Gå til sidens hovedinnhold

Tre styremedlemmer tok protokolltilførsel i foretaksmøtet med Helse Nord: – Vi mener det ikke gagner pasientene å flytte kirurgien bort fra Helgelandssykehuset

– Helse Nord sin inngripen oppleves som unødvendig og uheldig, går det blant annet fram av protokolltilførselen fra foretaksmøtet.

Etter at styret i Helse Nord støttet administrasjonens forslag om midlertidig å flytte all tarmkreftkirurgi ut av Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø, var det duket til foretaksmøtet mellom partene. Det er i foretaksmøte styreleder i regionale helseforetak og fullmakt til å utøve eiermyndighet på vegne av Helse Nord.

Les også

Flytter tarmkirurgien bort fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset Bodø: – Vi har hatt kompliserte saker før, men da har sykehusene fått ordne opp i eget hus

Helgelandssykehuset blir i realiteten instruert til å følge det regionale helseforetaket, som er helseforetakets eier, sin avgjørelse.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

 • 1. Planlagt tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset flyttes midlertidig til Nordlandssykehuset fra og med 19. oktober 2020.
 • 2. All øyeblikkelig hjelp på tarmkreftkirurgiområdet som må opereres i Helgelandssykehuset, skal, som følge av flyttingen, skje etter forutgående konsultasjon med Nordlandssykehuset og/eller Universitetssykehuset Nord-Norge.

Tre styremedlemmer fra Helgelandssykehuset HF, Eva Monica Hestvik, Jonne Kalstad og Henrik Henriksen, gir uttrykk for at de ikke er enig i vedtaket, gjennom en tilførsel til protokollen som følger vedtaket. Det består av seks punkter og lyder i sin helhet slik:

 • 1. Som styremedlem i Helgelandssykehuset mener vi at det ikke det gagner pasientene å flytte kirurgien bort fra Helgelandssykehuset sitt foretak. Det er ingenting som tyder på at tarmkreftkirurgien i Mo i Rana ikke oppfyller nasjonale kvalitetskrav. Flyttingen medfører unødvendige ekstrabelastninger for pasienter og pårørende i en allerede krevende tid.
 • 2. Helgelandssykehuset har ivaretatt sitt «sørge-for ansvar» gjennom en forsvarlig plan som var avtalt med fagmiljøet og som var enstemmig avklart med styret.
 • 3. Helse Nord bidrar med dette til å øke konfliktnivået i Helgelandssykehuset. Det er svært uheldig at Helse Nord uttrykker mistillit til et fagmiljø på denne måten.
 • 4. Styret i Helgelandssykehuset har støttet administrerende direktør på hennes tiltak på midlertidig å flytte kirurgien til Mo i Rana inntil de tiltakene som er planlagt er gjennomført.
 • 5. Helse Nord sin inngripen oppleves som unødvendig og uheldig.
 • 6. Det er meget beklagelig at Helse Nord heller ikke har konsekvensutredet denne beslutningen.

Les også

Ansatte og tillitsvalgte ved sykehuset i Rana: – Vi kan ikke tolke dette som annet enn mistillit mot vårt sykehus

Saksutredningen til foretaksmøtet mellom Helse Nord og Helgelandssykehuset med bare en sak, tarmkreftkirurgien, på dagsorden er likelydende som framlegget til styret i Helse Nord.

– Samlet sett er ikke Helse Nord RHF trygg på at løsningen som nå er besluttet av ledelsen i Helgelandssykehuset i tilstrekkelig grad ivaretar Helse Nord RHFs «sørge-for»-ansvar. Det viktigste i dette ansvaret er å oppfylle pasientenes rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp. Dette omfatter å sørge for et trygt og forutsigbart tilbud for pasienter og pårørende, går det fram av saksdokumentene til foretaksmøtet som fortsetter slik:

– Diskusjonene knyttet til tarmkreftkirurgiområdet har skapt stor uro som følge av en rekke ulike og uforutsette hendelser over lang tid. Saken preger arbeidsmiljøet og et anstrengt arbeidsmiljø utfordrer pasientsikkerhet. Manglende framdrift med tiltakene som skal iverksettes, forsterker behov for ytterligere prosesser som ventelig vil ta tid. Situasjonen er krevende og skader tilliten til Helgelandssykehuset og Helse Nord.

Les også

Støtter midlertidig flytting av all tarmkirurgi til sykehuset i Rana etter informasjon i lukket møte: – Hulda har gjort en god avgjørelse

Til stede på foretaksmøtet var styremedlemmene i Helse Nord og styremedlemmene fra Helgelandssykehuset. Møtet ble ledet av styreleder i Helse Nord, Renate Larsen, som er eiers styreleder.

Protokollen fra foretaksmøtet er undertegnet styreleder i Helse Nord, Renate Larsen og styreleder i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen.

Helse Nords vedtak

 • 1. Styret i Helse Nord RHF beslutter midlertidig flytting av planlagt tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset. All øyeblikkelig hjelp på tarmkreftkirurgiområdet som må opereres i Helgelandssykehuset, skal, som følge av flyttingen, skje etter forutgående konsultasjon med Nordlandssykehuset og/eller Universitetssykehuset Nord-Norge.
 • 2. Det holdes foretaksmøte mellom Helse Nord RHF og Helgelandssykehuset HF for å iverksette beslutningen.
 • 3. Styret ber Nordlandssykehuset inntil videre opererer planlagte tarmkreftoperasjoner fra nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset fra og med 19. oktober 2020.
 • 4. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge bidra med et tverrfaglig team som kan understøtte Helgelandssykehusets videre arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet innen tarmkreftkirurgi.
 • 5. Styret ber Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset legge til rette for hospitering for aktuelt fagmiljø fra Helgelandssykehuset i perioden de elektive tarmkreftoperasjonene er overført til Nordlandssykehuset.
 • 6. Styret ber administrerende direktør kalle inn til foretaksmøte med Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset for å gjennomførebeslutningene i vedtakspunkt 3, 4 og 5.
 • 7. Styret ber administrerende direktør legge frem egen styresak når arbeidet med ny regional kreftplan er ferdigstilt, tentativt våren 2021.
 • 8. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en ny beslutningssak når forholdene tilsier tilbakeføring av planlagte tarmkreftkirurgioperasjoner til Helgelandssykehuset.

Fakta

 • Helgelandssykehusets administrerende direktør har avgjort at alle tarmoperasjoner midlertidig skal utføres ved sykehuset i Mo i Rana, fram til uke 2 i 2021.
 • Det presiseres at dette er en midlertidig løsning.
 • Det skjer i kjølvannet av at ekstern fagrevisjon har uttrykt bekymring knyttet til høy dødelighet 100 dager etter tarmoperasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen, i perioden 2016 til 2019.
 • Helsetilsynet var på stedlig tilsyn 8. og 9. oktober.
 • Samme ettermiddag som avgjørelsen om midlertidig sentralisering av tarmoperasjoner ble kjent 12. oktober, innkalte styreleder i Helgelandssykehuset Arne Benjaminsen, til ekstraordinært styremøte.
 • Det har ikke vært utført tarmoperasjoner siden 31. august.

 • Torsdag 15. oktober er styret i Helgelandssykehuset innkalt til foretaksmøte i Helse Nord, som forøvrig også innkaller sitt eget styre til ekstraordinært møte for å holde dem orientert.

 • Før foretaksmøtet er styret i Helse Nord samlet til et ekstraordinært møte, der det nå er kjent at Helse Nords øverste leder anbefaler å stanse all tarmkreftkirurgi ved Helgelandssykehuset, og overføre oppgava til Nordlandssykehuset og UNN.

Dette har skjedd

 • 31. august blir konklusjonene i de eksterne rapportene ble kjent gjennom Rana Blad.
 • Samme kveld informerer Helgelandssykehuset sine ansatte om følgende, med referanse til de eksterne rapportene som er gjort på oppdrag fra administrerende direktør i Helgelandssykehuset: «Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling».
 • 1. september innkaller Helgelandssykehuset til ekstraordinært styremøte på Skype.
 • Rapporten fra St. Olavs hospital, som Helgelandssykehuset mottok 20. juni, uttaler: "(...) en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet»
 • 1. september, dagen etter at Rana Blad omtalte konklusjonene i rapportene, blir forholdene meldt til Fylkesmannen som anbefaler å varsle Helsetilsynet.
 • 5. september meldes saken til Statens helsetilsyn, som umiddelbart starter innledende analyser på dokumentene som sendes inn.
 • 10. september melder Helsetilsynet at de kommer på stedlig tilsyn til Helgelandssykehuset. Det skjer 8. og 9. oktober.
 • For øvrig:
 • 24. august får et eksternt PR-byrå tilgang på de tre fagrapportene, i usladdet versjon.
 • 25. august blir Helse Nord orientert om innholdet i rapportene.
 • 27. august blir Helgelandssykehusets styreleder informert.
 • Mandag 12. oktober avgjøre administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir at det ikke skal utføres tarmoperasjoner i Sandnessjøen fram til uke 2 i 2021.
 • Helgelandssykehusets styre innkalles til ekstraordinært møte for å bli orientert samme ettermiddag.
 • Helse Nord innkaller eget styre til ekstraordinært møte for å bli orientert torsdag 15. oktober. Samme formiddag er styret i Helgelandssykehuset innkalt av Helse Nord til foretaksmøte.
 • Onsdag 14. oktober om ettermiddagen sendes sakspapirene til styremøtet i Helse Nord ut. Her foreslår administrerende direktør Cecilie Daae å flytte tarmkreftkirurgien bort fra Helgelandssykehuset, til Nordlandssykehuset Bodø. I utgangspunktet skal det være midlertidig, i påvente av at regional kreftplan, som det jobbes med, ferdigstilles. Det skjer etter planen våren 2021.
 • Torsdag 15. oktober vedtar et enstemmig Helse Nord styre å følge innstillinga fra administrasjonen, og flytter midlertidig tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø.
 • Samme ettermiddag var det foretaksmøte mellom Helgelandssykehuset og Helse Nord, der vedtaket ble videreformidlet fra styreleder i Helse Nord, Renate Larsen til styreleder i Helgelandssykehuset, Arne Benjaminsen.
 • Tre representanter i Helgelandssykehusets styre, tok protokolltilførsel på vedtaket.
 • 18. november bekrefter Helgelandssykehuset at fagsjef Ida Bukholm har sagt opp sin stilling.
 • Selv opplyser Ida Bukholm at vilkåret for å si opp, var at foretaksledelsen skulle informere om at de hadde bedt henne gjøre det med bakgrunn i en epost hun som fagsjef hadde sendt til Helsetilsynet 16. september, uten å legge ledelsen på kopi.
 • Nå bestrider Bukholm gyldigheten av oppsigelsen, og har koblet inn legeforeningen.
 • Fagsjefen ved Helsetilsynet bekrefter at informasjonen gitt er relevant for tilsynet som pågår.
 • 3. desember 2020: Nordland politidistrikt henlegger anmeldelsen de mottok i begynnelsen av september 2020 for mulig brudd på taushetsplikten hos Helgelandssykehuset. Bruddet skulle bestå i at en intern rapport knyttet til tarmkirurgi var gitt til media, herunder Rana Blad. Avisartikkelen er vurdert til ikke å inneholde opplysninger som er personidentifiserende. Innholdet i rapportene er vurdert å være i nedre sjikt av hva som kan omtales som personidentifiserende helseopplysninger

 • 13. januar innvilger Helgelandssykehuset innsyn i sluttrapporten fra den eksterne faggruppa, med representanter fra UNN, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. De står nå samlet om konklusjonene, der det blant annet er avdekket alvorlige avvik ved begge sykehusene. Det framholdes likevel at kvaliteten på tarmkreftkirurgien har vært vesentlig bedre i perioden 2016 til 2019 ved sykehuset i Mo i Rana, enn ved enheten i Sandnessjøen.

Kommentarer til denne saken