Den 12. februar gjorde flertallet i kommunestyret (minus SV og Venstre) et oppsiktsvekkende vedtak i saken om fornøyelsesløyper med snøskuter. De vedtok å ta opp løype 2 Umbukta – Fisklausvatnet til ny behandling og at det såkalte Forhandlingsutvalget for motorisert ferdsel i utmark skal ta kontakt med grunneier Statskog for å få tillatelse til forlengelse av løype 3 fra Kvepsendalsbukta til Litjuman til tross for at hhv. Mattilsynet og Statskog har vedtatt et klart nei til løypeforslagene.

Har kommunestyret allerede glemt grunnlaget for at løype Umbukta – Fisklausvatnet ble opphevet av et enstemmig kommunestyremøte den 15/11 i fjor? Store deler av denne tidligere fiskeløypa gikk i direkte tilknytning til Akersvatnet som siden 2011 har vært hoveddrikkevannskilden til Ranas befolkning. Akersvatnet har ikke noen fysisk barriere mot kjemiske og fysiske forurensninger i vannbehandlingen. Mattilsynet satte derfor som forutsetning for å godkjenne Akersvatnet som den nye hoveddrikkevannskilden i Rana at forurensingssituasjonen med hensyn på motorisert ferdsel ikke skulle endres fra 2011-nivå. Drikkevannsforskriftens §4 setter også forbud mot forurensning av vannforsyningssystem. På dette grunnlaget påklaget Mattilsynet løypa, noe altså kommunestyret enstemmig tok til følge i november i fjor.

Forundret over at flertallet i kommunestyret er villige til å gamble med vannforsyningssikkerheten til 20.000 ranværinger av hensyn til fornøyelseskjøring med snøskuter

Hva er det som gjør at kommunestyreflertallet tre måneder senere snur og vil ha en ny runde på dette løypeforslaget? «Arbeidet med å finne egnet trasé for dette løypeforslaget må tas opp til ny behandling», heter det i kommunestyrevedtaket den 12/2. Den tidligere fiskeløypa til Fisklausvatnet gikk gjennom Langtjørnlia naturreservat. Nye snøskutertraseer i vernede områder er forbudt etter Motorferdselsloven og Motorferdselforskriftens § 4a. Så dét går ikke. Begynnelsen av løypa vil uansett drenere til Akersvatnet og rammes av Mattilsynets forutsetninger fra 2011. Naturvernforbundet i Rana og omegn er svært forundret over at flertallet i kommunestyret er villige til å gamble med vannforsyningssikkerheten til 20000 ranværinger av hensyn til fornøyelseskjøring med snøskuter for et lite mindretall og samtidig legger opp til å presse/overstyre et fagorgan som Mattilsynet.

Les også

For oss som bruker snøscooteren for å nyte friluftslivet, framstår det som noe snevert når politikere opphøyer seg til å definere hva som er et høyverdig friluftsliv og hva som ikke er det

 

Det er også oppsiktsvekkende at kommunestyreflertallet ikke tar et nei fra Statskog for et nei. I vedtektene §2 står det at Statskog sin oppgave er å forvalte statens skog- og fjelleiendommer og bl.a. drive et aktivt naturvern og ta hensyn til friluftsinteressene. Når Statskog ikke vil gi tillatelse til å forlenge snøskuterløype 3 fra Kvepsendalsbukta til Litjuman så er det nettopp en slik faglig vurdering som ligger til grunn. Området er ett av få inngrepsfrie områder som er igjen i Rana og her holder bl.a. kongeørn og fjellrev til. Og fjellreven er som kjent vernet som prioritert art i egen forskrift av 23.01.2015. Vi kan ikke ha det slik i Rana at politikerne skal overstyre fagmyndigheter. Denne type politisk overstyring tilhører regimer vi ikke liker å sammenligne oss med.

Les også

Dessverre velger sjefredaktøren i Rana Blad å bære ved på bålet der det helst skal slås ned på andres meninger

 

Naturvernforbundet er, som vi tidligere har skrevet, ikke imot nyttekjøring med snøskuter. Det er fornøyelseskjøring med snøskuter vi er imot, bl.a. fordi det representerer en unyttig og ny CO₂-aktivitet. Samfunnet burde ikke tillate denne type utvidelse av CO₂-utslippene dersom regjeringens målsetting om 45 % reduksjon av CO₂-utslippene innen 2030 skal tas på alvor. Det er dette som er den moderne tilnærmingen til snøskuterkjøring.

Hver snøskuter slapp i 2008 ut gjennomsnittlig 300 kg CO₂ ifølge daværende Direktoratet for naturforvaltning (i dag Miljødirektoratet), og den gang var fornøyelseskjøring forbudt. Rådmannen skriver i konsekvensutredningen for saken i 2018 på side 43, sitat: «I enkelte områder med stor snøskutertetthet er avgasser allerede et problem. Dette gjelder kanskje spesielt i Umbukta-området ...” Og på side 37: «I Sverige står snøskutere for ... i overkant av 6 prosent av de totale utslippene.» Angående påvirkning av dyrelivet, skriver rådmannen på side 38, sitat: «Snøskuterens innvirkning sammenlignet med kjøring på bar mark er høyere da snøskuter foregår i en periode hvor de fleste dyr er i negativ energibalanse pga. begrenset adgang til føde.» Av disse grunner bør snøskuterkjøring begrenses til nyttetransport og intet annet.

Styret i Naturvernforbundet i Rana og omegn,

May-Lene Meyer, Tage Vedal, Frode Solbakken, Nina Kristiansen Maasø, Espen Dahl, Emma Sivertsen Rølvåg og Dag Johansen