Onsdag 11. mai 2022 var et persontog nær ved å kollidere med bakerste vogn på et godstog på Bolna stasjon på Nordlandsbanen. Det opplyser Statens havarikommisjon på sin hjemmeside.

Kommisjonen skal nå undersøke årsaken til nestenulykken.

Hendelsesforløpet beskrives slik:

– Bolna stasjon er betjent med togekspeditør ved blant annet kryssing. Togekspeditøren tok godstoget først inn i spor 2 på stasjonen. Etter at godstoget hadde stanset i spor 2 ble sporveksel lagt over til normalstilling igjen, slik at persontoget kunne tas inn i spor 1, og kjøre gjennom og ut av stasjonen før godstoget ble sendt sørover.

Persontoget kjørte så rolig gjennom stasjonen. Når toget nærmet seg sporvekselen i nordenden av stasjonen, observerte lokomotivføreren at bakerste vogn på godstoget sto ut i spor 1.

– Fører tilsatte nødbrems og stanset før det traff godsvognen.

Undersøkelsen vil klarlegge hendelsesforløpet og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til hendelsen vil bli klarlagt og analysert, skriver Statens havarikommisjon.