Uttalelse fra Samisk politisk utvalg i Rødt.

Norge har forplikta seg til å ivareta samiske rettigheter både gjennom Grunnloven og folkeretten. Både Reindriftsloven og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter gir støtte for å kunne stoppe overgrep overfor reindrifta. Reindriftsloven sier at reindriftas flytteleier ikke skal stenges. FN-konvensjonen sier at det er grenser for hvor omfattende inngrep som kan tillates.

Rødt konstaterer at det er svært mye som mangler på at dette etterleves i praktisk politikk. Når samiske saker kolliderer med sterke interesser, har samene en tendens til å tape. Dette gjelder tradisjonell arealbruk som særlig rammer samisk reindrift. Den er trua både av stadig mer naturinngrep og forstyrrelser fra omfattende aktivitet i utmarka.

Rødt er et antiimperialistisk parti som solidariserer seg med undertrykte både i Norge og internasjonalt. Samisk politisk utvalg i Rødt ser dagens situasjon som et klart utslag av at koloniseringa av Sápmi stadig fortsetter. Den tiltar i styrke med de omfattende naturinngrepene som vi er vitne til i dag. Vindkraftutbygging har møtt sterk motstand over hele landet. Hovedgrunnen til dette er at folk flest reagerer på de omfattende naturinngrepene og har forstått at vindkraft på land er et dårlig svar på klimautfordringene. For samisk reindrift kommer vindkraftutbyggingene som en ekstra belastning i forhold til en bit-for-bit-politikk som gradvis underminerer eksistensgrunnlaget for samisk reindrift.

Omlag 80 % av vindkraftverka som er i drift i Norge er solgt til utenlandske selskaper. De bidrar knapt nok til å løse noe problem i Norge. En reindriftsrepresentant spurte i intervju med en tysk avis hvorfor skulle han tåle vindmøller i kalvingslandet for at folk i München skal få utslippsfri kjøling av ølet sitt. Dette illustrerer at dagens vindkraftutbygging er sterkt preget av nykolonialisme.

I Dagsnytt18 mandag 11. mai konfronterte Sametingspresident Aili Keskitalo Olje- og Energidepartementet (OED) ved statssekretær i Tony Christian Tiller med at myndighetene overlater til utbygger å ivareta Norges folkerettslige forpliktelser. For Øyfjellutbygginga i Vefsn, som gjelder bygging av 72 vindturbiner i reinbeitelandet til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, er det gitt en konsesjon som forutsetter at utbygger og reindrifta skal bli enige om avbøtende tiltak. Konkret vil det si anleggsstans i vårflyttinga for reinflokken. Enda etter at stansperioden var redusert fra ønskede 6-8 uker til en måned av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), ble det for mye for utbygger og OED ga utbygger grønt lys på tvers av alle faginstansers anbefaling. Når partene ikke blir enige, blir det som utbygger vil. Reindrifta blir pålagt ansvaret for at det skal gå bra. Keskitalo påpekte det grunnleggende urimelige i dette. All reinen var ikke kommet gjennom utbyggingsområdet og der er både drektige simler og nyfødte kalver. Keskitalo fortalte i Dagsnytt18 at reineierne allerede hadde funnet den første døde reinkalven. I år har det vært snørik vinter som har gått utover dyrene slik at de er svakere. Dyrevelferden oversees og utbyggere overser de etiske dilemmaer som finner sted.

Samisk politisk utvalg i Rødt reagerer sterkt på oppførselen til utbygger i Jillen-Njaarke og ser den som en tragisk illustrasjon på manglende respekt for vårt urfolk og en livsform som blir mer og mer truet. Myndighetene opptrer arrogant og respektløst, særlig gjelder det OED og en fraværende minister.

Rødt går sterkt imot utbygging av vindkraftanlegg i reinbeiteområder og krever at påbegynte prosjekter gjennomføres med anstendighet, at konsesjonsvilkårene ikke undergraves og at planlagte anlegg stoppes og skrinlegges. Slike anlegg er grove overgrep mot reindrifta og det samiske folket.

Kampen for å stoppe disse utbyggingene trenger derfor kraftfull støtte på Stortinget både for å synliggjøre konfliktene rundt vindkraftutbygginga og tvinge fram en offentlig politisk debatt om samiske rettigheter og lov og rett i spørsmålet om reindrift og vindkraftutbygging.

Randi Nymo, medlem i Samisk utvalg i Rødt

Erica Restoften, samisk representant og leder for Samisk utvalg i Rødt