Spørsmål:

Jeg var ansatt i et firma i 4 år, og da jeg avsluttet arbeidsforholdet ble jeg trukket 20.000,- i lønn for et kurs som fant sted for 2 år siden. Etter arbeidsavtalen kan arbeidsgiver i overensstemmelse med reglene i arbeidsmiljøloven, foreta trekk i opptjent honorar og andre tilgodehavender som den ansatte har i bedriften. For det første tenkte jeg ikke så nøye gjennom det som sto i avtalen, og uansett kom det som en overraskelse at jeg skulle trekkes for kurset. Jeg føler ikke at jeg er skyldig arbeidsgiver, og mener han gjør dette for å begunstige seg selv på min bekostning. Har han lov til dette, og hva kan jeg gjøre?

Svar:

Nei - dette er ikke holdbart.

Arbeidsmiljølov § 14-15 har et motregningsforbud – der bare åpnes for motregning når det er fastsatt på forhånd ved skriftlig avtale. Type tilfeller er der arbeidstaker ved en feiltakelse mottar for my lønn. Bestemmelsen gir ikke adgang til å avtale en mer generell motregningsadgang – noe som vil gjøre at motregningsforbudet i arbeidsmiljøloven i realiteten undergraves. Arbeidsgiver kommer seg ikke rundt loven ved å ta inn en slikt generelt punkt i avtalen, og du er ikke bundet dette. Punktet i arbeidsavtalen er for lite spesifikt, og kan ikke anvendes til å motregne krav i foreliggende tilfelle. Du skal på forhånd godkjenne trekk i lønn, og utgifter til kurs skulle vært innarbeidet da avtalen ble inngått, og uansett før disse ble gjennomført.

Motregningsforbudet gjelder faktisk selv om arbeidsgivers krav er berettiget, men i dette tilfelle er det neppe grunnlag for selve kravet, slik at motregning under enhver omstendighet er ulovlig.

Arbeidsgiver betaler vanligvis utdanning for sine ansatte uten at det trekkes i lønn, og siden det ikke er gjennomført trekk i forbindelse med kursene – kan det se ut som om arbeidsgiver har funnet på dette i ettertid. Partenes opptreden underveis har således betydning for tolkning av arbeidsavtalen. At dette skjer ved avslutning av arbeidsforhold, er kanskje økonomisk gunstig for arbeidsgiver, men mangler etter min mening tilstrekkelig rettslig grunnlag.

Jeg ville ha sendt et krav om betaling med forfall om 14 dager – og orientert om at saken blir rettslig forfulgt hvis betaling uteblir.