- Statens innkrevingssentral (SI) i Mo i Rana er et symbol på vellykket omstilling og et bevis på at statlige kompetansearbeidsplasser som legges til distriktene, kan gi tjenester i toppklassen. Nordland Venstre ser med stor bekymring på det som nå er i ferd med å skje med fagmiljøet på SI, og vi vil jobbe for at miljøet styrkes, står det i en pressemelding fra Nordland Venstre.

- SI består av fagmiljøer med til sammen rundt 360 ansatte i Mo i Rana, og er landets mest effektive på innkreving av penger på vegne av staten. Siden 1990 har SI utviklet gode IKT-systemer og rutiner som behandler mer enn 1,5 mill. fordringer årlig. Dette gjør SI til en betydelig kompetansebedrift i Nordland og en viktig IKT-aktør i fylket. En av styrkene til SI har vært etatens IKT-miljø. Dette sterke fagmiljøet, sammen med en helhetlig ledelse og imponerende forbedringskultur, har gjort at SI stadig har utviklet nye løsninger for effektivisering, forenkling og bedre brukervennlighet. Innkrevingen er en av de mest effektive i Europa ifølge benchmarking som er utført tidligere. 

LES OGSÅ: Reagerer sterkt på at SI demonteres bit for bit - nå krever et samlet kommunestyre at de 365 arbeidsplassene på Mo må sikres

I 2014 besluttet Regjeringen at Statens innkrevingssentral i Mo i Rana skulle innlemmes i Skatteetaten som en del av effektiviseringen av offentlig sektor. Nå splittes fagmiljøene opp og fjernledes fra Grimstad og Oslo. Serverne er flyttet fysisk og de IKT-ansatte som tidligere var en integrert del av etaten, er nå flyttet organisatorisk til en egen avdeling i Skatteetaten.

I oppdragsbrevet fra Finansdepartementet fra 09.05. 2014 heter det at "Regjeringen har lagt til grunn at innlemmingen av SI skal gjennomføres uten at ansatte må flytte for å beholde jobbene sine. SI skal også etter innlemmelsen være lokalisert i Mo i Rana". Til tross for dette har skattedirektøren besluttet å overføre kompetanse, fagmiljøer og noen ansatte til avdelinger andre steder i landet. Ledelsen, som tidligere holdt til i Mo i Rana, er for eksempel foreslått lagt til Trondheim uten at det er gitt begrunnelse. Fagmiljøet på innkreving i Trondheim er på 25 personer, mens fagmiljøet i Mo i Rana består av 250 personer.

LES OGSÅ: Finansministeren avviser at SI-ansatte må flytte fra Rana. – Ordkløyveri, svarer Jøsevold (SV)

Dersom skattedirektørens planer gjennomføres, får vi en gigantisk sentralisering av statlige arbeidsplasser til Oslo-området. Det er vanskelig å se at dette er i samsvar med Venstre og den nye blågrønne regjeringens politikk, slik den er nedfelt i Stortingsmelding 18 (2016-2017) om bærekraftige byer og sterke distrikter. I de siste fire årene har antallet arbeidsplasser i Skatteetaten i Oslo-området økt med ca. 20 %, med en tilsvarende nedgang ellers i landet. Med forslagene fra skattedirektøren vil denne utviklingen forsterkes.

Nordland Venstre krever at:

·        Ledelsen for innkreving må legges til det største fagmiljøet, som er Mo i Rana

·        Fagmiljøene i Mo i Rana må sikres – for å sikre mest mulig effektiv innkreving og drift

·        Arbeidsplassene i Mo i Rana må sikres. Dette gjelder også IKT-arbeidsplassene

·        Ved nødvendige omstillinger og flytting av oppgaver og funksjoner innen etaten, skal oppgaver og ledelse flyttes til Rana. Slik kan offentlig virksomhet, kompetanse og arbeidsplasser komme hele landet til gode, står det i pressemeldingen far Nordland Venstre.