Krav om nullutslipp av lakselus og nye metoder for å spore og merke oppdrettslaks er blant det som skal utredes i en ny handlingsplan for villaks.

– Villaksen kan bli rødlistet i Norge for første gang. Det er helt klart at det trengs konkrete tiltak for å snu denne utviklingen, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Regjeringen vil blant annet utrede krav om nullutslipp av lakselus fra oppdrettsanlegg fra og med 2030. Også utfisking av rømt oppdrettslaks skal økes, og nye metoder for å spore og merke oppdrettslaks og hindre at rømt oppdrettslaks gyter, skal utredes.

Som et ledd i bevaringen av atlantisk laks i Norge, ble kvalitetsnormen for villaks vedtatt i 2013. Hele 80 prosent av villaksbestandene når ikke målene i normen om minimum god kvalitet. Rømt oppdrettslaks og lakselus er regnet som de to største truslene.

Fremmede fiskearter utgjør også en risiko blant annet for biologisk mangfold. Invasjonen av pukkelaks i 2021 er den største vi har hatt i Norge noensinne, ifølge Miljødepartementet.

Erfaringer fra Troms og Finnmark har vist at målrettede fangstuttak kan redusere gytefiskbestanden av pukkellaks, og det skal opprettes ei nasjonal kompetansegruppe for pukkellaks for å koordinere arbeidet med utfisking på regionsnivå.

– Videre vil innkjøp og montering av flyteristfeller i 15 prioriterte vassdrag i Øst-Finnmark være et viktig innsatsområde i 2022, sier Rotevatn.

(©NTB)