Tarmkreftkirurgi og kvaliteten på denne i Helgelandssykehuset, dominerte første del av styremøtet 25. juni. I tillegg til saken om «prosjektrapport kirurgisk behandling av tykktarmskreft i Helgelandssykehuset» som sto på dagsorden, ble funn i den foreløpige rapporten fra Helsetilsynet, som ble offentlig 9. juni, tatt med i diskusjonen.

– Må få på plass system og rutiner

Det var ikke bare Eva Monica Hestvik har også tidligere påpekt ansvaret som ligger styrer og viktigheten av å få god nok innsikt til å forvalte denne oppgaven i henhold til kravene som stilles.

– Når det gjelder tarmkreftkirurgien ble verken foretaksledelsen eller styret varslet om store avvik fra nasjonale kvalitetsindikatorer. Det forrige styret fikk heller ingen varslinger om de avvikene der. Det er jevnlige rapportering på en mengde områder, men det er liten mulighet til å finne kvalitetsavvik på andre områder enn de som jevnlig rapporteres til styret. Ut fra det har jeg konkludert at jeg som styremedlem har svært liten mulighet til å vite om det er andre fagområder Helgelandssykehuset har avvik på i henhold til nasjonale kvalitetsindikatorer, sa Hestvik og fortsatte:

– Jeg registerer at styret har fått kritikk av Helsetilsynet og det tar jeg selvfølgelig svært alvorlig og da ber jeg om at styret settes i stand til å utøve vår styrerolle på en forsvarlig måte med oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet.

Hun fulgte opp med å spørre om hvordan Helgelandssykehuset ligger an på de ulike kvalitetsindikatorene.

– Er det mulig at det kan utarbeides en rapport til styret og at vi kan få jevnlig rapportering om hvordan de ulike fagområdene ligger an?

Eva Monica Hestvik var ikke alene om å føle seg utrygg på om styret i Helgelandssykehuset får god nok informasjon til å kunne forvalte ansvaret de er satt til, på en forsvarlig måte. Også Jonne Kalstad påpekte at styret får korreks i Helsetilsynets foreløpige rapport.

– Vi har ikke vært nok på og vi har ikke etterspurt i tilstrekkelig grad resultatet av aktiviteten. Er det andre kvalitetsregistre vi bør orienteres regelmessig om, ville Kalstad vite.

Styreleder Arne Benjaminsen er helt på linje med Hestvik og Kalstad. Han siterte fra Helsetilsynets rapport:

– Helsetilsynet tar ikke stilling til fordeling av oppgaver og funksjoner innen Helse nord eller Helgelandssykehuset, verken for tarmkreftkirurgi eller annet. Det vises imidlertid til at det påligger helseforetaket en særlig aktsomhetsplikt hvis oppgaver legges ut i enheter som på ulike måter ikke fyller gjeldende faglige anbefalinger for å gjennomføre disse aktivitetene.

Styrelederen fortsatte:

– Helsetilsynet påpeker at styret ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp og etterspurt kvaliteten i tarmkreftkirurgien. Det er dette Jonne og Eva Monica adresserer. Vi som styre må settes i stand til å ivareta ansvaret på en forsvarlig måte. Når den endelige rapporten fra Helsetilsynet kommer, må vi få en sak på hvordan dette skal organiseres på en betryggende måte. Som det påpekes i rapporten fra Helsetilsynet, vi er ansvarlige for å følge opp.

Dette sluttet også styremedlem Roar Olsen opp om: – Det er viktig at vi i styret blir orientert om områder der det er unormal aktivitet i Helgelandssykehuset, så tidlig som mulig. Det vil gjøre det mulig for oss å ta den rollen som det påpekes i rapporten.

Styremedlem Henriette Hanssen presiserte at det er en foreløpig rapport fra Statens helsetilsyn, som foreligger.

– Innholdet skal gjennomgås med dem som har kommet med innspill til den. Den skal gjennomgås og kvalitetssikres en gang til, slik at ting kan jo endres. Det er gjort et kvalitetsarbeid de siste årene, og jeg tror allerede at mye er veldig bra, kommenterte Henriette Hanssen.

Vil samle tarmkreftkirurgien på en lokasjon

Utgangspunktet for saken på dagsorden, nemlig prosjektrapporten knyttet til behandling av tykktarmskreft i Helgelandssykehuset som er et viktig ledd i målet om å tilbakeføre dette tilbudet, høstet ros fra styret.

– Godt jobba, var gjennomgangstonen i styret som sluttet seg til vedtaket, om å ta rapporten til orientering.

– Nå leverer vi i henhold til oppdraget vi fikk av styret i Helse nord som ble fulgt opp av foretaksmøtet i det regionale helseforetaket i oktober i fjor. Det er en enstemmig rapport. Hele prosjektgruppa har gjort en god innsats, sa administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.

Hun trakk spesielt fram den eksterne ekspertisen som har bistått, men også fagfolkene internt i Helgelandssykehuset høstet mye ros for innsatsen.

Les også

Kirurgene Lukasz Krajnik (41) og Stefan Dehof (57): – Det går ei grense for hvor lite kirurgi vi kan utføre ved et sykehus og fortsatt tiltrekke oss folk

– Det foreslås en rekke tiltak som skal legge til rette for at tarmkreftkirurgien skal gjenopptas i Helgelandssyekhuset, der kompetanseutvikling og hospitering er blant de sentrale punktene, orienterte medisinsk direktør i Helgelandssykehuset, Fred A. Mürer som har vært leder i styringsgruppa for prosjektet.

Prosjektgruppa er enstemmig i sin anbefaling om å samle planlagt behandling av tarmkreft til en lokasjon i Helgelandssykehuset.

–Vi vil ikke nå anbefale lokalisering, men vi sier at det må samles ett sted på Helgeland, presiserte Mürer.

Vil se regionalt på operasjonskapasitet

Han viste til at prosjektgruppa anbefaler å se på regional utnyttelse av operasjonskapasiteten i Helse nord, også utover det som gjelder tarmkreft.

– Spesielt med tanke på tarmkreft er dette viktig. Det framkom i rapporten til de eksterne fagekspertene at pasienter var blitt operert i Helgelandssykehuset som heller burde vært behandlet på et høyere nivå. Det må vi ta til etterretning, men da må Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset (UNN) ha kapasitet til å ta inn pasienter fra Helgeland uten ventetid, sa Fred Mürer og forklarte:

– Om Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset så kan bidra med kapasitet på andre områder slik at operasjoner i Helse nord kan sees i sammenheng, så kan dette bli et kompenserende tiltak for den i Helgelandssykehuset som ikke skal utføre planlagte tarmkreftoperasjoner i framtida.

Hanne Marthe Drevvatn er opptatt av at arbeidet som legges ned nå, må gjøres så grundig, at tarmkreftkirurgien – hvis og når den kommer tilbake – så er det for å bli. Ansatterepresentanten har for øvrig tro på at ny organisering med gjennomgående klinikkstruktur vil gjøre det enklere for styret å få nødvendig informasjon, enn tilfellet har vært i funnene fra Helsetilsynet.

– Med ledere på tvers av geografi så vil det bli lettere for oss å følge med på avvik. Det blir ikke like lett å holde noe tilbake på grunn av lokale stridigheter, kommenterte hun, med adresse til Eva Monica Hestviks tidligere i møtet.

Andrine Solli Oppegaard ville vite om det finnes en tidslinje for å få tarmkreftoperasjonene tilbake til Helgeland, men fikk til svar at det som skjer etter at Helgelandssykehuset nå leverer på sitt oppdrag, er det andre som har kontroll på.

– Hva som skjer videre er blant annet knyttet opp mot Helse Nords arbeid med regional kreftplan. Det foregår dessuten revisjon av rapporten Kreftkirurgi i Norge, som en hovedreferanse i saker knyttet til dette, opplyste Fred A. Mürer.

Helse Nords vedtak

  • 1. Styret i Helse Nord RHF beslutter midlertidig flytting av planlagt tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset. All øyeblikkelig hjelp på tarmkreftkirurgiområdet som må opereres i Helgelandssykehuset, skal, som følge av flyttingen, skje etter forutgående konsultasjon med Nordlandssykehuset og/eller Universitetssykehuset Nord-Norge.
  • 2. Det holdes foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF for å iverksette beslutningen.
  • 3. Styret ber Nordlandssykehuset inntil videre opererer planlagte tarmkreftoperasjoner fra nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset fra og med 19. oktober 2020.
  • 4. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge bidra med et tverrfaglig team som kan understøtte Helgelandssykehusets videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet innen tarmkreftkirurgi.
  • 5. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset legge til rette for hospitering for aktuelt fagmiljø fra Helgelandssykehuset i perioden de elektive tarmkreftoperasjonene er overført til Nordlandssykehuset.
  • 6. Styret ber administrerende direktør kalle inn til foretaksmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset for å gjennomførebeslutningene i vedtakspunkt 3, 4 og 5.
  • 7. Styret ber administrerende direktør legge frem egen styresak når arbeidet med ny regional kreftplan er ferdigstilt, tentativt våren 2021.
  • 8. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en ny beslutningssak når forholdene tilsier tilbakeføring av planlagte tarmkreftkirurgioperasjoner til Helgelandssykehuset.