- Nedlegging av lærerutdanningen vil gjøre det mye vanskeligere å rekruttere lærere til hele Helgeland, og betyr en kraftig svekkelse av utdanningsmiljøet i regionen

Bjørn Audun Risøy har skrevet dette brevet til Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

DEL

Vedtaket i Nord universitets styre om nedlegging av Nesna som studiested og flytting av fagmiljø på 80-90 personer ut av regionen er svært dramatisk for Helgeland. Helgeland er en av Norges viktigste næringsregioner med en samlet årsomsetning i næringslivet på om lag 65 milliarder kroner, og med offentlige virksomheter som løser viktige nasjonale oppgaver.

Nedlegging av lærerutdanningen vil gjøre det mye vanskeligere å rekruttere lærere til hele Helgeland, og betyr en kraftig svekkelse av utdanningsmiljøet i regionen. Dette vil hemme videre vekst i en region med stor verdiskaping, naturressurser og vekstpotensial. Regjeringens strukturreform hadde som hensikt å styrke kvaliteten på utdanning og forskning, samtidig som tilgangen til høyere utdanning skulle være god over hele landet og institusjonenes regionale rolle skulle videreutvikles.

Som en del av reformen ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag satt under press for å fusjonere. Intensjonene var nok gode både fra universitetet og regjeringen, men resultatet av fusjonen er ikke blitt i tråd med mål og avtaler. Som nytt universitet har Nord universitet uttalt at de ikke har fått tilstrekkelige ressurser til faglig oppbygging og omstilling, som har vært nødvendig for å innfri stadig strengere krav fra myndighetene til kompetanse, doktorgrader, forskning og publiseringer.

Dette er alvorlig og kan bli en bremsekloss for videre utvikling

Samtidig skal Nord universitet og andre ha ros for satsingen på Campus Helgeland i Mo i Rana der det er bygd opp et godt utdannings- og forskningsmiljø rettet mot arbeidslivets behov og der veksten ikke har gått på bekostning av andre studiesteder. Forskning viser at om lag 60 % bosetter seg i den regionen de tar høyere utdanning. Derfor er det ekstra viktig med en desentralisert struktur på utdanningstilbud, spesielt når en rekke høgskoler nå er fusjonert inn i universiteter. Dersom studieplasser i distriktet forsvinner vil vi miste nødvendig kompetanse og det vil bli vanskeligere å rekruttere fagfolk på flere områder.

Dette er alvorlig og kan bli en bremsekloss for videre utvikling. Jeg mener det må foreligge en klar plan fra Nord universitet og Kunnskapsdepartementet for hvordan Helgeland som region også i fremtiden skal ha et godt fagmiljø og tilbud om utdanning av gode lærere både til barnehager og skoler. Noe annet vil være uansvarlig. Høyere utdanning i Norge er et statlig ansvar og jeg vil oppfordre statsråden til å iverksette en grundig evaluering av resultater og effekter av strukturreformen som ble satt i gang i 2015, og utsette eventuell nedlegging av utdanninger og fagmiljø i Nesna til dette er gjennomført.

Dette blir viktig også sett i lys av at regjeringen snart skal i gang med den nye kompetansereformen Lære hele livet.

Vennlig hilsen Bjørn Audun Risøy, daglig leder i Kunnskapsparken Helgeland og medlem i regjeringens ekspertutvalg for etter- og videreutdanning.

Artikkeltags