Stortingsvalget og dets innvirkning på kommunepolitikken.

I årets valgkamp har fokuset stått hovedsakelig på klima og velferd. Jeg har gjort meg noen betraktninger på hva dette har å si for folk, lokalt der de bor.

Som fersk i kommunepolitikken, der jeg representerer Rødt i kommunens helse og omsorgs utvalg, har jeg fått erfare en del utfordringer som kan knyttes direkte opp mot hvilken politikk det legger føringer for og hvilke vedtak som blir gjort på stortinget.

Jeg vet jeg ikke bare snakker på vegne av egen kommune når jeg sier at vi står ovenfor store utfordringer innen eldreomsorgen. Vi har et stadig voksende antall eldre som er i behov for kommunale tjenester, samtidig som kommunene stadig blir presset på å skulle tilby disse tjenestene uten at det tilføres penger for å få dette til.

Det er de seneste år blitt satt fokus på psykisk helse og kommunene har fått pålegg om å kunne tilby tjenester på dette feltet også. Det har seg midlertidig slik at de økonomiske midler som tilføres til disse tjenestene ikke er fullverdige til å dekke hva det faktisk koster kommunene å yte disse til befolkningen.

Vi ser også at såkalte demografiske beregninger er en utfordring innen skolevesenet i kommunene, der nedgang i elevtall fører til kutt i tilførte midler som ikke er forenelig med faktiske kostnader for kommunene.

Det jeg opplever både i kommunepolitikken, og hva mine kollegaer opplever på fylkespolitisk plan er at vi stadig får beskjed om at kutt i disse tjenestene er nødvendig da vi ikke får tilført nok midler fra staten til å opprettholde tjenestene som de er.

Hva har så dette med stortingsvalget å gjøre?

Jeg fremme påstanden om at det forestående valget her alt med dette å gjøre.

Dagens regjering har med sin politikk stadig lagt føringer som krever at kommunene kan vise til økonomisk vekst for å kunne opprettholde sine velferdstjenester. Det vil si at en liten kommune er mindre lønnsom enn en kommune med større befolkning. Dette bidrar til å øke konkurransen mellom kommuner om tiltak som tiltrekker seg mest tilflytting og befolkningsvekst.

Rødt har sett at vi er avhengige av at det tilføres statlige midler til kommuneøkonomien for at det skal være mulig å opprettholde gode velferdstjenester over hele landet. Vi fremmet derfor et forslag i stortinget før sommerferien om å øke tilskuddene til kommunene med minimum 10 til 12 milliarder kroner ut over hva regjeringen hadde foreslått. Dette for å sikre de økonomiske rammer i kommunene slik at vi trygger velferden i hele landet.

Med bakgrunn i hva man har hørt uttalt fra partier landet over blir vi jo ganske oppgitt da dette forslaget ikke får støtte fra et eneste annet parti på stortinget. Jeg har ved gjentatte anledninger oppfordret kommunalt til at vi må la partipolitisk stolthet og oppmerksomhet trå til sides, og alle henvende oss til våre representanter på stortinget for å fremme nødvendigheten av økonomiske rammer som sikrer kommunenes evne til å kunne opprettholde velferdstjenestene i kommunene. Denne oppfordringen er det ganske tydelig at ingen har tatt til seg.

Jeg håper velgerne tar oppfordringen, og gir uttrykk for deres meninger under det forestående stortingsvalget. Å helt uavhengig av hvilke sedler som havner i stemmeurnen håper jeg velgerne i fremtiden ikke finner seg i unnskyldningen om manglende statlige tilskudd når det kuttes i kommunale velferdstjenester. Disse tilskuddene har de i stortinget stemt ned.

Lena Myrheim

Rødt Rana