele vårt frivillige arbeid og doningsinnsats, og selge det for å dekke andres gjeld.

Dette er uakseptabelt, selges huset blir Klubbhusforeningen nedlagt, ukestøttemedlemmene og ildsjelene forsvinner. Behandlingen av grasrota i vårt idrettslag kan nok bli brukt som forklaring på manglende frivillighet i andre sammenhenger i Rana i årene som kommer.


SALGSSUM
 

Klubbhuset har vært i vinden ganske lenge nå, og siste nyhet kom på torsdag i forrige uke. Da kom beskjeden at Rana FK i ekstraordinært årsmøte enstemmig stemte for et låneopptak på 4.5 millioner for å kjøpe klubbhuset vårt.

Er litt usikker på om 4.5 millioner er tilstrekkelig. I takstpapirene står det ene ordet – bygningen -, og verdien 4.5 millioner.
Da gjenstår inventar, opparbeidet tomt, beplantning, asfalt, flaggstenger og en del mer. Apropos inventar så inneholder klubbhuset et ganske historisk stykke møbel. Bedriften som var fadder til fotballen i Rana, Dunderland Iron Ore Company sitt styrebord og de originale stoler som er restaurert av Klubbhusets donere står i møterommet på huset.

Et temmelig spennende stykke Rana-historie som har stor affeksjonsverdi og dertil høy pris. Kanskje noen næringslivsaktører som HSB eller MIP vil betale en stor sum for disse historiske møblene, stor nok sum til å slette toppfotballs gjeld?

 
LOVER OG REGLER
 

Leser for øvrig i et leserinnlegg av Tidligere Mo IL-leder Sturle Valla at alle lover og regler er fulgt i saken om salg av klubbhuset. Vi er flere som tviler på det. Det er i alle fall noen lover og vedtekter som jeg tror Valla og to andre i det gamle styret i Mo Allianseidrettslag (Mo AIL) har glemt å sette seg inn i, og det er disponeringen av mottatte tippemidler.
 

Ikke engang en måned etter at tippemidler på 1.2 millioner og tilhørende kr. 84.000 fra Rana kommune er kommet inn på konto og gjelden på huset er redusert til tilnærmet null, så bekrefter styremedlem i Mo AIL Kristin Osmo i et innlegg på facebook at endelig skal pengene for salget begunstige trofaste støttespillere. (Kausjonister og långivere)

 
I BESTEMMELSER OM TILSKUDD TIL ANLEGG TIL IDRETT OG FYSISK AKTIVITET – 2014, fra Det Kongelige Kulturdepartement står det i
§ 1.2 Lovhjemmel og Forskrift 
§ 4 Kulturdepartementets bestemmelser
Med hjemmel i kgl. res. av 3. april 1987 bemyndiget Kultur- og vitenskapsdepartementet (nå Kulturdepartementet, heretter benevnt departementet) fylkeskommunene til å foreta fordelingen av de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet (post 1.1 «Idrettsanlegg i kommunene»; på hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål).

Formålet med bestemmelsene er å sikre at spillemidlene kommer idrettsanlegg og dermed idrettslige formål til gode. Departementet har fastsatt særskilte krav til prosedyre og behandling av søknadene. Mottaker av spillemidler forplikter seg til enhver tid å holde seg orientert om gjeldende bestemmelser.

Videre står det

§ 2 BESTEMMELSER FOR ORDINÆRE ANLEGG

§ 2.1.2 Ikke tilskuddsberettiget

Det ytes blant annet ikke tilskudd til:

– drift
– leie
– erverv av grunn
– dekning av gjeld
– publikumstribuner
– veier og parkeringsplasser
– diverse løst utstyr dersom ikke annet er bestemt
– tilknytningsavgifter
– finansieringskostnader med unntak av renter på byggelån i byggeperioden
– flytting av høyspentledninger (kabler)
– eiendomsgjerder
– reguleringsarbeider

Jeg tror for det første at et lag som har mottatt tippemidler, momskompensasjon og påfølgende kommunal støtte ikke kan selge verdien og deretter betale gammel gjeld, verken sin egen eller andres gjeld.

For det andre er jeg usikker på om klubbhuset i det hele tatt kan selges etter mottak av disse støtteordningene. Det ligger i alle fall an til noen durabelige oppgjør i rettsapparatene framover. Vil tro at de tette økonomiske skott mellom lag i en allianse samt ordet – intensjon – vil stå sentralt for vår advokat.

Får inderlig ikke håpe at rippemidlene, momskompensasjonen og Rana kommunes tilskudd, totalt beløper det seg vel 1.7 millioner, for lengst er krevd tilbakebetalt før retten til slutt har sagt sitt.

URÅDIGHETSERKLÆRINGEN, ETTER GAVE FRA SPAREBANKSTIFTELSEN PÅ KR. 750 000.

Når det gjelder den Urådighetserklæringen (URE) som Sparebankstiftelsen (SBS) krevde for å støtte klubbhuset med kr.750 000,
så umuliggjør den salget av klubbhuset.
 

Et utdrag av teksten følger her; Hjemmelshaver kan ikke tinglyse noe dokument på eiendommen, herunder pantsette eller påføre heftelser, fradele eller seksjonere, leie ut eller overdra helt eller delvis, eller for øvrig råde over eiendommen. Denne erklæringen skal tinglyses på eiendommen. (Tinglyst 25.11.2015)

Denne URE er underskrevet av Sturle Valla, John Roar Hafell, Kristin Osmo, Ståle Johansen og Børge Falch Olsen.
 

Skulle være merkelig om etterfølgende ledere for Sparebankstiftelsen kan fravike denne erklæringen som daværende leder
Arnt Krane forlangte. Det vil ikke bli forstått. Stoler på banken vår, at denne avtalen ikke brytes.
 

Gjør for ordens skyld oppmerksom på at Mo IL ikke skal opphøre å eksistere, som Alternativ A krevde, laget skal leve videre, forhåpentligvis også som eier av det nedbetalte klubbhuset.

Hvis klubbhuset allikevel selges, og pengene brukes til å tilbakebetale gjeld, som nettopp URE skulle hindre, så brytes premissene for gaven, og kr. 750 000 må tilbakebetales.

Hvis også de andre tilskuddene må tilbakebetales så blir det ikke mye igjen å betale gjeld for, det blir vel ukestøtten og verdien av de arbeidstimene som donerne på Klubbhuset har lagt ned.


ALTERNATIV A, NEDLEGGELSE AV MO IL.
 

Jeg registrerer med forbauselse at tidligere formann i Mo AIL Sturle Valla i et leserinnlegg i Rana Blad i forrige uke fremdeles ønsker at Alternativ A hadde blitt vedtatt. Dette alternativet innebar at Mo IL skulle nedlegges, 114 års historie skulle opphøre å eksistere.
 

Det er vanskelig for meg å forstå hvordan en valgt formann i et idrettslag aktivt har arbeidet for å utslette egen klubb, når det finnes så utrolig mange andre alternativer. Kan ikke tenke meg at noe tilsvarende kan ha skjedd i Norsk idrett. Hadde det forrige styret lyktes i sitt forsett hadde historiens dom blitt knusende.

INHABILITET

De i Mo IL som ivrer mest for å selge klubbhuset, og å legge ned Mo IL er inhabile så det holder. Tør nevne at av dagens styre i Mo AIL på 7 personer er 4 kausjonister og/eller långivere. Trodde ikke slikt var mulig, snakk om bukken og havresekken. Det kan bli en opprivende høst og vinter.

Denne betraktningen om prosessen er min egen, og jeg ønsker gjerne andres synspunkter i denne saken.

Med sportslig hilsen

Torbjørn Solhaug
Leder i prosjektgruppa for klubbhuset

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags