Gå til sidens hovedinnhold

Støtter midlertidig flytting av all tarmkirurgi til sykehuset i Rana etter informasjon i lukket møte: – Hulda har gjort en god avgjørelse

Artikkelen er over 1 år gammel

– Den midlertidige stansen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen framstår som riktig etter redegjørelsen som styret har fått i lukket møte. Vi kan alltid diskutere timing og om den er riktig, men med den informasjonen og begrunnelsen styret fikk i lukket del av møtet, så er den avgjørelsen riktig nå, sa styremedlem Roar Olsen.

Ikke alle styremedlemmene var like uforbeholden i sin støtte til avgjørelsen om å stanse operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen fram til uke 2. Styremedlem og ansattrepresentant for Yngre Legers forening, Ingmar Pedersen ville vite om ikke en så stor beslutning burde vært drøftet med tillitsvalgte i forkant.

Les også

Gunnlaugsdottir om at all planlagt tarmkirurgi skal utføres i Mo i Rana ut året: – Beslutningen er gjort av meg for å ivareta pasientsikkerheten

– Det er riktig, det er en stor avgjørelse, og kanskje den vanskeligste beslutning man gjør. Den er tatt med tanke på risiko og pasientsikkerhet. Drøfting med foretakstillitsvalgte anser jeg som ikke nødvendig. Det er derimot viktig å drøfte det med medisinsk direktør, fagsjef og enhetsleder. Det er et ledelsesansvar å ta slike avgjørelser, sa administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.

Gjennom møtet kom hun stadig tilbake til kravet som stilles overfor fagmiljøene ved begge enheter, at de skal jobbe sammen som ett. Det innebærer at de følger samme prosedyrer og rutiner. Det innebærer også at de rapporterer til de ulike registrene som Helgelandssykehuset og ikke som egne enheter slik det fungerer i dag.

– Veldig få pasienter

– Er det utført risiko- og sårbarhetsanalyse forut for avgjørelsen om å midlertidig stans av tarmkirurgien i Sandnessjøen, ville Ingmar Pedersen også vite, for å forsikre seg om at pasientbehandlingen også knyttet til transport ville bli god, og at belastningen på prehospitale tjenester ikke ville ta for mye av kapasiteten.

Les også

Tarmkirurgisaken i Helgelandssykehuset: – Vi vil allerede nå lage en faglig ledelse på tvers av enhetene, i samråd med fagmiljøene

– I hovedsak dreier dette seg om planlagte operasjoner, og de belaster ikke prehospitale tjenester. Ut året vil det kunne dreie seg om cirka 10 pasienter, fra Sandnessjøen tre til fire. Cirka 20 prosent av de som opereres for tykktarmskreft kommer som øyeblikkelig hjelp. 20 prosent av tre-fire pasienter er et veldig lite tall. De som da vil ha behov for operasjon, må vakthavende overleger i Sandnessjøen og Mo i Rana konferere sammen om hvordan den aktuelle pasienten skal håndteres, orienterte medisinsk direktør Fred A. Mürer.

Det ble presisert at kirurgene i Sandnessjøen og kirurgene i Mo i Rana skal inngå i kjerneteam. Tarmoperasjonene skal være på få hender for å sikre kvalitet. Kirurgene ved enheten i Sandnessjøen skal delta i operasjoner ved sykehuset i Mo i Rana i perioden det er stans.

Helsetilsynet: – Sett i gang forbedringsarbeidet

– Målsettingen er at vi skal ha kommet så langt med de punktene som fagmiljøene arbeider med, ha landet en handlingsplan og utarbeidet felles prosedyrer samt innarbeidet anbefalingene fra de eksterne fagmiljøene, at vi kan gjenåpne i Sandnessjøen til uke to i 2020. Nå er det veldig viktig at vi viser at vi setter i gang forbedringsarbeidet. Meldinga fra Helsetilsynet som var på tilsyn i forrige uke, var klar: – Ikke vent på oss, sett i gang og arbeid, sa Hulda Gunnlaugsdottir.

Les også

Mens Statens helsetilsyn kan motta opp til 1.200 varsler om alvorlige hendelser årlig, er det bare 10 til 20 av dem som får stedlig tilsyn

Arbeidsmiljøet i Helgelandssykehuset, ikke bare i Sandnessjøen men i hele helseforetaket var også tema på styremøtet. Helsetilsynet påpekte også da de var på tilsyn at arbeidsmiljøet i seg selv kan utgjøre en risiko med tanke på personell som har vært under press siden januar.

– Helsetilsynet ga tilbakemelding på at det er ledelsen som til enhver tid må vurdere hva som er akseptabel risiko, forklarte Hulda Gunnlaugsdottir som var på spørsmål fra styremedlem Henriette Hanssen.

– Forholdene som er meldt inn til Helsetilsynet som avvik i de eksterne rapportene, kom det ikke tilbakemelding på. Heller ikke på pasientbehandling, fortsatte Helgelandssykehusets administrerende direktør.

Les også

Ett av varslene som er sendt Helsetilsynet knyttet til dødelighet innen 100 dager har skjedd i år – etter at tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen ble åpnet igjen

Henriette Hanssen trakk også fram kreftregisterets tall knyttet til 100-dagers postoperativ dødelighet, og kommenterte at resultatet for 2017 til 2019, er bedre enn 2016 til 2018 som var utgangspunktet for stansen i januar, og den eksterne gjennomgangen.

– På Helse Nords styremøte ble det presentert nye tall for 2020 som er annerledes enn i fjor. Er denne tatt med inn i vurderingen som gjøres, ville Hanssen vite.

Medisinsk direktør Fred A. Mürer viste til at det i Sandnessjøen var operert for få til at enheten kom med i den offisielle statistikken fra Kreftregisteret. På foresørsel fra nettstedene iSandnessjøen og Dagens Medisin, gjorde Kreftregisteret likevel en beregning.

– Da var dødelighetstallene bedre, men i rapportene fra de eksterne fagrevisorene påviser to av tre avvik som karakteriseres tildels som alvorlig i 2018 og 2019. Selv om det er gjort et kvalitetsarbeid i 2017, viser den eksterne revisjonen ting som er å bemerke både for 2018 og 2019, forklarte Mürer.

Les også

To registre – ulike tall: Nasjonalt kreftregister: 3,6 prosent - Norsk register for gastrokirurgi: 7 prosent

Styremedlem Hege Harboe-Sjåvik ville vite om fagmiljøet i Mo i Rana i den aktuelle situasjonen, er overordnet kirurgene i Sandnessjøen. Svaret på det var kontant nei.

– Vi har ikke løst punktet en faglig ledelse, men vi må kunne samarbeide på disse punktene uten en ledelse. Kanskje vi må søke utenfor Helgelandssykehuset i den situasjonen vi er i, for å løse dette, kommenterte Hulda Gunnlaugsdottir og fortsatte:

– Å konferere sammen innebærer ikke en form for hierarki, at den ene er over den andre. Det er helt vanlig å konferere med høyere nivå, som Nordlandssykehuset og UNN. Det er også helt vanlig å konferere med kolleger i samme sykehus, og Helgelandssykehuset er ett sykehus. Jeg forventer at kolleger konfererer begge veier.

Det støttet medisinsk direktør Fred A. Mürer, men poengterte samtidig at i denne aktuelle situasjonen, i tilfeller det oppstår mistanke om at et akuttilfelle har behov for operasjon i Sandnessjøen, så skal det konfereres med vakthavende overlege i Mo i Rana.

Les også

Eva Monica: – Jeg vil forsikres om at administrasjonen ivaretar pasientsikkerheten, spesielt med fokus på hvordan tarmkreftkirurgien ivaretas fram til Helsetilsynet har konkludert

– Det er fordi Sandnessjøen i denne midlertidige situasjonen er stans i tarmoperasjoner. De kirurgiske akuttfunksjonene er imidlertid uforandret, og pasienter mottas som før i akuttilfeller. Så kan de undersøkes, stabiliseres for så etterpå å ta stilling til hvordan de skal håndteres videre, forklarer Mürer.

– Hva om fagmiljøene ikke blir enige om veien videre, villet styret vite.

– Begge sykehusenhetene konfererer jo ofte med leger på et høyere nivå. Dessuten har vi ytterligere kompetanse i Helgelandssykehuset. Fagsjef Ida Bukholm er spesialist på mage-tarm, og har sågar professorkompetanse innen faget, svarte medisinsk direktør.

Styremedlem Eva Monica Hestvik uttalte i likhet med blant andre Roar Olsen, Jonne Kalstad og Andrine Solli Oppegaard støtte til avgjørelsen om midlertidig å flytte tarmkirurgien til sykehuset i Mo i Rana, der også kirurger fra Sandnessjøen i kjerneteam skal operere. Hun tok til orde for å fatte et vedtak der støtten kom tydelig fram, med vekt på at det er et tiltak for å trygge pasientsikkerheten.

– Da må vi ha med noe mer. Da må det også presiseres at kirurgene i Mo i Rana skal konferere med kirurgene i Sandnessjøen, kom det fra Henriette Hanssen.

Det endte med at styret i Helgelandssykehuset tok den muntlige redegjørelsen fra administrerende direktør til orientering, etter en liten disputt mellom Hanssen og Hestvik.

Helse Nord har for øvrig innkalt styret i Helgelandssykehuset til foretaksmøte torsdag formiddag, den 15. oktober. Dagsorden er ikke satt, men i følge styreleder Arne Benjaminsen står tarmkreftkirurgi på dagsorden.

Fakta

 • Helgelandssykehusets administrerende direktør har avgjort at alle tarmoperasjoner midlertidig skal utføres ved sykehuset i Mo i Rana, fram til uke 2 i 2021.
 • Det presiseres at dette er en midlertidig løsning.
 • Det skjer i kjølvannet av at ekstern fagrevisjon har uttrykt bekymring knyttet til høy dødelighet 100 dager etter tarmoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen, i perioden 2016 til 2019.
 • Helsetilsynet var på stedlig tilsyn 8. og 9. oktober.
 • Samme ettermiddag som avgjørelsen om midlertidig sentralisering av tarmoperasjoner ble kjent 12. oktober, innkalte styreleder i Helgelandssykehuset Arne Benjaminsen, til ekstraordinært styremøte.
 • Det har ikke vært utført tarmoperasjoner siden 31. august.

 • Torsdag 15. oktober er styret i Helgelandssykehuset innkalt til foretaksmøte i Helse Nord, som forøvrig også innkaller sitt eget styre til ekstraordinært møte for å holde dem orientert.

 • Før foretaksmøtet er styret i Helse Nord samlet til et ekstraordinært møte, der det nå er kjent at Helse Nords øverste leder anbefaler å stanse all tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset, og overføre oppgava til Nordlandssykehuset og UNN.

Dette har skjedd

 • 31. august blir konklusjonene i de eksterne rapportene ble kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkaller Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • Rapporten fra St. Olavs hospital, som Helgelandssykehuset mottok 20. juni, uttaler: "(...) en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet»
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 5. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober.
 • For øvrig:
 • 24. august får et eksternt PR-byrå tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjøre administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • Onsdag 14. oktober om ettermiddagen sendes sakspapirene til styremøtet i Helse Nord ut. Her foreslår administrerende direktør Cecilie Daae å flytte tarmkreftkirurgien bort fra Helgelandssykehuset, til Nordlandssykehuset Bodø. I utgangspunktet skal det være midlertidig, i påvente av at regional kreftplan, som det jobbes med, ferdigstilles. Det skjer etter planen våren 2021.
 • Torsdag 15. oktober vedtar et enstemmig Helse Nord styre å følge innstillinga fra administrasjonen, og flytter midlertidig tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø.
 • Samme ettermiddag var det foretaksmøte mellom Helgelandssykehuset og Helse Nord, der vedtaket ble videreformidlet fra styreleder i Helse Nord, Renate Larsen til styreleder i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen.
 • Tre representanter i Helgelandssykehusets styre, tok protokolltilførsel på vedtaket.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at fagsjef Ida Bukholm har sagt opp sin stilling.
 • Selv opplyser Ida Bukholm at vilkåret for å si opp, var at foretaksledelsen skulle informere om at de hadde bedt henne gjøre det med bakgrunn i en epost hun som fagsjef hadde sendt til Helsetilsynet 16. september, uten å legge ledelsen på kopi.
 • Nå bestrider Bukholm gyldigheten av oppsigelsen, og har koblet inn legeforeningen.
 • Fagsjefen ved Helsetilsynet bekrefter at informasjonen gitt er relevant for tilsynet som pågår.
 • 3. desember 2020: Nordland politidistrikt henlegger anmeldelsen de mottok i begynnelsen av september 2020 for mulig brudd på taushetsplikten hos Helgelandssykehuset. Bruddet skulle bestå i at en intern rapport knyttet til tarmkirurgi var gitt til media, herunder Rana Blad. Avisartikkelen er vurdert til ikke å inneholde opplysninger som er personidentifiserende. Innholdet i rapportene er vurdert å være i nedre sjikt av hva som kan omtales som personidentifiserende helseopplysninger

 • 13. januar innvilger Helgelandssykehuset innsyn i sluttrapporten fra den eksterne faggruppa, med representanter fra UNN, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. De står nå samlet om konklusjonene, der det blant annet er avdekket alvorlige avvik ved begge sykehusene. Det framholdes likevel at kvaliteten på tarmkreftkirurgien har vært vesentlig bedre i perioden 2016 til 2019 ved sykehuset i Mo i Rana, enn ved enheten i Sandnessjøen.

Bakgrunn

 • 10. januar 2020 stanset ledelsen i Helgelandssykehuset midlertidig tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen. Bakgrunnen var bekymringsfulle tall fra Nasjonalt Kreftregister der det gikk fram at dødeligheten 100 dager etter operasjon var fem ganger høyere ved sykehuset i Sandnessjøen (14,3 prosent i perioden 2016 til 2018, enn i landet for øvrig (3,3 prosent.
 • Saken ble offentlig kjent søndag 12. januar gjennom et leserbrev fra ansatte ved sykehuset som ga uttrykk for at «det er vanskelig å oppleve at vår faglige integritet blir trukket i tvil av vår egen ledelse».
 • Sikkerheten til pasientene blir framhevet som avgjørende for vurderingene som ble gjort om midlertidig stans og intern overføring av pasienter.
 • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset hadde som mål «så raskt som mulig ville gå gjennom samtlige journaler/epikriser for denne typen operasjoner og pasienter for å finne en forklaring på resultatet i den nasjonale kvalitetsindikatoren».
 • Den midlertidige stansen i tarmkreftkirurgien skapte imidlertid så høye bølger, sterke reaksjoner og politisk engasjement fordi det ble tolket som del av sykehuskampen og et utspill for å svekke kandidaturet til Sandnessjøen i lokaliseringsspørsmålet, at Helse Nords helt ferske administrerende direktør Cecilie Daae kom Helgelandssykehuset i forkjøpet. Fagdirektør i Helse Nord Geir Tollåli fikk i oppdrag å sette sammen ei faggruppe for å gå gjennom operasjonene.
 • Det skjedde i rekordfart, slik at tarmkreftkirurgien allerede 17. januar ble friskmeldt med beskjeden «ingen grunn til uro», og kunne åpne som normalt igjen.
 • Foretaksledelsen i Helgelandssykehuset valgte da å gå gjennom alle tarmkreftoperasjoner gjennomført i helseforetaket i 2016 til 2019. Koronasituasjonen gjorde at arbeidet måtte utsettes.
 • Det er disse rapportene fra tre eksterne fagmiljøer som uavhengig av hverandre har gjort sine vurderinger som nå er ferdige, og er overlevert Helgelandssykehuset.

Kommentarer til denne saken