Nordland fylke bevilger nye to millioner kroner til omstilling og nyskapning i øysamfunnet.

Bevilgningen gjelder andre året av et treårig omstillingsprosjekt.

– Det er svært viktig å videreføre omstillings- og nyskapingsprosjektet i Træna kommune. Dette både fordi det fortsatt er store usikkerhetsmomenter knyttet til framtiden, særlig gjelder det virksomheten knyttet til pelagisk fisk. Et så ensidig næringsmiljø som det Træna representerer har et presserende behov for å finne flere ben å stå på og bli mindre sårbar, sier fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV).

Prosjektet skal styrke eksisterende- og etablere nytt næringsliv, samt få til generell utvikling som styrker Træna som samfunn.

Bakgrunnen for prosjektet er flerdelt. Da det ble lansert, var situasjonen ved kommunens hjørnesteinsbedrift Modolv Sjøset AS prekær, med permitteringer og trussel om nedleggelse hva særlig hvitfiskproduksjonen angikk.

På dette tidspunkt var Pelagia AS hovedeier i selskapet, og hovedfokus var da på pelagisk produksjon. Hvitfiskdelen var enda ikke utskilt fra den pelagiske delen.

Dessuten var – og er - Træna kommune med sine knappe 500 innbyggere i en sårbar situasjon, hvor mye av øvrig næringsliv er basert på Modolv Sjøsets eksistens og at Pelagia AS opprettholder sin produksjon ved sitt anlegg i Træna.

I tillegg har Træna en geografisk plassering som gir ekstra utfordringer for næringslivet i kommunen. Nedleggelser eller nedbemanninger ved de to fiskeindustribedriftene i kommunen, vil ha store negative konsekvenser for Trænasamfunnet. står det i saksframlegget til fylkesrådet.