– Vi vil vite hvordan pårørende opplever tjenestene våre. Og med «pårørende» tenker vi også vidt og bredt, nemlig personer som selv føler at de står brukeren nær, sier kommunaldirektør for Helse og omsorg, Sissel Karin Andersen.

Sammen med Monica Westvik Musum, rådgiver fagutvikling og innovasjon innen Helse og omsorg, oppfordrer kommunaldirektøren pårørende til å gå inn på nettsidene til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester for å finne skjemaet til pårørendeundersøkelsen «Ivaretatt?».

– Mer informasjon om undersøkelsen finner du på hjemmesidene til Rana kommune, og du kan svare til og med 31. mars. Undersøkelsen vil ikke bli sendt ut, men noen vil ha mottatt lenken på e-post.

– Gir pårørende en stemme

– Det er en landsomfattende undersøkelse. Den enkelte kommune får svar fra «sine» pårørende, som for oss betyr tjenestene i Rana kommune. Samtidig blir det mulig for Rana å sammenligne seg med andre kommuner og med landsgjennomsnittet. Slik vil vi kunne høre og lære av andre kommuner som driver med pårørendearbeid, sier Monica Westvik Musum og legger til:

– Samtidig gir undersøkelsen pårørende en stemme i Rana. Vi vil undersøke opplevelsen de har av å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene.

Svarene vil kommunene bruke i kvalitetsarbeidet. Resultatene fra undersøkelsen vil også kunne benyttes til forskning om pårørende omsorg.

– I Helse og omsorg i Rana kommune har vi startet nytt strategiarbeid. Der ser vi hvordan vi skal gjøre det hos oss. I arbeidet med å definere hvordan våre framtidige tjenester skal være, vil vi også ta med konkrete tilbakemeldinger fra brukere og pårørende, sier Sissel Karin Andersen.

Eldreomsorg på dagsorden

Den siste tida er eldreomsorgen i norske kommune satt på dagsorden, på godt og vondt. Kommunaldirektør Sissel Karin Andersen synes det er flott.

– Vi vil at eldreomsorgen skal være bra. Samtidig er det en realitet at norske kommuner og spesialisthelsetjenesten vil slite hvis alt skal fortsette som før. Vi må gjøre ting annerledes. Svarene fra pårørendeundersøkelsen vil bidra til at vi kan forstå mer.

Det er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i samarbeid med Gjøvik kommune, NTNU og Senter for omsorgsforsning som har utviklet pårørendeundersøkelsen «Ivaretatt?». Allerede i de innledende spørsmålene gis du anledning til å definere hvilket forhold du som pårørende har til brukeren, om du er ektefelle, barn, venn, nabo og så videre.

– Dette er viktig for oss å vite i utvikling av framtidas tjenester. Vi blir stadig flere eldre sammenlignet med yrkesaktive, og i Rana – med utgangspunkt i sterk tilflytting av ung arbeidskraft i 1950 og -60-årene – blir vi fortere flere eldre enn i yrkesaktiv alder, sier Andersen.

Endring i befolkningssammensetning, med flere eldre og færre yrkesaktive vil legge et stort press på helsetjenestene. Det blir vanskelig å rekruttere nok fagfolk.

– Det bekrefter også Helsepersonellkommisjonen som nylig leverte sin rapport. Det er en erkjennelse at i framtida må hele samfunnet bidra til å finne løsninger. Da må vi, og de, som skal utvikle tjenestene ha kunnskap, noe vi blant annet håper kommer fram i pårørendeundersøkelsen. Jeg gleder meg til å se resultatet, sier kommunaldirektør Sissel Karin Andersen.

Fakta

  • Med kommunale helse og omsorgstjenester menes blant annet sykehjem, ulike hjemmetjenester, omsorgsbolig og bofellesskap. Det kan blant annet være BPA, støttekontakt, avlastning, samtaletilbud og aktivitetstilbud som er innenfor kommunens helse og omsorgstjenester.
  • Det som ikke er med i undersøkelsen er andre kommunale tjenester som fastlege, barnevern, helsestasjon, PPT og tiltak i skole og barnehage.
  • Tjenester som Barne- og ungdomspsykiatari (BUP) og Distriktsmedisinsk senter (DPS) er ikke kommunale tjenester.
  • Tjenester innen spesialisthelsetjenesten inngår heller ikke.