Dette er deres politiske regnskap etter fire års styring i Rana

STÅR SAMLET: Posisjonspartiene mener selv de har skjøttet sitt bo på en meget bra måte de siste fire åra. Foto: Harald Mathiassen

STÅR SAMLET: Posisjonspartiene mener selv de har skjøttet sitt bo på en meget bra måte de siste fire åra. Foto: Harald Mathiassen

Artikkelen er over 4 år gammel

"Vi er godt fornøyd med det vi har fått gjennomført i inneværende periode".

DEL

MeningerLESERBREV: Vi er godt fornøyd med det vi har fått gjennomført i inneværende periode. Det har vært utfordringer, spesielt da Milljølista og KrF gikk ut av den blågrønne koalisjonen. KrF kom inn igjen etter å ha vært ute av samarbeidet en periode.

De langsiktige målene har vi langt på vei lykkes med. Økonomien er solid. Vi har startet en historisk økonomisk omstilling, samtidig som NDR(netto driftsresultat) har vært positiv hele perio den. Aldri før har kommunen investert i så mange nye skoler, sykehjem og omsorgsboliger. Kommunen har samtidig redusert antall årsverk med 70 personer. Tidligere har antall ansatte i kommunen økt hvert år.

Ranaskolen leverer bedre enn før, men vi har fortsatt ikke nådd målet om å ligge på eller over landsgjennomsnittet i nasjonale prøver. Rana er blitt realfagskommune i perioden og det er vi svært fornøyd med. Skolesjefen har sendt 31 lærere på etter -og videreutdanning. Aldri før har så mange fått det tilbudet.

Vi har fått samkjørt planleggingsdagene i skoler og barnehager i Rana. Vi har full barnehagedekning selv om barnehageplasser er lagt ned. Rekordlave fødselstall og ei stor gruppe som begynner på skolen i høst, gjør at nesten ingen står på venteliste. Det er gledelig. I løpet av få år er det behov for en ny barnehage.

Vi har bidratt til at Mo i Rana har styrket sin posisjon som kulturby. Meyergården har fått sitt spektrum som hele Rana kan dra nytte av. Samfunnshuset blir ombygget slik at korps og lignende får bedre øvingslokaler enn i dag. Stiftelsen Frivillighetens Hus er etablert og det er mere aktivitet enn noen gang. Flere nye partnerskapsjavtaler med lag og foreninger er inngått. Aktivitetskort for barn og unge ble vedtatt.

Rana fremstår som et naturlig førstevalg ved nyetableringer, samtidig som eksisterende virksomhet er ivaretatt. Vi har hatt befolkningsvekst i perioden. Flere studieretninger er etablert ved Campus Helgeland og det har vært stor satsing på forskning. KF Bygg ble etablert og strategisk næringsplanfor Rana kommune er ferdigstilt. Eiendomsskatten er redusert gjennom økt bunnfradrag og vi har bidratt til at rammevilkårene for industrien er bedret med at f.eks EL-avgiften og Co2-avgiften ble redusert. Vi har hatt sentrale posisjoner i USS og LVK. 45% av arealene i kommunen er eid at staten og vi anser det derfor som viktig for kommunen at vi er i førersetet i sentrale organer. Bompengeandelen ble halvert på E6 Helgeland nord samt at en bom ble fjernet. Vi fikk og gjennomslag for 90 sone på deler av E6 Helgeland nord. Det var en direkte konsekvens av at flere av partiene er i regjering.

Vi er godt fornøyd med det vi har fått gjennomført i inneværende periode

Aldri før har det blitt investert så store summer i omsorgssektoren. Nye omsorgsboliger og sykehjem er bygget/er under bygging. Mange nye tiltak er satt i gang, som f.eks hverdagsrehabilitering. Det tar tid før vi får sett full effekt. Mange pasienter ønsker mest mulig hjelp hjemme istedenfor plass på sykehjem eller helseparken. Kvalitet i omsorgen er viktig og omsor gsavdelingen prøver ut nye og mer moderne metoder for å møte eldrebølgen som vi står ovenfor i Rana.

Vi har bidratt til å befeste posisjonen som regionsenter og handelssentrum på Helgeland. Sentrumsgrensene ble ikke endret for å bidra med for utsigbarhet for næringsaktører, samt at man ønsker et sentrum med mere liv og urbanitet. Stor lufthavn på Hauan er fortsatt den viktigste vekstimpulsen for regionen. Ny E6 starter opp med bygging i september med mindre bompenger enn først antatt takket være god jobbing fra Rana. Nytt byrom åpner for nye muligheter i forbindelse med omlegging av O.T. Olsensgt. Anbudsfristen gikk ut 20/6. Sjøfronten har startet opp utbyggingen av del 1. Ny rundkjøring i Vika er under bygging og nytt logistikknutepunkt er eta blert i Vikaleira med mange logistikkbedrifter.

Vi har hatt tillit til hverandre i de politiske prosesser som har vært kjørt. Sykefraværet er fortsatt for høyt i kommunen, men ny personalsjef har orientert kommunestyret om det målrettede arbeidet som er satt i gang for å øke nærværet. Foyerleiligheter for våre svakeste er under bygging i privat regi.

Det har vært et økt fokus på miljø i hele kommunen i perioden. Måleprogram for utslipp til luft er kommet på plass. Luftkvaliteten er bedret og miljøkompetansen i kommunen er styrket. HAF er i gang med å etablere en svært moderne miljøstasjon i Vikaleira. Det er iverksatt tiltak for å hindre påkjørsler av husdyr, rein og elg på vei og bane. Utslippene av gruveslam til Ranelva ble redusert.

Kai Henriksen (H), Espen Haaland (H), Anita Sollie (H), Mary Ann Dahl (V), Mats Hansen (V), Karl Hans Rønning (Sp), Johan Petter Røssvoll (Sp), Veronica Pedersen (FrP), Anne Sofie Urke (Krf)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags