Fylket skal gjennom ei grønn omstilling, næringslivet og det offentlige må innovere og finne nye løsninger for ei befolkning som blir stadig eldre. Målet er å inngå en avtale mellom staten og fylkeskommunen om samordning av offentlige prioriteringer og tiltak i fylket.

– Nordland står overfor mange utfordringer og muligheter i tiden som kommer. Dette arbeidet vil legge grunnlag for et framtidsrettet verktøy i regionalpolitikken som alle fylkeskommuner kan dra nytte av. Derfor er jeg opptatt av at Nordland selv får en sentral rolle i utformingen av avtalen, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i et presseskriv fra regjeringen.

– Samtidig må regionen tiltrekke seg arbeidskraft og kompetanse. Nordland har allerede i dag regionvekstavtaler med regionrådene i fylket, og har erfaringer det kan være nyttig å bygge videre på. Dette vil kunne være et effektivt verktøy for omstilling og nyskaping, Hva som kan bli det konkrete målet for avtalen i Nordland, vil jeg drøfte med fylkeskommunen, sier Gjelsvik.

Karl-Hans Rønning, gruppeleder i Senterpartiet Nordland fylkesting, sier til Rana Blad i en e-post at han synes det er gledelig at Nordland fylkeskommune er valgt til å være med på å utvikle regionvekstavtale med staten. Dette vil være gunstig i ei tid der det stilles store krav til omstilling, mener han og fortsetter:

– Rana kommune er spesielt nevnt i denne avtalen på bakgrunn av industrietableringer og en forventet kraftig vekst som vil stille store krav til samspill mellom kommune, fylkeskommune og stat. Dette arbeidet er allerede i gang, men vil bli ytterligere forsterket med en regionvekstavtale mellom Nordland fylkeskommune og staten.

Staten og fylkeskommunen skal være hovedparter i regionvekstavtalene.

Hvilken rolle kommunene skal ha, må avklares som en del av arbeidet i det enkelte fylket. På sikt er målet at staten skal få avtaler med alle fylkeskommunene.

– Det er en gledens dag at kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ønsker et tettere samarbeid med Nordland fylkeskommune, sier Karl-Hans Rønning.