Av Andreas Trepte – Eget verk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32487518Meld fra til Mattilsynet om du ser syke eller døde gjess, oppfordrer Statsforvalteren i Nordland på sin hjemmeside.

Det er funnet et stort antall døde gjess i Solwaybukta i grenseområdet mellom Skottland og England, melder Norsk institutt for naturforskning (NINA). Det er her bestanden av hvitkinngås som hekker på Svalbard, tilbringer vinteren.

– Jeg frykter at akkurat denne bestanden kan bli halvert som følge av utbruddet, sier seksjonsleder Tore Vatne hos Statsforvalteren i Nordland.

Det ble vinteren 2020/2021 anslått at svalbardbestanden består av 40.000 individer.

Nå er gjessene på vei mot hekkeområdene sine på Svalbard. Både Helgeland og Vesterålen er faste rasteplasser på veien nordover, og gjessene er godt synlige når de beiter i strandsonen og i natureng. Hvitkinngåsa tilbringer også mye tid på dyrka mark i kulturlandskapet.

Et typisk sykdomstegn hos gjess er balanseutfordringer og ustødig gange. Meld fra til Mattilsynet hvis du ser syke gjess eller finner døde gjess i naturen.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Du bør likevel ta forholdsregler for å redusere risikoen ytterligere.

Statsforvalteren i Nordland er med og finansierer overvåkingen av hvitkinngås og kortnebbgås i Nordland.

Det er i vinter påvist fugleinfluensa hos andre arter i Norge. Veterinærinstituttet bekrefter blant annet at det i februar og mars ble gjort seks nye funn av høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) hos havørner i fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.