Gå til sidens hovedinnhold

Styret i Helgelandssykehuset er fortsatt bekymret: – For kreftpasienter handler det om å bli operert fortest mulig. De er ikke interessert i forklaringer

Styremedlem Eva Monica Hestvik har ingen problemer med å forstå at folk på Helgeland ikke lar seg roe ned av ei pressemelding fra Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset, tydelig på de eneste som nytter: – Vi må få bort avvikene.

En måned etter at medisinsk direktør Fred A. Mürer på styremøtet i Helgelandssykehuset informerte om at Nordlandssykehuset ikke har kapasitet til å behandle alle tarmkreftpasienter fra Helgeland innen fristene pakkeforløp krever, og at operasjonskapasitet i Nordlandssykehuset er flaskehalsen, har ikke tallene endret seg vesentlig

– Jeg vil understreke at vi i Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset har et godt samarbeid og god dialog. Vi sendte en felles pressemelding 7. juni der vi gikk nøye gjennom overskridelsene på fastsatt tid i henhold til pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft med forklaring om årsaker. Nordlandssykehuset ser kritisk og aktivt på dette med nye flaskehalser knyttet til kirurgien. Vi går gjennom alle pakkeforløpene der vi har noe å forbedre på utredningstida. Vi har også sett på forløp som involverer UNN og andre helseforetak som innebærer en risiko for forsinkelser, forklarte Mürer overfor styret og la til:

– Når det gjelder overskridelsene for kirurgi har ikke disse vært så store at det skal ha betydning for prognosen, uten at dette er ment å bagatellisere overskridelsene i henhold til anbefalt tid. Vi vil følge situasjonen nøye gjennom sommeren og komme tilbake med en ny rapport til styret da.

Les også

Styret Helgelandssykehuset får korreks av Helsetilsynet: – Når det pekes på at varsler ble holdt tilbake i redsel for at det kunne bli brukt i lokaliseringsstrid, er det helt uholdbart

Kvalitet, økonomi og aktivitet

Medisinsk direktør ga for øvrig uttrykk for at reaksjonene på innholdet i pressemeldinga ikke ble som forventet i befolkninga. Forklaringer om årsakssammenheng og forsøk på å berolige, virket ikke etter hensikten.

Les også

Tre styremedlemmer tok protokolltilførsel i foretaksmøtet med Helse nord: – Vi mener det ikke gagner pasientene å flytte kirurgien bort fra Helgelandssykehuset

– Forklaringen er nok at for kreftpasienter handler det om å få operasjon helst før fristen, men i alle fall innen fristen. Pasienten er ikke interessert i forklaringer om hva og hvorfor, pasienten vil til behandling. Og vi i Helgelandssykehuset må få bort avvikene. Det mener du også Fred, men gode forklaringer hjelper ikke pasienten, sa Eva Monica Hestvik hvorpå styreleder Arne Benjaminsen supplerte:

– Det var en betimelig kommentar.

Opplysningene kommer fram i gjennomgangen av virksomhetsrapporten per mai 2021, der kvalitet, aktivitet, økonomi og personal er tema. Helgelandssykehuset har også ting å glede seg over. Som at hele foretaket nå er i grønn beredskap igjen, gjennomsnittlig ventetid er på rett vei og økonomien, takket være en tilleggsbevilgning fra Helse nord for å kompensere for aktivitetstap, kan være i balanse ved neste rapportering.

På den annen side øker antall fristbrudd, og var på 427 ved utgangen av mai, hovedsakelig innen fagområdene øye og ortopedi.

Les også

Liv måtte ta tarmkreft på dødsens alvor to ganger: – Det er på tide at mennesker med makt til å avgjøre folks liv og helse, lytter til fagfolk og pasienter

Om båten og dens bæreevne

Og andel pakkeforløp innen standard forløpstid, som skal være over 70 prosent, er redusert til 45 prosent hittil i år. Det er en betydelig reduksjon fra 60 prosent i fjor. Pakkeforløpene føflekkreft, lungekreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft har flest pasienter ved Helgelandssykehuset.

Føflekk- og lungekreft er hittil i år over målkravet på 70 prosent, går det fram av virksomhetsrapporten, der lungekreft har en stor økning i andelen gjennomført innen standard tid sammenlignet med fjoråret.

Les også

Bekymringsmelding fra fagfolk i Helgelandssykehuset Mo i Rana: – Etter flyttinga av tarmkreftkirurgien har ventetida på operasjon i gjennomsnitt nesten tredoblet seg for to av tre pasienter fra Helgeland

– Det er pakkeforløpene for prostatakreft og tykk- og endetarmskreft som fortsatt er den viktigste årsaken til at heller ikke vi, som de andre helseforetakene i Helse Nord, oppnår kravet til pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid. Data har ikke endret seg nevneverdig siden månedsskiftet april/mai på grunn av få sykdomsforløp per pakkeforløpsgruppe, orienterte Mürer og fortsatte:

– Jeg sa det ikke innledningsvis, men alle helseforetak i Helse Nord har utfordringer med prostatakreft, så der er vi i samme båt alle sammen. Utfordringen i disse pakkeforløpene er at de involverer flere helseforetak. Det går særlig på operasjonskapasitet, men også på undersøkelseskapasitet.

Les også

Brukerutvalget: – Vi har tillit til at Helgelandssykehuset i samarbeid med Nordlandssykehuset og Helse nord løser saken med pasienter som ikke får operasjon innen frister for pakkeforløp

Prostatakreft og tykk- og endetarmskreft reduserer andelen fra i fjor til hittil i år, fra henholdsvis 39 prosent til 31 prosent, samt 71 prosent til 42 prosent, går det fram av virksomhetsrapporten.

– Det jobbes godt på Helgelandssykehuset, kommenterte Jonne Kalstad på et overordnet plan før han pekte på medikamentsamstemming, som et særs viktig område å få kvalitetssystemer på plass for, før han gikk over til pakkeforløp kreft.

– Vi er nede på 40-tallet. Det dreier seg om små tall, men det er grunn til bekymring. Jeg var et av styremedlemmene som var uenig i å flytte denne behandlinga ut av regionen i oktober i fjor, og det foreligger en protokolltilførsel på vedtaket fra foretaksmøtet i Helse nord. Styrelederen i Helgelandssykehuset betrygger oss på at helseforetaket gjør det vi kan på utredning, som er den delen av pakkeforløpet vi har kontroll på, og det er bra, sa Jonne Kalstad.

Les også

Tillitsvalgte sykepleiere i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen står sammen: – Når tarmkreftpasienter på Helgeland opplever å måtte stå i kø for å få behandling, er dette helt uakseptabelt

Eva Monica Hestvik er den som i styremøtet i april, først stilte spørsmålet om nedgangen i antall operasjoner innen fristen for pasienter med tarmkreft fra Helgeland, har sammenheng med Helse Nords flytting av behandlingen ut av regionen. På styremøtet i mai viste undersøkelsene som var gjort, at nedgangen hadde en sammenheng. Dette har vakt sterke reaksjoner fra pasient- og brukerorganisasjoner, pasienter, fagfolk og politikere.

– Jeg hørte Fred si i sin orientering at vi er i samme båt som resten av Helse Nord. Det er ei mager trøst hvis båten holder på å synke, for slik kjennes det innimellom. Hvis det er dårlig kvalitet og altfor lang ventetid i resten av Helse Nord så er jo det en veldig farlig indikator da, for pasientene våre, kommenterte Hestvik.

– Det var ikke meningen å bagatellisere, jeg ønsket bare å få fram at alle helseforetak har samme utfordringer, spesielt gjelder dette prostatakreft, tykk- og endetarmskreft samt lungekreft. En årsak er at vi har er avhengig av mange utredninger og det er utfordrende. Det ser vi i hele helseforetaket, forklarte Fred A. Mürer.

Les også

Pårørende og kreftpasienter vil ikke godta at pasienter ikke får operasjon innen gitte frister: – Når livet er tapt nytter det ikke med erstatningssøksmål

– Folk er frustrert

Brukerutvalgets representant Anne Lise Brygfjeld, er observatør i styret med talerett. Hun ga uttrykk for at det er mye frustrasjon i befolkningen knyttet til forlenget ventetid for tarmkreftoperasjoner.

– Vi i brukerutvalget har fått informasjon av medisinsk direktør, men fortsatt er det slik at befolkninga gir uttrykk for frustrasjon. Tilbakemeldinga jeg har fått, er at brukerutvalget ikke oppleves å være nok på hugget. Ledelsen i helseforetaket må gå ut med rett informasjon, var tydelig melding fra Brygfjeld.

Medisinsk direktørs tilbakemelding er at han tar på alvor dialogen med brukerutvalget, og at han ser behovet for ytterligere informasjon for å berolige befolkningen.

Les også

Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset: – Nordlandssykehuset har ikke kapasitet til å operere alle tarmkreftpasienter fra Helgeland innen fristene som pakkeforløp kreft krever