Fagfolk viktigere enn alt annet


Prosessen om Helgelandsykehuset 2025 nærmer seg heldigvis slutten. I en krevende tid har alle ansatte ved alle enhetene på Helgeland gjort arbeidet sitt slik at en vanskelig prosess ikke har gått ut over pasientbehandlingen. Vårt mål har hele tiden vært, og vil alltid være, å gjøre et så godt arbeid som mulig for pasientene våre, og at det er et arbeid preget av omsorg, respekt og kvalitet.

Om knappe fire uker får vi svaret. Da skal styret i Helgelandssykehuset konkludere på hvordan de ser for seg at fremtidens sykehusstruktur skal se ut på Helgeland. Debatten har omtrent utelukkende vært preget av temaene bygninger og lokalisering. Dessverre diskuteres det for lite rundt det kanskje viktigste for pasientenes ve og vel: dyktige fagfolk.

Det er en stor utfordringen for sykehusene på Helgeland å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. Nye bygg og lokaler har ingen samfunnsverdi om de ikke er plassert der man best rekrutterer dagens og morgendagens helsepersonell.

Helsetjenesten er personellintensiv. Faktum er at gode helsetjenester til pasientene er betinget av tilgang til kompetente og motiverte leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Sykehusdirektøren er også klar på dette; «De viktigste byggeklossene er de menneskelige ressursene».

Mange hevder å ha svaret på hva som skal til for å rekruttere helsepersonell til Helgeland. De snakker på vegne av oss og om vår framtid, og vi finner det da rimelig å ha et ord med i laget. Vi ønsker å bygge pasientenes helsevesen. For å kunne gjøre det må vi ha evne til å beholde de gode fagfolkene, samt rekruttere nye i fremtiden.

Med andre ord; gode helsetjenester til befolkningen på Helgeland avhenger av at vi kan rekruttere dyktige fagfolk for fremtiden. Det være seg om det blir ett stort akuttsykehus eller ett stort og ett mindre. Dette gjør rekruttering til en av de viktigste faktorene når sykehusstrukturen diskuteres.

For at denne rekrutteringen skal være mulig må den nye sykehusstrukturen på Helgeland legge opp til det som gir best sjanse for at helsepersonell og deres familie ønsker å bli boende i – eller ønsker å flytte til – regionen.

Bygg videre på gode fagmiljøer

Oppbygging av gode fagmiljøer er et kontinuerlig arbeid som tar mange år. Det ortopediske fagmiljøet i Rana, som er essensielt både for akuttberedskap og for det store flertallet av kirurgiske pasienter generelt, har tatt flere tiår å bygge opp. Å risikere de fagmiljøene vi allerede har er et dårlig utgangspunkt for å bygge fremtidens helsetjeneste på Helgeland. Man må bygge videre på det man har.

Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by og har i dag de største fagmiljøene og sykehusmiljøet på Helgeland. Som det eneste sykehuset på Helgeland har Rana i dag døgnberedskap både innen anestesi, kirurgi, gynekologi/føde, ortopedi, indremedisin og delvis radiologi.

Hvis lokaliseringen av fremtidens akuttsykehus legges til et sted som innebærer en mindre attraktiv arbeidssituasjon, både for oss selv og våre partnere, vil det innebære en betydelig risiko for at mange av oss velger oss vekk fra regionen og at disse fagmiljøene forvitrer.

Med svekkede fagmiljøer vil man også risikere at funksjoner, for eksempel tarmkreftkirurgi eller håndkirurgi, som i dag er lagt til Helgeland kan forsvinne ut av regionen. Dette vil igjen ha svært uheldige konsekvenser for innbyggerne.

Arbeidsmarkedet har med byens størrelse å gjøre. Dette handler ikke om motforestillinger mot andre byer på Helgeland. Tvert imot. Men om hva som er viktig for oss selv og de rundt oss. For mange av oss har partnere som arbeider i andre sektorer. Vi opplever at vi bor en by som tilbyr både oss selv og våre partnere gode fagmiljøer i et godt arbeidsmarked

Utredningene som er gjort, er også klare på at Mo i Rana kommer best ut når det gjelder rekruttering, nettopp av denne årsak. De viser også til at man reduserer risikoen for å miste kompetent helsepersonell, og dermed svekke gode fagmiljøer, ved å beholde akuttsykehus i Mo i Rana. Det er vurdert at Mo er byen som i dag har de største fagmiljøene og sykehusmiljøet og som har størst jobbtilbud for partnere også utenom helsebransjen.

Vi tror ikke at et nytt akuttsykehus, kun i kraft av sin størrelse og funksjon, vil fungere som en magnet på helsepersonell uavhengig av hvor det lokaliseres. Målet må være å bedre helsetjenestene for pasientene på Helgeland. Da vil det å legge ned den største, eller de to største, enhetene kunne få dramatiske konsekvenser.

For oss står ikke valget mellom hvilken by på Helgeland vi skal bo i. Hvis vi i framtiden blir stående overfor et valg mellom å flytte eller pendle til et mindre sted (eller verre: omegn) med et mer begrenset arbeids- og boligmarked, service- og kulturtilbud utenfor sykehuset, vil nok mange av oss forlate regionen. Det er en realitet beslutningstakere må forholde seg til enten de vil eller ikke.

Vi venter alle i spenning på avgjørelsen. Sykehusdirektørens målsetting er klar; «Den nye sykehusstrukturen skal sikre menneskene på Helgeland et trygt, framtidsrettet og bedre helsetilbud - og være en drivkraft for hele regionen». Det lover bra. Hvor vi til slutt ender opp vil avgjøres av valgene som tas de neste ukene. Vårt største ønske er at vi kan fortsette å arbeide med det vi mener er viktigst, og det vi brenner for: å bidra til at alle innbyggerne på Helgeland kan få et trygt, godt og fremtidsrettet helsetilbud.

Signert på vegne av medlemmene

HTV NSF v/Helgelandssykehuset Mo i Rana Marit Wisthus

HTV for overlegene v/Helgelandssykehuset Mo i Rana Anders S. Bjellånes

HTV for leger i spesialisering v/Helgelandssykehuset Mo i Rana Bjørn Gardsjord Lio