Bosetting av Ukrainske flyktninger med funksjonsnedsettelser

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Rana (FFO Rana) er gjort kjent med at Rana kommune er blitt bedt om å bosette 110 Ukrainske flyktninger av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Dette håper vi kommunen blir å vedta.

Det er ikke alle flyktninger som kan bosettes på vanlig måte. Her tenker FFO Rana på flyktninger med nedsatt funksjonsevne, dette er personer som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse som det må tas ekstra høyde for ved bosetting.

Funksjonshemmede er ekstra utsatt i krigs- og konfliktsituasjoner. Human Rights Watch har dokumentert at funksjonshemmede er utsatt for vold og tvangsflytting i krigssituasjoner, og at det til stadighet blir forsømt i humanitære aksjoner. I mange tilfeller har funksjonshemmede blitt forlatt i sitt hjem uten tilgang til mat eller vann.

En krig som vi ser foregår i Ukraina er med på å gjøre flere til funksjonshemmede, både fysisk- og psykiske personer med funksjonsnedsettelse som må særlig ivaretas.

Funksjonshemmede mister livet fordi de ikke kan flykte, og de som har kommet seg til flyktningeleirer har problemer med å få tilgang til mat, vann og medisinsk hjelp. I Norge ser vi at funksjonshemmede er blant de siste som blir bosatt i kommunene. Dette gjelder alle grupper funksjonshemmede bl.a. Synshemmede, hørselshemmede, utviklingshemmede, psykososiale funksjonsnedsettelser og bevegelseshemmede.

I konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) Artikkel 11, heter det at det skal sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne, beskyttelse og sikkerhet i risikosituasjoner, herunder væpnet konflikt, humanitære nødsituasjoner og naturkatastrofer.

FFO Rana ber om at Rana kommune også prioriterer å ta imot flyktninger med funksjonsnedsettelser, slik at også denne gruppen er representert av de 110 flyktninger som kommunen er bedt om å bosette.

FFO Rana ber også om at representanter for organisasjonene av funksjonshemmede blir representert i arbeidet som skal tilrettelegge for flyktninger for å sikre at dette perspektivet kommer frem i planlegging og gjennomføring av arbeide med bosetting og integrering. Ved å inkludere og involvere de organisasjoner som har meget god kunnskap om hva som behøves av tilrettelegging for de ulike funksjonsnedsettelser, vil en kunne i fellesskap skape en best mulig bosetting for denne gruppen av flyktninger i Rana kommune.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Rana

Steinar Volden, leder, og Iren-Marie Owe, sekretær